Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Присъединяване към ЕС — процес по присъединяване

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Присъединяване към ЕС — процес по присъединяване

РЕЗЮМЕ НА:

Договора за Европейския съюз — присъединяване към ЕС

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ДЕС)?

 • Член 49 съдържа правната база за присъединяване към ЕС на която и да е европейска държава.
 • Член 2 определя ценностите, на които се основава ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Допустимост

Държавата заявител трябва:

 • да бъде държава в рамките на Европа като географско понятие;
 • да спазва и да е ангажирана с ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, а именно: зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството и правовата държава; както и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства; да зачита плурализма, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.

Освен това държавата заявител трябва да отговаря на критериите за допустимост на ЕС. Те най-общо се наричат критериите от Копенхаген, тъй като са били дефинирани от Европейския съвет, който се е провел в Копенхаген през юни 1993 г. Тези критерии са следните:

 • институционална стабилност като гаранция за демократичен ред и правова държава, за опазването на човешките права, както и зачитането и защитата на малцинствата;
 • функциониращо пазарно стопанство и способност за справяне с конкурентния натиск и пазарните сили в рамките на ЕС;
 • възможност за поемане и ефективно изпълнение на задълженията на членството, включително целите на политическия, икономическия и паричния съюз.

Европейският съвет, който се проведе в Мадрид през декември 1995 г., допълни, че държавата кандидат трябва да е в състояние да прилага законодателството на ЕС и трябва да може да гарантира, че законодателството на ЕС, транспонирано в националното законодателство, се прилага ефективно чрез подходящи административни и съдебни структури.

ЕС си запазва правото да решава дали държавата кандидат е изпълнила критериите за присъединяване. Освен това самият ЕС трябва да е в състояние да интегрира нови членове.

Процедура

 • 1.

  Кандидатура

Европейската държава, която е изпълнила критериите от член 2 от ДЕС, подава официална молба до Съвета на ЕС. Съветът информира Европейския парламент, Комисията и националните парламенти за молбата.

 • 2.

  Статус на кандидат

Статусът на дадена държава като кандидат се дава от Европейския съвет след получаване на положително становище от Комисията и след одобрение от Европейския съвет,

 • 3.

  Преговори

Преговорите започват след единодушно решение на Съвета на ЕС.

Преговорите се провеждат на междуправителствени конференции между правителствата на държавите от ЕС и на държавата кандидатка. Достиженията на правото (същността на законодателството на ЕС) са разделени на области на политики, като всяка се договаря поотделно. (Към момента има 35 области на политики или „глави“.)

По време на предприсъединителната фаза Комисията наблюдава усилията на държавата кандидатка за прилагане на достиженията на правото. Освен това тя помага на държавата кандидатка по време на този процес чрез инструменти за предприсъединително финансиране, като например TAIEX.

Преходни разпоредби — страните обсъждат също така дали (и как) някои правила могат да бъдат въведени постепенно, за да се даде време за приспособяване на новия член или на държави, които вече са част от ЕС. Това се обсъжда главно при заключителните етапи на преговорите.

 • 4.

  Процес на скрининг

Паралелно с преговорите се провежда така нареченият етап на скрининг. Той се състои в проверка дали отделни точки от достиженията на правото, посочени в дадена глава, са транспонирани в законодателството на държавата кандидатка. Само след като държавата кандидатка покаже, че вече е изпълнила глава от достиженията на правото, или че тя ще бъде изпълнена до датата на присъединяване, тази глава може да бъде условно затворена. Съществува изключение, когато дадена държава кандидатка договори специални условия по отношение на част от достиженията на правото.

Комисията информира Съвета на ЕС и Европейския парламент по време на целия процес, по-специално посредством годишни доклади за напредъка. Тези доклади се обсъждат в Европейския парламент, който излага своите забележки в резолюции, които се приемат на пленарно заседание. Държавата кандидатка също изготвя годишни национални програми, в които оценява своя собствен напредък по изпълнението на различните глави от достиженията на правото.

 • 5.

  Присъединяване

Крайната цел на преговорите е изготвянето на договор за присъединяване. Присъединяването трябва да се одобри единодушно от Съвета на ЕС и трябва да получи съгласието на Европейския парламент. След това договорът се подписва от всяка от държавите от ЕС и от присъединяващата се държава, и се ратифицира от всяка държава от ЕС и от присъединяващата се държава съгласно съответните собствени конституционални процедури на всяка една.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

АКТ

Член 49 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

Член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС)

последно актуализация 09.05.2016

Top