Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Обща организация на селскостопанските пазари

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Обща организация на селскостопанските пазари

Европейският съюз въведе общи правила по отношение на селскостопанските пазари. Тези правила се свеждат до публичните интервенции на пазарите, квотните системи и помощи, маркетинговите и производствените стандарти, както и търговията с трети страни.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои селскостопански продукти (Общ регламент за ООП) [Виж. актове за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

Общата организация на селскостопанските пазари определя правната рамка на равнище ЕС за някои селскостопански сектори. Селскостопанските сектори са посочени в приложения I и II към настоящия регламент.

По този начин Европейският съюз осигурява общи правила за управление на селскостопанските пазари, стандартите за търговия със селскостопански продукти и за износа и вноса на Европейския съюз (ЕС).

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

Намеса на пазара

За да се гарантира стабилността на пазара и задоволителният стандарт на живот на заетите в селскостопанския сектор е създаден механизъм за подкрепа на цените паралелно с въвеждането на схеми за директно подпомагане.

Механизмът за подкрепа на цените отчита нуждите на всеки един селскостопански сектор, както и тяхната взаимозависимост. Мерките се изразяват във:

  • публични интервенции на пазарите за селскостопански продукти;
  • плащане на помощи за частно складиране на зърно, ориз, захар, зехтин и маслини, говеждо и телешко месо, мляко и млечни продукти, свинско, овче и козе месо.

Специални мерки за интервенция

Европейският съюз може да предприеме извънредни мерки за подпомагане на пазарите в криза. Тези мерки са необходими например в случаи на разпространение на болести по животните или природно бедствие, чиито последици оказват неблагоприятно влияние на селскостопанските пазари.

Режим на квотите

За захарта и млякото са определени национални производствени квоти. След това държавите-членки ги разпределят между фирмите производителки. Настоящият регламент установява правилата за трансфер на квоти между предприятията и управлението на производствените излишъци. Наред с другите удръжки, това управление включва и удръжки от производители от държавите-членки.

Схеми за помощ

Планирани са също така помощи за следните сектори:

  • захар (мерки за възстановяване на производството);
  • мляко и млечни продукти, зехтин и маслини, плодове и зеленчуци, както и продукти от пчеларството;
  • програми за консумация на плодове или мляко в училище;
  • лозаро-винарския сектор и хмела;
  • бубарството.

ТЪРГОВСКО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Комисията има право да наложи конкретни стандарти за търговията с определени селскостопански продукти. Тези стандарти могат да се отнасят до качеството на продукта, пакетирането, съхранението или транспорта.

Настоящият регламент налага допълнителни правила за производството и търговията с продукти, които се възползват от защитен етикет в областта на лозаро-винарския сектор. Тези етикети съдържат наименования за произход, географски указания и традиционни наименования. Регламентът описва процедурата, при която производителите, които желаят да получат такъв етикет, трябва да подадат съответното заявление.

Организации на производителите и междубраншови организации

Настоящият регламент определя правилата за признаването и дейността на организациите на производителите и междубраншовите организации.

Организациите на производителите трябва да спомагат за изготвяне на съвместни програми за производство и да ги адаптират спрямо търсенето.

Междубраншовите организации, от своя страна, не се състоят само от производители. Те могат да включват представители на икономически дейности, свързани с производството, търговията или преработката на селскостопански продукти. Междубраншовите организации имат за цел да оптимизират разходите за производство и преработка.

ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ

По принцип всяка такса, равностойна на мито, както и всяко количествено ограничение или мярка с еквивалентен ефект, се забраняват при търговията с трети страни.

Внос

Комисията има право да изисква представянето на сертификати за внос на продукти в определени области: зърнени култури, ориз, захар, семена, зехтин, маслини, лен и коноп, пресни или преработени плодове и зеленчуци, банани, вино, живи растения, говеждо, свинско, овче и козе месо, домашни птици, мляко и млечни продукти, яйца и етилов алкохол със селскостопански произход.

Вносните мита на Общата митническа тарифа се прилагат спрямо тези продукти, въпреки че за някои от тях са създадени специални разпоредби. В някои случаи вносните мита може да бъдат премахнати или да се приложат допълнителни мита.

Тези разпоредби се прилагат за вноса на смеси от зърнени култури, ориз или зърнени култури и ориз и вносните мита се определят на база състава на сместа. В допълнение се въвежда преференциално третиране на захарта и определени условия за внос на коноп и хмел.

В противен случай Комисията може да изготви тарифни квоти за внос, тоест ограничения по отношение на обема на стоките, които могат да се внасят с намалени тарифни мита. Тарифните квоти се управляват от Комисията и се прилагат по такъв начин, че да се избегне дискриминацията.

Износ

Комисията може да изиска представянето на сертификати за износ на продукти от следните сектори: зърнени култури, ориз, захар, зехтин и маслини, пресни и преработени плодове и зеленчуци, вино, телешко, свинско, овче и козе месо, птиче месо, мляко и млечни продукти, яйца и етилов алкохол със селскостопански произход.

Износът на определени продукти може да се подкрепи от възстановяванията при износ, които покриват разликата между цените на световния пазар и тези на ЕС. Те могат да варират според местоназначението и се определят периодично от Комисията, като се отчита развитието на пазара на ЕС и световните пазари. Специални разпоредби регулират на възстановяванията при износ на малц на склад, зърно и говеждо месо.

Управлението на квотите за износ в сектора на млекопроизводството и млечните продукти и специалната обработка по отношение на вноса от трети страни, също са регулирани.

Конкуренция

Прилага се основното законодателство на ЕС по отношение на конкуренцията. Все пак има и изключения, установени в член 176 от регламента, при които Комисията позволява споразумения или съгласувани практики. Този регламент предвижда подобни изключения в областта на плодовете и зеленчуците и на тютюна.

В противен случай се прилага Европейската система за държавна помощ за селскостопанския сектор. Регламентът предвижда специални разпоредби за държавните помощи в областта на млекопроизводството и винопроизводството.

Комитология

Комисията се подпомага от Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари (EN).

Контекст

Преди приемането на настоящия регламент всеки селскостопански сектор разполагаше с обща организация на собствените пазари. Следователно в Европа съществуваха множество организации на селскостопански пазари. Тази правна рамка опростява и унифицира различните регламенти, съществували преди това.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 1234/2007

23.11.2007 г.

-

ОВ L 299 от 16.11.2007 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО) № 247/2008

26.3.2008 г.

-

ОВ L76 от 19.3.2008 г.

Регламент (ЕО) № 248/2008

20.3.2008 г.

-

ОВ L 76 от 19.3.2008 г.

Регламент (ЕО) № 361/2008

14.5.2008 г.

-

ОВ L 121 от 7.5.2008 г.

Регламент (ЕО) № 470/2008

6.6.2008 г.

-

ОВ L 140 от 30.5.2008 г.

Регламент (ЕО) № 13/2009

16.1.2009 г.

-

ОВ L 5 от 9.1.2009 г.

Регламент (ЕО) № 72/2009

7.2.2009 г.

-

ОВ L 30 от 31.1.2009 г.

Регламент (ЕО) № 491/2009

24.6.2009 г.

-

ОВ L 154 от 17.6.2009 г.

Регламент (ЕО) № 1140/2009

30.11.2009 г.

-

ОВ L 312 от 27.11.2009 г.

Регламент (EC) № 1234/2010

1.1.2011 г.

-

ОВ L 346 от 30.12.2010 г.

Последна актуализация: 04.03.2011

Top