Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Свобода на движението и на пребиваването в ЕС

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Свобода на движението и на пребиваването в ЕС

Гражданите на Европейския съюз имат право да се движат свободно и да живеят в друга държава от ЕС при спазването на условията, определени в договорите за ЕС. Свободното движение на хора е един от основните принципи на ЕС.

АКТ

Директива 2004/38/EО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата:

 • обединява в един законодателен акт различно съществуващо законодателство
 • определя условията за правото на свободно движение и пребиваване (както временно, така и постоянно) за гражданите на ЕС* и за членовете на техните семейства*;
 • определя ограниченията за тези права на основата на обществената политика, обществената сигурност или общественото здраве;
 • разяснява статуса на хора, които работят на трудов договор, които са самостоятелно заети, учат или не работят срещу заплащане.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Гражданите на ЕС с валидна лична карта или паспорт могат:

 • да влизат в друга държава от ЕС, както и членовете на техните семейства - независимо дали те са граждани на ЕС или не - без да се изисква виза за излизане или за влизане;
 • да живеят в друга държава от ЕС до 3 месеца без никакви условия или формалности;
 • да живеят в друга държава от ЕС за повече от 3 месеца при определени условия в зависимост от техния статут в приемащата държава. Онези, които работят на трудов договор или са самостоятелно заети, не трябва да отговарят на никакви други условия. Учащите и другите лица, които не работят срещу заплащане, например пенсионерите, трябва да разполагат с достатъчно ресурси за тях и семействата им, за да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане на приемащата държава, и с пълно застрахователно покритие за болест;
 • трябва да се регистрират при съответните власти, ако живеят в държавата по-дълго от 3 месеца. Ако членовете на техните семейства не са граждани на ЕС, се нуждаят от карта за пребиваване, валидна до 5 години;
 • имат право на постоянно жителство, ако са живели законно в друга държава от ЕС за непрекъснат период от 5 години. Това се отнася и за членове на семействата им;
 • имат право да бъдат третирани еднакво с местните граждани на приемащата държава. Властите на приемащата държава обаче не са задължени да отпускат помощи на граждани на ЕС, които не работят срещу заплащане по време на първите 3 месеца от техния престой.

Освен това:

 • членовете на семейството могат при определени условия да запазят правото да живеят в засегнатата държава, ако гражданинът на ЕС почине или напусне страната;
 • граждани на ЕС или членовете на техните семейства могат да бъдат експулсирани, ако се държат по начин, който сериозно застрашава фундаменталните обществени интереси;
 • единствените заболявания, които дават основание за ограничаване на свободата на движение на дадено лице, са онези, които Световната здравна организация счита за притежаващи епидемичен потенциал.

КОГА Е ВЛЯЗЛА В СИЛА ДИРЕКТИВАТА?

На 30 април 2004 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Гражданин на ЕС: всеки, който има гражданство в държава от ЕС.

* Член на семейството: тук се включват например съпруг/а, партньор в регистрирано партньорство с гражданин на ЕС и преки наследници на възраст под 21 години.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2004/38/EО

30.4.2004 г.

30.4.2006 г.

OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77-123

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2014/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно мерки за улесняване на упражняването на правата, предоставени на работниците в контекста на свободното движение на работници (OВ L 128, 30.4.2014 г., стр. 8-14)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки (COM(2009) 313 окончателен, 2.7.2009 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Свободно движение на гражданите на ЕС и техните семейства: пет действия за промяна (COM (2013) 837 final, 25.11.2013 г.)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Подпомагане на борбата на националните органи срещу злоупотребите с правото на свободно движение: Наръчник за предприемане на действия при предполагаеми фиктивни бракове между граждани на ЕС и граждани на трети държави в контекста на правото на ЕС в областта на свободното движение на гражданите на ЕС (COM(2014) 604 final, 26.9.2014 г.)

последно актуализация 24.09.2015

Top