Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eвропейски идентификатор на законодателството (ELI)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eвропейски идентификатор на законодателството (ELI)

Предвид разнообразието на юридическите данни на държавите от ЕС на регионално и национално равнище, както и на равнището на ЕС, на гражданите трябва да се гарантира улеснен и ефикасен достъп до данните относно националното и законодателството на ЕС. Eвропейският идентификатор на законодателството (ELI) позволява опростен и бърз достъп до тази информация с оглед допринасяне за допълването на общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие.

ОБОБЩЕНИЕ

Заключенията на съвета предвиждат създаването на европейски идентификатор на законодателството (ELI), който да осигури опростен достъп до информация относно законодателството на ЕС и държавите от ЕС.

Каква е ролята на европейския идентификатор на законодателството (ELI)?

На равнище ЕС обменът на данни относно законодателството е развит значително. Тези данни произлизат по-често от регионални, национални и органи на ЕС. Същевременно обменът на данни е затруднен от съществуващите различия между юридическите системи на равнище държави от ЕС и равнище ЕС.

Създаването на ELI ще позволи да се обозначат националните и законодателните документи на ЕС по хармонизиран и стабилен начин и по този начин да се постигне по-бърза и по-ефикасна система за търсене и обмен на данни, достъпна за гражданите или конкретните потребители, като например законодатели, магистрати или юристи.

Как функционира ELI?

ELI се основава, на първо място, върху използването на уникални идентификатори, наречени URI (Uniform Resource Identifier, единен ресурсен идентификатор), и на второ място върху серия от структурирани метаданни, предназначени за обозначаване на националните и законодателствата на ЕС. И накрая, за да се възползва от предимствата на семантичната мрежа, ELI се базира върху въвеждането на специфичен език за обмен на тази информация.

Държавите от ЕС обаче имат възможността да продължат да управляват информацията със законодателен характер както предпочитат.

Какво трябва да направят държавите от ЕС за въвеждането на ELI?

Прилагането на ELI няма задължителен характер. Държавите от ЕС и ЕС могат да вземат решение за въвеждането на този идентификатор доброволно и постепенно, като първите случаи на прилагане вече са осъществени в някои държави от ЕС и на равнище ЕС. За тази цел те следва:

  • да прилагат ELI към документите от националното и законодателството на ЕС, поместени в официалните вестници или в използваните от тях бази данни и информационни юридически системи;
  • да снабдяват законодателните документи с единен идентификатор и някои от метаданните, които могат да включват, наред с други неща, типа законодателство, темата, териториалното приложение и датата;
  • да определят национален координатор за ELI;
  • да споделят и разпространяват информация за ELI;
  • да обсъждат всяка година постигнатия напредък от въвеждането на ELI и на метаданните, отнасящи се до националното и законодателството на ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Eвропейски идентификатор на законодателството (ELI)

АКТ

Заключения на Съвета за приканване към въвеждането на европейски идентификатор на законодателството (ELI) (ОВ C 325, 26.10.2012 г., стр. 3—11].

последно актуализация 14.12.2015

Top