Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
МЕДИЯ 2007: програма за подкрепа на европейския аудио-визуален сектор

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

МЕДИЯ 2007: програма за подкрепа на европейския аудио-визуален сектор

МЕДИЯ 2007 е новата програма за подкрепа на европейския аудио-визуален сектор. Нейни предшественици са програмите МЕДИЯ Плюс и МЕДИЯ Обучение. МЕДИЯ 2007 е създадена като единствена програма, групираща двете настоящи звена (развитие, разпространение, промотиране/обучение). Снабдена с бюджет от близо 755 милиона евро, програмата покрива периода 2007—2013 г.

АКТ

Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 нември 2006 г. относно прилагането на програма за подпомагане на европейския аудио-визуален сектор (МЕДИЯ 2007).

ОБОБЩЕНИЕ

Аудио-визуалният сектор е основен лъч за предаването и развитието на европейските културни ценности. Той играе важна роля в изграждането на европейската културна идентичност и изразяването на гражданска позиция. Разпространението на европейски аудио-визуални произведения (филми и телевизионни програми) помага за укрепването на междукултурния диалог и взаимното разбиране и познаване на европейските култури. Подкрепата на Общността има за цел да даде възможност на европейския аудио-визуален сектор да изиграе ролята си на укрепителен стълб на гражданското общество и културата на Европа.

Освен културен аспект, европейският аудио-визуален сектор има също така и силен социален и икономически потенциал. По този начин подкрепата на Общността за аудио-визуалния сектор намира място в контекста на Лисабонската стратегия, която цели да направи икономиката на ЕС най-динамичната и конкурентноспособна икономика в света.

В рамките на програмата МЕДИЯ 2007 Комисията възнамерява да продължи предприетите от Общността действия чрез програмите МЕДИЯ I, МЕДИЯ II, МЕДИЯ Плюс и МЕДИЯ Обучение, които насърчават развитието на европейската аудио-визуална индустрия от 1991 г. до днес.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Програмата МЕДИЯ 2007 е създадена за периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2013 г. Тя преследва следните основни цели:

 • запазване и подобряване на културното и езиковото разнообразие и европейското филмово наследство, гарантиране на достъпа на обществеността до него и насърчаване на междукултурния диалог;
 • да увеличи разпространението и потреблението на европейски аудио-визуални произведения във и извън ЕС;
 • да засили конкурентоспособността на европейския аудио-визуален сектор в рамките на един отворен и конкурентоспособен пазар.

За да постигне тези цели, МЕДИЯ 2007 се намесва:

 • нагоре по веригата на аудио-визуалното производство, за да благоприятства придобиването и усъвършенстването на знания и развитието на европейски аудио-визуални произведения (предпроизводствени фази);
 • надолу по веригата на аудио-визуалното производство, за да поддържа разпространението и промотирането на европейски аудио-визуални произведения (следпроизводствени фази);
 • в подкрепа на пилотни проекти. Тази помощ има за цел да гарантира адаптирането на програмата към промените на пазара.

В тази област на намеса програмата се основава на следните приоритети:

 • насърчаване на творческия процес в европейския аудио-визуален сектор, както и знанията и разпространението на кинематографичното и аудио-визуалнотo наследство;
 • укрепване на структурите на европейския аудио-визуален сектор, особено малките и средните предприятия (МСП);
 • намаляване на дисбаланса в рамките на европейския аудио-визуален пазар между страните с висок производсвен капацитет и страните или регионите с ниско аудио-визуално производство и/или зоните с географски и езикови ограничения. Този приоритет е в отговор на необходимостта да се предпази и заздрави културното многообразие и междукултурният диалог в Европа;
 • развитие на пазара, съпътствано от цифровизацията.

ФИНАНСОВ ПАКЕТ

Програмата разполага с бюджет от близо 755 милиона евро.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ

Предварително производство

Нагоре по веригата на аудио-визуалното производство целите на програмата са следните:

 • придобиване на умения и усъвършенстването им в аудио-визуалната област: програмата подкрепя проекти, целящи подобряване на възможността за създаване и управление на кадри в европейския аудио-визуален сектор и приспособяване на техническите им умения към цифровите технологии. Целта е също така да се засили европейското измерение на аудио-визуалните дейности за обучение чрез подкрепа на мрежата и мобилността на участниците (европейски филмови училища, институти за обучение, партньори от професионалния сектор). Ще се създадат стипендии, предназначени за професионалисти от новите държави-членки, с цел да им се помогне да се справят с предизвикателствата на разширения пазар на аудио-визуалния сектор;
 • развитие: програмата е насочена към подкрепа на развитието на производствени проекти, представени от независими продуцентски компании. Тя ще помогне на тези компании да изготвят устойчиви планове за финансиране, в това число и финансиране на копродукции.

Следпроизводствен етап

Надолу по веригата на аудио-визуалното производство целите на програмата са следните:

 • разпределение и разпространение: подкрепата на фазата на разпределение и разпространение остава приоритет за укрепване на единния европейски пазар и подобряване на конкурентоспособността в аудио-визуалната индустрия. Създаването на европейска система за дистрибуция играе важна роля за справянето на европейските аудио-визуални произведения със световната конкуренция. Действието на Общността цели да:
 • промотиране: в тази област целта на програмата е да подобри разпространението на европейски аудио-визуални произведения чрез гарантиране на техния достъп до европейски и международни професионални пазари. Програмата цели също така да улесни достъпа на европейските и международни зрители до европейските аудио-визуални произведения. Тя насърчава съвместните действия между националните организации за промотиране на филми и аудио-визуални програми, както и промотирането на европейското кинематографично и аудио-визуално наследство.

Пилотни проекти

Програмата насърчава иновациите чрез пилотни проекти, особено по отношение на използването на информационните и комуникационните технологии. Пилотните проекти позволяват адаптиране на програмата към развитието на технологиите.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ

Разпоредби относно трети страни

Ако са спазени необходимите условия и с помощта на допълнителни средства програмата е отворена за участие на следните страни:

 • страните от ЕАСТ, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП);
 • страните кандидатки ползващи от преимуществата на предприсъединителната стратегия на EС;
 • държавите от Западните Балкани (според условията, определени в рамковите споразумения относно тяхното участие в програми на Общността);
 • държавите ― страни по Конвенцията на Съвета на Европа относно трансграничната телевизия (EN) (FR);
 • на други държави, сключили споразумения с ЕС за асоцииране или сътрудничество, които съдържат клаузи в областта на аудио-визуализацията.

Бенефициери и финансови споразумения

Бенефициерите по програмата може да са физически лица. В зависимост от естеството на действие финансовата помощ може да бъде под формата на безвъзмездни помощи или стипендии.

Финансовата помощ, предоставена по програмата, не може да надвишава 50 % от разходите на подпомаганите дейности. В някои конкретни случаи помощта може да достигне до 75 % от разходите.

Изпълнение

Комисията, подпомагана от комитет, е отговорна за изпълнението на програмата.

Изпълнителната агенция е представена от Европейската мрежа от

бюра МЕДИЯ. Тя разпространява информация за програмата на национално ниво, по-специално по трансграничните проекти.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Решение № 1718/2006/ЕО [приемане: съвместно вземане на решение COD/2004/0151]

25.11.2006 г.

ОВ L 327 от 24.11.2006 г.

See also

 • Повече информация за програмата МЕДИЯ (EN)

Последна актуализация: 04.01.2007

Top