Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Контрол на придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Контрол на придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 91/477/ЕИО — контрол на придобиването и притежаването на оръжие

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

 • С „Директивата за огнестрелните оръжия“ се установяват определени минимални условия за разпространението на огнестрелни оръжия за гражданска употреба* в рамките на ЕС.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата определя четири категории огнестрелни оръжия в зависимост от тяхното равнище на опасност, като те са определени в приложение I към директивата.

Обхват

Директивата не се прилага при извършване на търговски сделки с бойно оръжие и боеприпаси, както и по отношение на придобиването или притежаването на оръжия и боеприпаси* от:

 • въоръжените сили, полицията или публичните служби;
 • колекционери и институции с културен и исторически характер, свързани с оръжия, и признати за такива от страните от ЕС, в които те са установени.

Директивата не засяга прилагането на разпоредбите от националните законодателства, свързани с пренасянето на оръжия, на оръжия за лов и за спортна стрелба.

Паспорт на огнестрелно оръжие

Европейски паспорт на огнестрелно оръжие се издава от органите на страна от ЕС на лице, което става законен притежател и ползвател на огнестрелно оръжие. Паспортът трябва да бъде носен винаги от лицето, което използва огнестрелното оръжие или огнестрелните оръжия, вписани в него.

Идентифициране и проследяване

 • Всяко огнестрелно оръжие и единична елементарна опаковка боеприпаси трябва да се маркират при производството.
 • Страните от ЕС са длъжни да поддържат компютризирана система за регистриране на данни, в която се вписват тези огнестрелни оръжия. Само овластени органи могат да имат достъп до системата.
 • Страните от ЕС могат да изградят система за регулиране на дейността на оръжейните посредници*. За цялото времетраене на своята дейност оръжейниците* трябва да водят регистър на огнестрелните оръжия, които са получени или пласирани от тях.

Продажба, придобиване и притежаване

 • Страните от ЕС са длъжни да извършват проверки на продажбата, придобиването и притежаването на тези оръжия, които са тяхна отговорност; всички въведени правила трябва обаче да попадат в обхвата на разпоредбите на тази директива.
 • Режимът за придобиване и притежаване на боеприпаси е идентичен с този за притежаване на огнестрелните оръжия, за които те са предназначени.

Придобиването и притежаването на огнестрелно оръжие е разрешено, когато дадено лице:

 • има основателна причина за неговото придобиване или притежаване (например то е законен колекционер или членува в клуб по стрелба);
 • е навършило най-малко 18 години, въпреки че има изключение от това правило по отношение на огнестрелните оръжия за лов и спортна стрелба (например в някои случаи лица, ненавършили 18 години, могат да използват оръжия за лов и спортна стрелба, ако се намират под надзора на родител или пълнолетно лице с разрешително за огнестрелно оръжие, или са в одобрен тренировъчен център);
 • не представлява опасност за себе си или за обществеността.

Издаване на разрешително

Лице, което отговаря на изискванията за придобиване и притежаване на огнестрелно оръжие, може да получи многогодишно разрешително. В такива случаи трябва да се спазват определени формалности:

 • всяко движение на огнестрелното оръжие трябва да се докладва на компетентните органи;
 • трябва да се извършват редовни проверки, за да се прецени дали лицето продължава да отговаря на изискванията; и
 • трябва да се спазват максималните срокове, предвидени от националното законодателство.

С цел да се контролира движението на огнестрелните оръжия в рамките на ЕС, с директивата се определят процедури за:

 • окончателното пренасяне на оръжия от една страна от ЕС в друга;
 • временното пренасяне на оръжия (пътувания) през 2 или повече страни от ЕС.
 • Тези формалности се прилагат за всички огнестрелни оръжия, с изключение на бойните.

Роля на страните от ЕС

 • През 2009 г. бе създадена контактна група за улесняване на обмена на информация между страните от ЕС.
 • Директивата не засяга правото на страните от ЕС да предприемат мерки за предотвратяване на незаконната търговия с оръжия.

Преглед и предложения

През ноември 2015 г. Европейската комисия представи доклад относно приложението на тази директива като част от пакет от мерки за огнестрелните оръжия. Пакетът включваше предложение за преразглеждане на Директивата за огнестрелните оръжия.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 17 октомври 1991 г. Страните от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 1 януари 1993 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Огнестрелно оръжие: всяко преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество.

* Боеприпаси: целият патрон или неговите компоненти, включително гилзи, капсули, барутен заряд, куршуми или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие.

* Оръжеен посредник: всяко физическо или юридическо лице, различно от оръжейник, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично от закупуване, продажба или организиране на пренасянето на оръжия.

* Оръжейник: всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или стопанска дейност се състои изцяло или частично от производство, търговия, обмен, отдаване под наем, ремонтиране или видоизменяне на огнестрелни оръжия, части и боеприпаси.

АКТ

Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 година относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (ОВ L 256, 13.9.1991 г., стр. 51—58)

Последващите изменения на Директива 91/477/ЕИО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Оценка в рамките на REFIT на Директива 91/477/ЕИО на Съвета от 18 юни 1991 г., изменена с Директива 2008/51/ЕО от 21 май 2008 г. относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (COM(2015) 751 final, 18.11.2015 г.)

последно актуализация 17.03.2016

Top