Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Система за финансовите перспективи и многогодишна финансова рамка

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Система за финансовите перспективи и многогодишна финансова рамка

Бюджетни приоритети в рамките на междуинституционални споразумения

През 80-те години политическият и институционалният баланс на финансовата система на Общността се характеризираха с все по-остри и осезаеми напрежения. Тази среда на конфликтни отношения между двете направления на бюджетния орган (Европейския парламент и Съвета) се изразяваше във все по-труден процес при приемането на бюджета, фискален дисбаланс и нарастване на несъответствията на необходимите за Общността ресурси. Ето защо Общността създаде система за подобряване на функционирането на бюджетния процес.

При сключване на междуинституционално споразумение (МИС) Европейският парламент, Съветът и Комисията предварително се договарят за основните бюджетни приоритети за определен многогодишен период. Тези бюджетни приоритети се изразяват в създаването на рамка за разходите на Общността (многогодишна финансова рамка) под формата на финансова перспектива. По този начин системата на финансова перспектива усъвършенства развитието на бюджетния процес и гарантира спазването на бюджетната дисциплина. Многогодишната финансова рамка не е спомената в Договорите.

Финансова перспектива и многогодишна финансова рамка: осигуряване на бюджетна дисциплина

Многогодишната финансова рамка показва максималния размер и структурата на предвидимите разходи на Общността. МИС е подписано за първи път през 1988 г., за да се даде възможност за прилагане на финансовата перспектива 1988—1992 г. („Пакет Делор I“), предназначено да осигури необходимите ресурси за подкрепа на изпълнението на бюджета на Единния европейски акт. Оттогава финансовата перспектива е подновявана през 1992 г. за периода 1993—1999 г. („Пакет Делор II“), през 1999 г. за периода 2000—2006 г. („План 2000“) и през 2006 г. за периода 2007—2013 г.

Системата на финансовата перспектива цели да засили бюджетната дисциплина, да контролира общото нарастване на разходите и да гарантира гладкото функциониране на бюджетния процес. Финансовата рамка въвежда максимални граници: от една страна, на общите разходи и, от друга страна, за всяка друга категория разходи.

Структура на финансовата рамка

За всеки период от програмата финансовата рамка определя „тавани“ (максимални размери на кредити за поети задължения и кредити за плащания) по „категории“ (категории на разходите) за всяка година. Годишният бюджетен процес определя точния размер на разходите и тяхното разпределение между различните бюджетни линии за въпросната година.

Разпределението на разходите по категории се обособява около политическите приоритети на Съюза за дадения период. Структурата на финансовата рамка за периода 2007—2013 г. е, както следва:

1.

Устойчив растеж

1 а.

Конкурентоспособност за растеж и заетост

1 б.

Сближаване за растеж и работни места

2.

Опазване и управление на природните ресурси (включително пазарни разходи и преки плащания)

3.

Гражданство, свобода, сигурност и правосъдие

3 а.

Свобода, сигурност и правосъдие

3 б.

Гражданство

4.

ЕС като глобален партньор

5.

Администрация

6.

Обезщетения

Непрехвърляемостта между категориите означава, че дадена бюджетна линия е финансирана в рамките на конкретна категория. Всяка категория трябва да е достатъчно обезпечена, за да си позволи евентуално преразпределение на разходите между различните функции, според нуждите, или да посрещне евентуални непредвидени разходи.

Ролята на „маржа за непредвидени разходи“ между тавана на собствените ресурси и тавана на разчетите за плащания е да:

  • позволи преразглеждане на финансовата рамка, ако е необходимо, за посрещане на непредвидените разходи по време на приемането на финансовата перспектива;
  • спомогне за справяне с последствията от по-слабия, в сравнение с очаквания, икономически растеж. При това положение, когато действителният БНД е по-нисък от очаквания, таванът на бюджетните кредити за плащания, който е изразен в абсолютна стойност, може да бъде финансиран в рамките на тавана на собствените ресурси като процент от БВП, като се използва маржът.

Връзка със системата на собствените ресурси

Общият таван за бюджетните кредити се получава чрез добавяне на различни тавани по конкретните категории. За да се провери съвместимостта на финансовата перспектива с тавана на собствените ресурси, която е абсолютната граница от ресурси, които могат да бъдат предоставени на Съюза от държавите-членки, е установен годишен лимит за бюджетните кредити за плащания. Този таван е глобален и не е разделен на категории. Също така той е изразен като процент от брутния национален доход (БНД), определен от Общността.

Правила за прилагане на финансовата рамка

Правилата за прилагане на финансовата рамка са установени в междуинституционалното споразумение, което съдържа правила и процедури по отношение на годишното управление на финансовата рамка (като технически корекции, адаптиране, свързано с условията за изпълнение или разширяване на ЕС и процедурите за преразглеждане на финансовата перспектива). Това позволява да се усъвършенства годишната бюджетна процедура.

Комисията ежегодно, на своя собствена отговорност, прави технически корекции на финансовата рамка за следващата година. Тази корекция се отнася до следните действия:

  • финансовата рамка, изразена в постоянни цени, е необходимо да се коригира ежегодно с инфлацията, така че таванът на всяка категория да се запази както при първоначалната покупателна способност. Техническата корекция обикновено се появява в края на година n-2 за дадена финансова година n въз основа на последните налични икономически данни и прогнози. За разглежданата година не се прилагат други технически корекции;
  • таванът на собствените ресурси е изразен като процент от БНД. Изразяването на този таван в абсолютна стойност означава, че е сформиран по време на техническа корекция въз основа на последните налични данни, свързани с БНД на Европейския съюз. Именно тогава се проверява съвместимостта между всички бюджетни кредити за плащания и собствените разполагаеми ресурси.

Също така Комисията може да предложи на двете направления на бюджетния орган да пристъпят към адаптиране на финансовата рамка по два сценария:

  • разсрочване на разполагаемите бюджетни кредити в рамките на структурни акции в случай на закъснение при програмирането на тези намеси;
  • преоценка на нуждите на някои категории в зависимост от присъединяването на нови държави-членки.

Двата клона на бюджетния орган могат да преразгледат финансовата рамка по предложение на Комисията. По този начин се позволява на Общността да се изправи пред необходимостта да предприеме действия, които не са били предвидени в подготовката на финансовата перспектива и да реагира в съответствие с тавана на собствените ресурси.

See also

  • За повече информация относно финансовите перспективи и многогодишната финансова рамка, моля, посетете сайта на ГД „БЮДЖЕТ“ (DE) (EN) (FR) на Европейската комисия.

Последна актуализация: 16.06.2011

Top