Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Безопасност на продуктите: общи правила

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Безопасност на продуктите: общи правила

ЕС има за цел да гарантира високо ниво на защита на потребителите, когато те закупуват стоки, които са продават в Европа.

АКТ

Директива 2001/95/EО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 година относно общата безопасност на продуктите

ОБОБЩЕНИЕ

ЕС има за цел да гарантира високо ниво на защита на потребителите, когато те закупуват стоки, които са продават в Европа.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Съгласно директивата фирмите трябва да гарантират, че изделията, които се продават, са безопасни и те трябва да предприемат корективни действия, когато бъде установено, че това не е така.

С нея се въвежда система на ЕС за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти*. Тази система дава възможност на националните власти да обменят бързо информация за всички предприети мерки за изтегляне на такива продукти от пазара.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Продуктите, пуснати на пазара на ЕС, трябва да бъдат безопасни.
 • Те трябва да съдържат информация, която позволява тяхното проследяване, като идентичност на производителя и справка за продукта. Към продуктите трябва да има приложени предупреждения и информация за присъщите за тях рискове, когато това е необходимо за тяхната безопасна употреба.
 • Продуктът се счита за безопасен, когато отговаря на специфичните национални изисквания или на стандартите на ЕС. Ако не съществуват такива изисквания или стандарти, оценката на безопасността трябва да се основава на:
  • указания на Комисията;
  • най-добрите практики в съответния сектор;
  • последните постижения на науката и технологиите;
  • разумните очаквания на потребителите относно безопасността.
 • Националните правоприлагащи органи имат правомощията да контролират безопасността на продуктите и да предприемат подходящи действия срещу опасни изделия.
 • Благодарение на една система за бърз обмен на информация, управлявана от Комисията, националните органи могат бързо да уведомяват своите партньори за продукти, които носят сериозен риск за здравето и безопасността. Въведени са отделни разпоредби за храните, фармацевтичните продукти и медицинските изделия.
 • Когато използват системата за бързо предупреждение, националните органи трябва да предоставят информация, която идентифицира изделието и неговата наличност в други части на Европа, подробности за свързания с него риск и всяко действие, предприето за защита на обществеността.
 • Комисията може бързо да прилага мерки в целия ЕС със срок на действие до една година (като те могат да се подновят), ако конкретен продукт представлява сериозен риск.
 • Законодателството не се прилага за антични продукти или изделия, които трябва да бъдат поправени или обновени.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя е в сила от 15 януари 2002 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Продукт: всяко изделие, предназначено за продажба на потребители или което може да се използва от тях, независимо дали е ново, използвано или обновено.

За подробности, вж. Директивата относно общата безопасност на продуктите.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2001/95/EО

15.1.2002 г.

15.1.2004 г.

ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4-17

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕО) № 765/2008

1.1.2010 г.

-

ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 30-47

Регламент (ЕО) № 596/2009

7.8.2009 г.

-

ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 14-92

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

2010/15/ЕС: Решение на Комисията от 16 декември 2009 година за определяне на насоки за управление на системата на Общността за бърз обмен на информация „RAPEX“, създадена съгласно член 12, и на процедурата по нотификация, установена съгласно член 11 от Директива 2001/95/ЕО (Директива относно общата безопасност на продуктите) (OВ L 22, 26.1.2010 г., стр. 1-64)

Съобщение на Комисията във връзка с прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за обща безопасност на продуктите (OВ C 38, 17.2.2009 г., стр. 11-14)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно прилагането на Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 3 декември 2001 г. относно общата безопасност на продуктите (COM(2008) 905 окончателен, 14.1.2009 г.)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на потребителските продукти и за отмяна на Директива 87/357/ЕИО на Съвета и Директива 2001/95/ЕО (COM(2013) 78 final, 13.2.2013 г.)

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно надзора на пазара на продукти и за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 1999/5/ЕО, 2000/9/ЕО, 2000/14/ЕО, 2001/95/ЕО, 2004/108/ЕО, 2006/42/ЕО, 2006/95/EО, 2007/23/ЕО, 2008/57/ЕО, 2009/48/ЕО, 2009/105/ЕО, 2009/142/ЕО, 2011/65/ЕС, Регламент (ЕС) № 305/2011, Регламент (ЕО) № 764/2008 и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2013) 75 final, 13.2.2013 г.)

последно актуализация 14.09.2015

Top