Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Изпълнение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията: прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Изпълнение на правилата на ЕС в областта на конкуренцията: прилагане на членове 101 и 102 от ДФЕС

В интерес както на потребителите, така и на предприятията, Европейският съюз (ЕС) има правила, които забраняват картелите, които уреждат цени или разпределят пазари между конкуренти. ЕС се стреми също така да предотврати злоупотребите от страна на фирмите с тяхното господстващо положение на даден пазар, например като налагат несправедливи цени или ограничават производството.

АКТ

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 година относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора

ОБОБЩЕНИЕ

В интерес както на потребителите, така и на предприятията, Европейският съюз (ЕС) има правила, които забраняват картелите, които уреждат цени или разпределят пазари между конкуренти. ЕС се стреми също така да предотврати злоупотребите от страна на фирмите с тяхното господстващо положение на даден пазар, например като налагат несправедливи цени или ограничават производството.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът изпълнява правилата на ЕС относно конкуренцията, постановени с член 101 (съгласувани практики, които ограничават конкуренцията) и член 102 (злоупотреба с господстващо положение) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (предишни членове 81 и 82 от Договора за създаване на Европейската общност (Договора за ЕО). Той въведе правила, които измениха преди всичко аспектите, свързани с изпълнението на политиката на ЕС в областта на конкуренцията.

Регламентът дава възможност правилата относно конкуренцията, които преди това са се прилагали от Европейската комисия, да се прилагат децентрализирано от органите за защита на конкуренцията на държавите от ЕС. Той засилва съответно ролята на националните антитръстови органи и съдилищата при изпълнението на правото на ЕС в областта на конкуренцията. По този начин Комисията може да концентрира своите ресурси върху преследването на най-сериозните нарушения на конкуренцията с трансгранично измерение.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Процедури по член 101 (ДЕФС) - антитръст

Производства за разследване на антиконкурентни споразумения (например картели) се откриват при:

жалба (например от конкурент);

инициатива от органа за защита на конкуренцията (национален орган или Европейската комисия);

искане в рамките на програма за освобождаване от санкция или намаляване на санкции (когато участник в картел може да избегне глоба или да получи глоба в по-малък размер, ако предостави информация за картела).

Когато Европейската комисия започва разследване, тя има широкообхватни правомощия. Те включват правото да иска информация от дружествата, както и да влиза в помещенията на дружествата, да изземва тяхната документация и да разпитва техните представители.

Ако въз основа на своите предварителни разследвания Комисията реши да извърши задълбочено разследване, тя изготвя изложение на възраженията и го изпраща на въпросните дружества.

Разследваните дружества имат право на достъп до преписката и да отговорят на предявените възражения. Те могат също така да поискат изслушване. Ако след този етап, Комисията все още е убедена, че е налице нарушение, тя може да издаде решение за установяване на нарушение, което може да включва налагане на глоби на страните.

Комисията може вместо това да реши да приеме решение за поемане на ангажимент, с което не се налагат глоби. В този случай страните поемат ангажимент да разрешат проблемите, установени от Комисията, обикновено в рамките на определен срок. Ако те нарушат този ангажимент, може да им бъде наложена глоба.

Страните могат да обжалват решенията на Комисията пред Общия съд.

Съгласно Директива 2014/104/ЕС жертвите на картели или антитръстови нарушения могат да получат обезщетение за претърпени вреди.

Процедури по член 102 (ДФЕС) - злоупотреба с господстващо положение

Национален орган за защита на конкуренцията или Комисията може да започне разследване по своя собствена инициатива или при подадена жалба.

Първата важна стъпка при такива случаи е да се оцени дали въпросната фирма е „господстваща“. Това включва определяне на нейния пазар, както по отношение на продукта(ите), доставян(и) от нея, така и географската област, в която те се продават. Като общо правило, ако пазарният дял е по-малък от 40 %, е малко вероятно тя да има господстващо положение.

Вземат се под внимание и други фактори, като например дали съществуват пречки, които не позволяват навлизането на нови участници на пазара, или степента на участие на разследваната фирма в различните нива на веригата на доставки (известно като „вертикална интеграция“).

Следващата стъпка е да се установи дали се злоупотребява с това господстващо положение поради практики, като хищническо ценообразуване (цени, които сриват конкурентите), изискване от страна на фирмата за получаване на изключителни права като доставчик и др.

Органите за защита на конкуренцията имат същите правомощия за разследване, както при процедурите по член 101. Аспекти, като правото на адвокатска защита, системата от изложение на възраженията, решенията за поемане на ангажимент, глобите и обезщетенията, също са идентични.

Накрая, създадена е европейска мрежа по конкуренцията, съставена от националните органи за защита на конкуренцията и Комисията, която им дава възможност за обем на информация, включително поверителна информация, което им помага да преследват нарушения на правилата за конкуренция.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 24 януари 2003 г.

За допълнителна информация, вж. страниците„Антитръст“от уебсайта на Европейската комисия.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 1/2003

24.1.2003 г.

-

OВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1-25

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 411/2004

9.3.2004 г.

-

OВ L 68, 6.3.2004 г., стр. 1-2

Регламент (ЕО) № 1419/2006

18.10.2006 г.

-

OВ L 269, 28.9.2006 г., стр. 1-3

Регламент (ЕО) № 169/2009

25.3.2009 г.

-

OВ L 61, 5.3.2009 г., стр. 1-5

Регламент (EО) № 246/2009

14.4.2009 г.

-

OВ L 79, 25.3.2009 г., стр. 1-4

Регламент (ЕО) № 487/2009

1.7.2009 г.

-

OВ L 148, 11.6.2009 г., стр. 1-4

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 1/2003 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 година относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18-24). Вж. консолидираната версия.

Директива 2014/104/EС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014 година относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията (ОВ L 349, 5.12.2014 г., стр. 1-19).

Последна актуализация: 31.07.2015

Top