Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европа за гражданите (2007—2013 г.)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Европа за гражданите (2007—2013 г.)

Това решение установява програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. Тази програма е предназначена да продължи, заедно с някои предложени нововъведения, дейностите, започнати по програмата от 2004—2006 г. За да се гарантира, че гражданите активно участват в процеса на европейската интеграция, тя предлага да се създадат условия за обединяване на хората от Европа и повишаване на усещането за европейска идентичност.

АКТ

Решение № 1904/2006/EO на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно създаване на програмата „Европа за гражданите“ за периода 2007—2013 г. за насърчаване на активното европейско гражданство [Вж. акт(ове) за изменение].

ОБОБЩЕНИЕ

С оглед активното включване на обществеността в процеса на европейска интеграция тази програма има за цел да насърчи сътрудничеството между граждани и граждански организации в различни страни. Така те могат да се обединят и да действат в европейска среда, която уважава тяхното многообразие.

Преди да публикува това решение, от декември 2004 г. до февруари 2005 г. Комисията осъществи широко обществено допитване и след това организира консултативен форум на 3 и 4 февруари 2005 г. Допитването, проведено по интернет, получи над хиляда отговора, като 700 от тях бяха от организации и 300 от физически лица. Тази програма за 2007—2013 г. произтича от програмата за действие на Общността за насърчаване на активното европейско гражданство (2004—2006 г.).

Цели

Основните цели на програмата са следните:

 • предоставяне на възможност на гражданите да взаимодействат и да участват в изграждането на още по-близка Европа, която е отворена за света, обединена и обогатена чрез своето културно многообразие;
 • развиване на чувство за европейска идентичност сред европейските граждани въз основа на признати общи ценности, история и култура;
 • насърчаване на чувството на принадлежност към Европейския съюз (ЕС) сред неговите граждани;
 • засилване на толерантността и взаимното разбирателство между европейските граждани и уважение и насърчаване на културното и езиковото многообразие при участие в междукултурния диалог.

Нейните специфични цели са насочени към:

 • обединяване на жителите от местни общности в Европа за споделяне и обмяна на опит, мнения и ценности, за извличане на поуки от историята и изграждане на бъдещето;
 • насърчаване на дейности, обсъждания и размишления, свързани с европейското гражданство и демокрацията чрез сътрудничество между организации на гражданското общество на европейско равнище;
 • превръщане на идеята за Европа в по-осезаема за нейните граждани чрез насърчаване и отбелязване на европейските ценности и достижения, като се съхрани паметта за нейното минало;
 • насърчаване на балансираното интегриране на граждани и граждански обществени организации от всички държави-членки за участие в междукултурен диалог и извеждане на предни позиции както на многообразието, така и на единството на Европа, като особено внимание се отделя на дейности с държави-членки, които наскоро са се присъединили към ЕС.

Целите на програмата трябва да се отразят в четири типа дейности:

Действие 1: „Активни граждани за Европа“

Това действие включва гражданите директно чрез дейности, свързани с побратимяване между градове и граждански проекти за обсъждане на европейски проблеми и развиване на взаимно разбирателство чрез пряко участие. За да се подобри побратимяването на градове и гражданските проекти, също така е необходимо да се разработят помощни мерки за обмен на добри практики, за обобщаване на опита между заинтересовани страни на местно и регионално равнище и за развитие на нови умения, например чрез обучение. За ориентир, най-малко 45 % от общия бюджет, отпуснат за програмата, ще бъдат насочени за това действие.

Действие 2: „Активно гражданско общество в Европа“

Приблизително 31 % от общия бюджет, отпуснат за програмата, ще бъдат насочени за това действие, което включва:

 • структурна подкрепа за изследователски организации по европейска публична политика (мозъчни тръстове);
 • структурна подкрепа за организации на гражданското общество на европейско ниво;
 • подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество на местно, регионално и национално ниво.

Действие 3: „Заедно за Европа“

Приблизително 10 % от общия бюджет, отпуснат за програмата, ще бъдат насочени за това действие, което подкрепя:

 • значими събития, като тържествено отбелязване на исторически събития, артистични събития, отличаване на значими достижения и конференции в цяла Европа;
 • проучвания, наблюдения и анкети на общественото мнение;
 • средства за информация и разпространение.

Действие 4: „Активно европейско възпоменание“

Приблизително 4 % от общия бюджет, отпуснат за програмата, ще бъдат насочени за това действие, което включва проекти за съхраняване на активно европейско възпоменание. Това са главно проекти, разработени с цел запазване на основните места и архиви, свързани с масовото депортиране и бившите концентрационни лагери и за възпоменание на жертвите на масовото унищожение и масовото депортиране, извършени от нацисткия и сталинисткия режим.

Участие

Програмата е отворена за участие на следните страни, в съответствие с общите условия за тяхното участие в програми на Европейската общност:

 • държави-членки;
 • държави от ЕАСТ, които са страна по Cпоразумението за Европейското икономическо пространство;
 • страни кандидатки, ползващи предприсъединителна стратегия;
 • държави от Западните Балкани;

Програмата се прилага за:

 • местни органи и организации;
 • изследователски организации по европейска публична политика (мозъчни тръстове);
 • групи от граждани и други организации на гражданското общество, като неправителствени организации, платформи, мрежи, асоциации, федерации, профсъюзи, образователни институции, организации, действащи в сферата на доброволния труд или любителския спорт.

Управление, бюджет и оценка

Комисията се подпомага от комитет и трябва да приеме повечето от мерките за прилагане в съответствие с процедурата за управление. Това включва решения за подбор, свързани с безвъзмездни средства за оперативни дейности, многогодишни споразумения за побратимяване и значими събития. По отношение на другите решения за подбор Комисията има задължението на информира комитета и Европейския парламент за приетите решения. Предложеният бюджет за изпълнение на настоящата програма възлиза на 215 милиона евро. Приблизително 10 % от общия отпуснат бюджет покриват административните разходи.

Комисията представя доклад за междинна оценка за прилагането на програмата не по-късно от 31 декември 2010 г.; Съобщение за продължаването на програмата се представя не по-късно от 31 декември 2011 г. Докладът от последващата оценка се представя не по-късно от 31 декември 2015 г.

Бележки

Акт

Влизане в сила – дата на изтичане

Краен срок за транспониране от държавите-членки

Официален вестник

Решение № 1904/2006/EO

1.1.2007 г.— 31.12.2013 г.

OВ L 378 от 27.12.2006 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила — дата на изтичане

Краен срок за транспониране от държавите-членки

Официален вестник

Решение № 1358/2008/EО

31.12.2008 г.— 31.12.2013 г.

OВ L 350 от 30.12.2008 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Communication from the Commission of 9 March 2004 – Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Съобщение на Комисията от 9 март 2004 г. – Оползотворяване на гражданството: насърчаване на европейската култура и многообразие чрез програми за младежта, културата, аудиовизията и гражданското участие).

See also

 • За повече информация посетете интернет страницата на Европейската комисия: Гражданство (DE) (EN) (FR).

Последна актуализация: 27.01.2009

Top