Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2002/348/ПВР на Съвета — сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

 • То има за цел да предотврати и да се бори с насилие, свързано с футбола, като посочва методи за международна координирана полицейска охрана на футболни срещи с цел осигуряване на безопасността на гражданите на ЕС.
 • То създава национални футболни информационни звена, които да подпомагат споделянето на информация, трансграничното сътрудничество и полицейската охрана на международни футболни срещи.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Държавите от ЕС трябва да създадат национално футболно информационно звено във връзка с полицейската охрана на футболни срещи с международно значение. Те имат задължение:

 • да координират и улесняват международното полицейско сътрудничество и обмена на информация;
 • да споделят информация за рискови групи футболни поддръжници;
 • да предоставят евентуална помощ на националните органи;
 • да извършват оценка на риска на клубовете и националните отбори на своята страна и да я предоставят на други държави от ЕС.

Информацията се споделя преди, по време на и след футболно събитие, както следва:

 • стратегическа информация, която уточнява всички аспекти на проявата, като се обръща специално внимание на включените рискове за сигурността;
 • оперативна информация, която дава точна представа за фактическия ход на нещата в рамките на проявата,
 • тактическа информация, която позволява на оперативните органи да реагират подходящо за обезпечаване на реда и сигурността във връзка с проявата.

Информацията е поверителна и следва да се предоставя своевременно, като се защитава обмена на лични данни, за да се спази приложимото вътрешно и международно законодателство.

Резолюцията на Съвета от 2003 г. приканва държавите от ЕС да обмислят забрана за достъпа до футболни стадиони на лица, които вече са били осъдени за насилие на футболни мачове, включително възможността забраната да важи и за други държави от ЕС, и да се допълва от глоби при неспазване.

Наръчникът за международно полицейско сътрудничество, който беше представен първоначално през 1999 г. и актуализиран с Резолюция на Съвета от 2006 г., съдържа модел за този обмен на информация. Наръчникът съдържа указания за:

 • разузнавателна дейност;
 • узнаване;
 • забелязване;
 • контролиране на тълпи; и
 • комуникация с поддръжници и други медии.

Освен това той обхваща условията, при които полицейските служители могат да помагат пряко в други държави.

В Решение от 2014 г. Европейската комисия и Съюзът на европейските футболни асоциации се договориха за засилване на сътрудничеството и диалога, включително за действия за полагане на усилия срещу насилието по футболните стадиони. Двете страни провеждат двустранни срещи на високо равнище най-малко веднъж годишно, за да извършват преглед на напредъка.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

То се прилага от 9 май 2002 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация, вж. „Подкрепа за честната игра и сътрудничеството в спорта“ на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Решение 2002/348/ПВР на Съвета от 25 април 2002 година относно сигурността във връзка с футболни срещи с международно значение (OВ L 121, 8.5.2002 г., стр. 1—3)

Последващите изменения на Решение 2002/348/ПВР са включени в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Резолюция на Съвета от 17 ноември 2003 година относно използването от държавите членки на забрани за достъп до места за провеждане на футболни срещи с международно значение (OВ C 281, 22.11.2003 г., стр. 1—2)

Резолюция на Съвета от 4 декември 2006 година относно актуализиран Наръчник с препоръки за международно полицейско сътрудничество и мерки за предотвратяване и контрол на насилието и безредиците във връзка с футболни срещи с международно значение, в които участва най-малко една държава членка (OВ C 322, 29.12.2006 г., стр. 1—39)

Решение на Комисията от 14.10.2014 година за приемане на Договореността за сътрудничество между Европейската комисия и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) (C(2014) 7378 final, 14.10.2014 г.)

последно актуализация 25.05.2016

Top