Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европейска програма за култура в глобализиращия се свят

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Европейска програма за култура в глобализиращия се свят

Комисията предлага нова европейска програма за култура, която да отговори на предизвикателствата на глобализацията. Тази нова стратегия цели да засили културното сътрудничество в Европейския съюз (ЕС). Тя се концентрира върху серия от конкретни предложения с цел постигане на общи цели.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 10 май 2007 г. относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят [COM(2007) 242 окончателен ― непубликувано в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Културният сектор играе основна роля що се отнася до многобройните му социални, икономически и политически импликации. Ето защо културата заема основно място в процеса на обединяване на Европа.

Въз основа на тези съображения и проведените обширни консултации с участниците в културния сектор Комисията предлага нова програма на ЕС за култура, която поставя акцент върху определени цели. За постигането на тези цели Комисията предлага и нови методи на сътрудничество със и между държавите-членки на Европейския съюз (ЕС), другите нива на управление и гражданското общество.

Целите на новата европейска програма за култура са свързани със следните три приоритета:

Културно многообразие и междукултурен диалог

Положителна стъпка е насърчаването на отвореността и обмена между различните култури. От тази гледна точка може да се счита, че новата програма за култура ще насърчи:

 • мобилността на хората на изкуството и на професионалистите в сферата на културата, както и разпространението на всякакви артистични изяви;
 • засилването на междукултурното познаване и диалог чрез развитие на уменията за „културно опознаване и изразяване” и „комуникация на чужди езици” като част от основните компетенции в рамките на обучението през целия живот.

Културата като творчески двигател в рамките на Лисабонската стратегия за растеж и заетост

Културният сектор допринася за развитието на европейската икономика и нарастването на конкурентоспособността на ЕС. Като пример може да бъде посочено, че в сектора на културата в ЕС са заети приблизително 5 милиона души. В тази връзка, Комисията предлага следните цели:

 • насърчаване на творчеството в образованието чрез интегрирането му в методите за обучение през целия живот;
 • стимулиране на изграждането на организационен капацитет на културния сектор чрез подкрепа на обучението за придобиване на управленски умения и на предприемачеството в културния сектор (иновативни източници на финансиране, европейско измерение на търговските дейности и други);
 • развиване на творчески партньорски отношения между културния и останалите сектори (ИКТ, научни изследвания, туризъм, социални партньори и други) за засилване на социалното и икономическото въздействие на инвестициите в културата.

Културата като жизненоважен елемент в международните отношения

Като наследник на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, ратифицирана от ЕС и по-голяма част от държавите-членки, нова програма за култура предлага засилване на ролята на културата като жизненоважен елемент в международните отношения. Този приоритет е придружен от няколко мерки:

 • развиване на политическия диалог в сферата на културата и стимулиране на културния обмен между ЕС и страните, които не са членки на ЕС;
 • подпомагане на достъпа до световните пазари на културни продукти и услуги от развиващите се страни чрез спогодби, които осигуряват преференциално отношение, или чрез подкрепящи търговски мерки;
 • ползване на външните връзки за предоставяне на финансова и техническа подкрепа (за опазване на културното наследство и подкрепа на културните дейности по целия свят);
 • отчитане на местната култура при всички проекти, финансирани по линия на ЕС;
 • насърчаване на активното участието на ЕС в работата на международни организации, работещи в сферата на културата и в инициативата на Организацията на обединените нации „Алианс от цивилизации”.

Работни методи

За да постигне набелязаните цели в сферата на културата, Комисията работи за установяването на конструктивен диалог с културния сектор , започвайки от хората на изкуството и творците и достигайки до културния бранш. За тази цел Комисията предлага:

 • идентифициране на всички участници в културния сектор;
 • организиране на „културен форум”, който да обедини заинтересованите страни;
 • представяне на мнението на заинтересованите страни от този сектор на европейско ниво;
 • развитие на социалния диалог между социалните партньори в културния сектор;
 • културно измерение в европейските обществени дебати чрез ползване на постоянните представителства на Комисията.

Тази нова културна стратегия и предложената група мерки са основани на по-тясното сътрудничество между ЕС и държавите-членки на ЕС посредством механизма на отворения метод на координация (ОМК). Чрез този метод следва да се установи структуриран диалог с културния сектор.

Новата европейска програма за култура съдържа и други дейности, свързани с културния сектор, сред които Европейска година на междукултурния диалог - 2008 г.

Контекст

Секторът на културата вече е обект на няколко културни дейности на европейско ниво, като програмите „Култура“, „Европа за гражданите“; и МЕДИА.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите за изпълнението на Европейската програма за култура [COM(2010) 390 окончателен — непубликуван в Официален вестник]. В настоящия доклад се разглежда напредъкът на европейско и национално равнище към постигането на трите цели на програмата и се представя оценка на първите впечатления от прилагането на новите работни методи. Насърчаването на културното многообразие и междукултурния диалог породи различни въпроси и дейности, а именно:

 • Европейската година на междукултурен диалог — 2008 г., преминала под знака на лансирането на нови национални политики и структури и на постигнатото политическо споразумение на равнище ЕС;
 • в Съобщението на Комисията относно многоезичието от 2008 г. се посочва, че целта е езиковото многообразие да се превърне в преимущество;
 • достъпът до култура да се осъществява чрез цифровизация чрез лансирането на проекта „Europeana” през 2008 г. и присъждането на Знак за европейско наследство.

С цел насърчаване на културата като творчески двигател, бяха предприети няколко инициативи, а именно:

 • Европейската година на творчеството и иновациите (2009 г.) позволи да се проучат начините, чрез които културата води до иновации в икономиката и в обществото;
 • проучвания за въздействието на културата върху творчеството, предприемачеството в културния бранш и творческите отрасли и за нейния принос към местното и регионалното развитие;
 • Зелена книга (2010 г.), в която се разглеждат начините за разгръщане на потенциала на културния бранш и на творческите отрасли.

След приемането на програмата културата се насърчава по-активно и в международните отношения на ЕС. Това включва:

 • нова стратегия Евромед в областта на културата, която в момента се намира в процес на подготовка;
 • значителни усилия за възстановяване на културното наследство в страните — кандидатки за присъединяване, и по-конкретно чрез механизма за гражданското общество по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);
 • културна програма на Източното партньорство, която ще стартира през 2010 г.;
 • процес за засилване на ролята на културата в политиките за развитие, който стартира през 2009 г.;
 • програма MEDIA Mundus (2011 г. – 2013 г.), която ще наследи подготвителната дейност, осъществена по линия на програма MEDIA International.

Впечатленията от първоначалния опит сочат, че ОМК е ефективен начин за сътрудничество в областта на културата. Независимо от това методът не е използван достатъчно дълго, за да могат да бъдат направени окончателни заключения. В бъдеще сътрудничеството трябва да се засили посредством адаптирани работни методи. Конструктивният диалог в областта на културата се осъществява чрез две основни структури: тематичните платформи на европейските сдружения и европейския културен форум. Тематичните платформи допринесоха в значителна степен за засилването на диалога в рамките на културния сектор. Все пак за целите на постигане на един по-целенасочен диалог с гражданското общество е необходимо в бъдеще да се положат допълнителни усилия.

See also

 • Сайт на ГД „Образование и култура” на Европейската комисия, посветен на Европейската програма за култура (DE) (EN) (FR)

Последна актуализация: 14.10.2010

Top