Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

Европейската служба за борба с измамите (OLAF) разследва корупция и сериозни злоупотреби в рамките на институциите на Европейския съюз (ЕС), както и измами, засягащи бюджета на ЕС. Освен това тя помага за разработването на политиката за борба с измамите на ЕС.

АКТОВЕ

Решение 1999/352/EО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 година за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО ПРАВИ РЕШЕНИЕТО?

OLAF е създадена през 1999 г. с Решение 1999/352/EО, ЕОВС, Евратом. То определи задачите, отговорностите, структурата и начина на работа на OLAF. Последващата преработка на решението през 2013 г. позволи на Службата да работи по-бързо и по-ефективно, по-специално с външни организации.

ОСНОВНИ МОМЕНТИ

Измамата е преднамерен акт на заблуждаване с цел получаване на персонална облага или предизвикване на загуба за друга страна. На равнището на ЕС тази загуба може да произтече от неправилно плащане на средства от бюджета на ЕС или от невнасяне на приходи в бюджета на ЕС, като например мита, земеделски акцизи и налози върху захарта.

OLAF провежда разследвания:

  • в рамките на институциите и органите на ЕС с цел засичане на измами, корупция и някакъв друг вид незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на ЕС, както и с цел разследване на сериозни ситуации, свързани с освобождаване от професионални задължения, които не засягат финансовите интереси на ЕС;
  • извън институциите и органите на ЕС с цел засичане на измами и друго неприемливо поведение от хора или организации. Те могат да включват органи на държави от ЕС (и понякога на държави извън ЕС).

Генералният директор на OLAF се назначава за 7 години (без възможност за удължаване).

Надзорният комитет на OLAF наблюдава неговата работа, стреми се да обезпечи неговата независимост и наблюдава прилагането на процедурните гаранции.

OLAF е обект на законодателството на ЕС за защита на личните данни по отношение на обработването на лични данни от институциите и органите на Общността.

OLAF е административна и разследваща служба. След извършването на своите разследвания тя може само да издаде препоръки за действията, които следва да бъдат предприети от страна на ЕС или на националните органи.

Програмата „Херкулес III“ помага за финансирането на много от проектите на държавите от ЕС, подпомагайки борбата им с престъпни дейности, насочени срещу бюджета на ЕС. Примерите включват финансирането на придобиването на скенери и друго техническо оборудване за летища и пристанища, както и на обучителни дейности.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

От 28 април 1999 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Решение 1999/352/EО, ЕОВС, Евратом (и неговите последващи изменения) се отнася до създаването на OLAF. То се допълва от Регламент (EС, Eвратом) № 883/2013, който определя ролята на OLAF, и Междуинституционно споразумение, което по-специално засяга разследвания в институциите на ЕС.

За допълнителна информация вж. уебсайта на OLAF.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 1999/352/EО, ЕОВС, Евратом

28.4.1999 г.

-

OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20-22

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2013/478/EС

1.10.2013 г.

-

OВ L 257, 28.9.2013 г., стр. 19-20

Решение (EС) 2015/512

27.3.2015 г.

-

OВ L 81, 26.3.2015 г., стр. 4-4

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (EС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1-22).

Междуинституционно споразумение от 25 май 1999 година между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (OВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15-19).

последно актуализация 23.04.2015

Top