Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Борба със сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография

Европейският съюз (ЕС) приема законодателство, чиято цел е борбата със сексуалните престъпления, извършени срещу деца. Директивата обхваща аспекти от санкцията до превенцията, като разглежда и помощта за жертвите. По-конкретно предвидени са специални разпоредби, касаещи детската порнография в интернет и туризма с цел секс.

АКТ

Директива 2011/93/UE на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата директива хармонизира в целия Европейски съюз (ЕС) престъпленията, свързани с извършено сексуално насилие срещу деца, със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография. Също така тя установява и минимални санкции. Новите правила съдържат и разпоредби, чиято е цел е борбата с детската порнография в интернет и туризма с цел секс. Освен това те целят да лишат педофилите, които вече са били осъдени, от правото да упражняват професионални дейности, които включват редовни контакти с деца.

Престъпления и санкции

В директивата са дефинирани около двадесет престъпления, разделени в четири категории:

  • сексуално насилие, например да се извършват сексуални действия с дете, което не е навършило възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия, или да се принуждава да се подчини на тези действия с друго лице;
  • сексуална експлоатация, например да се склони дете да проституира или да участва в порнографски представления;
  • детска порнография: придобиване, получаване на достъп, разпространение, доставяне и създаване на детска порнография;
  • установяване на контакт с деца онлайн за сексуални цели: предлагане в Интернет на среща на дете с цел извършване на сексуално насилие, както и склоняване, по същия начин, да предостави порнографски материал, който го представя.

На национално равнище максималните присъди за лишаване от свобода трябва да достигат определени прагове, които може да са от една до десет години в зависимост от тежестта на престъпленията и в зависимост от това дали детето е достигнало или не необходимата възраст за изразяване на съгласие за сексуални действия. Подбудителството за извършване на тези престъпления също е наказуемо.

Юридическо лице може да се подведе под отговорност и да се санкционира, ако престъплението е извършено в негова полза от лице, което има пълномощие за вземане на решения.

Предвидени са квалифициращи обстоятелства, по-точно когато престъплението е извършено спрямо дете в особено уязвимо положение или от член от семейството или от лице, което е злоупотребило с установени отношения на доверие и власт, или когато извършителят на престъплението вече е осъждан за престъпления от същия характер.

Що се отнася до сексуалните действия по взаимно съгласие, директивата дава свобода на държавите членки да решат дали някои практики са наказуеми или не, когато действията включват деца на сходна възраст, със сходно физическо и психологическо развитие и които могат да се считат за нормално откриване на сексуалността.

Професионални дейности, свързани с контакт с деца

За да се избегне рискът от рецидив, физическо лице, което е било осъдено за някое от престъпленията, посочени в директивата, трябва да може да бъде лишено от правото да упражнява дейност, която включва преки и редовни контакти с деца. Заинтересованите работодатели трябва да имат правото да поискат информация за съществуването на осъдителна присъда или за лишаване от право за упражняване на дейност. Тази информация трябва да се предава на държавите членки, за да не може един педофил да се възползва от свободното движение на работници в ЕС, за да работи с деца в друга страна.

Туризъм с цел секс

Организирането на пътувания с цел извършване на актове на сексуално насилие, сексуална експлоатация на деца или детска порнография трябва да се забрани. Тъй като тези престъпления често остават ненаказани в страните, в които се извършват, директивата предвижда държавите членки да могат да съдят своите граждани за престъпления от този тип, извършени в чужбина.

От друга страна, освен компетентността си, когато престъплението е извършено на тяхна територия или извършителят е техен гражданин, държавите членки може да разширят компетентността си относно престъпления, извършени в чужбина, когато извършителят на престъплението обичайно пребивава на тяхна територия или ако престъплението е извършено в полза на юридическо лице със седалище на тяхна територия, или когато жертвата е техен гражданин.

Детската порнография в интернет

Държавите членки трябва да гарантират, че страниците с порнографско съдържание, хоствани на тяхна територия, ще бъдат премахнати бързо и че ще полагат усилия за премахването на такива страници, хоствани извън тяхна територия. От друга страна, при известни условия на прозрачност и информираност на потребителите на интернет, те имат възможност да блокират достъпа до тези интернет страници на тяхна територия.

Разследване, наказателно преследване и компетентност

Разследванията и наказателните преследвания, свързани с тези престъпления, не трябва да зависят единствено от съобщаване или обвинение от страна на жертвата и наказателното производство може да продължи, дори ако съответното лице се откаже от твърденията си. Освен това за някои от най-тежките престъпления наказателното преследване трябва да е възможно за достатъчно дълъг срок след навършване на пълнолетие от страна на жертвата.

Помощ, подкрепа и защита на жертвите

Съгласно разпоредбите, предвидени в директивата относно правното положение на жертвите в наказателните производства, те трябва да получават помощ и подкрепа преди, по време на и след края на наказателното производство. Децата — жертви на сексуално насилие, сексуална експлоатация или детска порнография, се считат за жертви в особено уязвимо положение и отношението към тях трябва да е най-подходящо предвид положението им.

Когато нападателят е член на семейството на детето, ще трябва да се вземат специални мерки за защита. Освен това децата жертви трябва да имат достъп до правни консултации и до процесуално представителство, ако се налага, без заплащане. От друга страна, предоставените помощ и подкрепа не трябва да зависят от тяхното желание за сътрудничество по време на разследването и на процеса.

Превенция

Специални програми, чиято цел е свеждане до минимум на опасността от рецидив, трябва да се предлагат на лицата, които вече са осъдени или срещу които има повдигнати обвинения за сексуални престъпления срещу деца. Тези лица трябва да се подложат на оценка на опасността, която представляват, и на опасността от рецидивизъм.

Контекст

Настоящата директива заменя Рамково решение 2004/68/ПВРI. Тъй като някои жертви на трафик на хора са и деца — жертви на сексуално насилие или на сексуална експлоатация, тя допълва изцяло директивата относно предотвратяването и борбата с трафика на хора.

Препратки

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Директива 2011/93/ЕС

17.12.2011 г.

18.12.2013 г.

ОВ L 335 от 17.12.2011 г.

Последна актуализация: 01.02.2012

Top