Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Сигурност във връзка с футболни прояви с международно значение

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Сигурност във връзка с футболни прояви с международно значение

 

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2002/348/ПВР — сигурността във връзка с международни футболни прояви

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕШЕНИЕТО?

 • То има за цел да предотвратяване и борба срещу свързаното с футбола насилие с цел осигуряване на безопасността на гражданите на ЕС, като в него са посочени методи за международна координирана полицейска охрана на футболни прояви.
 • С решението се създават национални футболни информационни звена, които дават възможност за обмен на информация, трансгранично сътрудничество и полицейска охрана на международни футболни прояви.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Държавите от ЕС трябва да създадат национални футболни информационни звена за подпомагане на полицейската охрана на международни футболни прояви от високо ниво между отбори от различни държави. Тези звена имат задължение:

  • да координират и улесняват международното полицейско сътрудничество и обмена на информация;
  • да споделят информация за рискови групи футболни поддръжници;
  • да подпомагат националните власти при необходимост;
  • да извършват оценка на риска на клубовете и националните отбори на своята държава и да я споделят с други държави от ЕС.
 • Информацията се споделя преди, по време на и след съответната футболна проява, както следва:

  • стратегическа информация, която уточнява всички аспекти на проявата, като се обръща специално внимание на всякакви рискове за сигурността;
  • оперативна информация, която дава точна представа за фактическия ход на нещата в рамките на проявата;
  • тактическа информация, която позволява на оперативните органи да предприемат подходящи действия за обезпечаване на реда и сигурността във връзка с проявата.
 • Информацията е поверителна и следва да се предоставя своевременно, като обменът на лични данни е защитен съобразно съответното национално и международно законодателство.
 • Решение 2002/348/ПВР беше изменено през 2007 г. с Решение 2007/412/ПВР относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение.
 • С резолюция на Съвета от 2003 г. държавите от ЕС бяха помолени да обмислят забрана на достъпа до футболни стадиони на лица, извършили по-рано актове на насилие по време на футболни прояви. В нея е включена възможността забраната да важи и за други държави от ЕС и да се допълва от глоби при неспазване.
 • В наръчника за международно полицейско сътрудничество, „Наръчник на ЕС за футбола“, първоначално представен през 1999 г. и актуализиран с резолюции на Съвета от 4 декември 2006 г., 3 юни 2010 г. и 29 ноември 2016 г., е предоставен образец за обмен на информация.
 • Наръчникът съдържа указания за:

  • събиране на разузнавателни данни;
  • разузнаване;
  • ролята на наблюдателите или информаторите на полицията;
  • контролиране на тълпи от хора;
  • комуникация с поддръжници и медиите;
  • условията, при които полицейските служители могат да оказват пряко съдействие в други държави.
 • В решение от 2014 г. Европейската комисия и Съюзът на европейските футболни асоциации (УЕФА) се договориха за засилване на сътрудничеството и диалога, включително за действия за полагане на усилия срещу насилието по футболните стадиони. Те провеждат срещи на високо равнище най-малко веднъж годишно за преглед на напредъка.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

Прилага се от 9 май 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 г. относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (OВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 1—3)

Последващите изменения на Решение 2002/348/ПВР са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Резолюция на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно използването от държавите членки на забрани за достъп до места за провеждане на футболни срещи с международно значение (OВ C 281, 22.11.2003 г., стр. 1—2)

Резолюция на Съвета относно актуализиран наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, при които участва най-малко една държава членка („Наръчник на ЕС за футбола“) (OВ C 444, 29.11.2016 г., стр. 1—36)

Решение на Комисията от 14 октомври 2014 г. за приемане на Договореността за сътрудничество между Европейската комисия и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) (C(2014) 7378 final, 14.10.2014 г.)

последно актуализация 14.09.2017

Top