Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Електронни обществени поръчки

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Електронни обществени поръчки

Европейската икономика трябва да се изправи пред необходимостта от намаляване на публичните разходи и намиране на нови източници на икономически растеж. Преминаването към изцяло електронни обществени поръчки (е-поръчки) може да допринесе за постигането на тези цели.

АКТ

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО.

Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО

Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за възлагане на договори за концесия

ОБОБЩЕНИЕ

Преходът към електронни обществени поръчки представлява част от модернизирането на политиките и правилата на ЕС в областта на обществените поръчки. През април 2014 година Европейският парламент и Съвета приеха законодателен пакет от три текста, които способстваха за реализирането на прехода.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕЛЕКТРОННИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ?

Електронните обществени поръчки се отнасят до използването на електронни комуникации в организации от публичния сектор при закупуване на стоки и услуги или при строителни оферти.

Увеличаването на електронните поръчки в Европа позволява:

  • обществените поръчки да се осъществяват по по-опростен начин;
  • намаляване на обема на работа и снижаване на разходите за участие в търговете;
  • по-активно участие на малките и средните предприятия (МСП) в процедури по възлагане на обществени поръчки;
  • да се осигури по-добро качество на услугите на по-ниски цени.

ЯСНА, ОПРОСТЕНА НОВА ПРАВНА РАМКА

През април 2014 година бе приета една нова правна рамка с пакет от три нови директиви, чиито основни цели са да:

  • направи електронните обществени поръчки задължителни на определени етапи от процедурата и за централните органи за покупки (които централизират заявките от името на възлагащия орган); тези мерки се предвижда да влязат в сила от април 2016 година и следва да бъдат приложени за всички възлагащи органи на територията на Европейския съюз (ЕС) от октомври 2018 година;
  • намали административната тежест за бизнеса при трансграничното подаване на договори за обществени поръчки.

Директивите установяват една ясна правна рамка на Общността, която включва условията по отношение на евентуалното използване на електронни подписи. За да допълни правната рамка, директивите целят да:

  • засилят ролята на информационната система на Европейската комисия - e-Certis - за различните документи и удостоверения, често изисквани при процедурите за възлагане на обществени поръчки на територията на ЕС във формат 28 държави-членки;
  • предвидят изключения във връзка с използването на електронни средства.

Освен това Директивата за възлагане на договори за концесия предвижда опростена система, която прави електронните обществени поръчки опционални, въпреки че електронното публикуване на обявления е задължително изискване.

Контекст

В своя Акт за единния пазар Комисията изрази волята си да модернизира законодателната рамка на ЕС във връзка с обществените поръчки. Този сектор има внушителна икономическа тежест и въвеждането на електронни процедури ще доведе до увеличаване на ефективността на обществените поръчки.

Допълнителна информация можете да намерите на поместения по-долу линк:

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение от Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите: Стратегия за електронни обществени поръчки ( COM(2012) 179 final - Непубликувано в Официален вестник).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Цялостен електронен цикъл на обществените поръчки за модернизиране на публичната администрация( COM(2013) 453 final - Непубликувано в Официален вестник).

Настоящото съобщение предоставя подробна информация относно постигнатия напредък при въвеждането на електронни обществени поръчки - от електронното публикуване на обявления до електронното плащане, както е предвидено в Съобщението от 2012 година.

Последна актуализация: 09.11.2014

Top