Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Право на достъп до адвокат (предложение)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Право на достъп до адвокат (предложение)

С това предложение за директива се цели да се гарантира правото на заподозрените лица и на обвиняемите в наказателно производство в целия Европейски съюз (ЕС) да се възползват от услугите на адвокат, както и да информират близките си (и консулските служби, ако се намират в чужбина) за задържането си.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно правото на достъп до адвокат в наказателните производства и правото на комуникация при задържане [COM(2011) 326 окончателен – непубликуван в Официален вестник]).

РЕЗЮМЕ

Правата на защитата и правото на справедлив процес, част от които е правото на достъп до адвокат, са установени от Хартата за основните права на Европейския съюз (ЕС) и Европейската конвенция за правата на човека (EN) (FR).

За да се гарантира правото на всички заподозрени лица и на обвиняемите в наказателно производство на територията на ЕС, Комисията представя предложение, което предвижда общи минимални стандарти във всички държави членки.

Принцип

В рамкитe на наказателните производства правото на достъп до адвокат трябва да се гарантира на следните лица:

Ако са арестувани по време на производството, тези лица също следва да имат право на комуникация с поне едно лице по техен избор, като например техен роднина или работодател. Чуждите граждани трябва да могат да осъществят контакт с посолството или консулството си.

Тези права се прилагат от момента, в който лицето е осведомено, че е заподозряно или обвинено в извършването на престъпление до момента на приключване на производството. Лицата, които са обект на европейска заповед за арест, трябва да се ползват от тези права от момента на задържането им.

Изпълнение

Всички заподозрени лица и обвиняеми в наказателни производства следва да имат достъп до адвокат възможно най-бързо и при всички случаи при следните обстоятелства:

  • при разпит;
  • при извършването на процесуално действие или действие по събиране на доказателства, при което присъствието на лицето се изисква или разрешава;
  • при задържането му.

Лице, което е обект на европейска заповед за арест, следва да има право на услугите на адвокат в държавата-членка, която го е задържала, както и в тази, която е издала заповедта. Адвокатът в страната, издала заповедта, не се занимава с делото по същество, но сътрудничи с другия адвокат, за да може търсеното лице да упражни правата си.

Заподозряно лице или обвиняем има право да се среща с адвоката си. Продължителността и честотата на тези срещи трябва да са достатъчни с оглед на ефективното упражняване на правото му на защита.

Адвокатът трябва да има правото да присъства по време на всички разпити или изслушвания, както и всяко действие по разследване и по събиране на доказателства, за което приложимото национално законодателство изисква или разрешава присъствието на заподозряното лице или на обвиняемия. Той трябва да има и правото на достъп до мястото на задържане, за да провери условията на задържане.

Всяка комуникация, под каквато и да е форма, между адвоката и клиента му е поверителна.

В случай на нарушаване на правото на достъп до адвокат, заподозряното или обвиняемото лице трябва да разполага със средства за правна защита, които да водят до поставянето му в същото положение, в което би се намирало, ако нарушението не е било извършено. Показания или доказателства, получени в нарушение на правото на адвокат, не могат да бъдат използвани срещу лицето.

Изключения

При изключителни обстоятелства и с разрешение на съдебен орган правото на достъп до адвокат, на комуникация с трета страна и с посолството или консулството може да бъде преустановено. Дерогацията следва да бъде обоснована от необходимостта да се предотвратят сериозни неблагоприятни последствия за живота или физическата неприкосновеност на дадено лице. Във всички случаи тази дерогация не трябва да се основава единствено върху сериозността на престъплението, в което се обвинява лицето. Тя трябва да бъде пропорционална на положението, с възможно най-ограничено действие и да не накърнява справедливостта на процедурата.

Заподозряното лице или обвиняемият може също така да се откаже от съдействието на адвокат. Този отказ трябва да бъде направен доброволно и еднозначно. Лицето трябва да е било осведомено за последствията от това решение и да е в състояние да ги разбира.

Контекст

Укрепването на процедурните права на заподозрените лица и на обвиняемите в рамките на наказателните производства е една от целите на Стокхолмската програма. Това предложение е част от пакет от мерки, състоящи се от директивата относно правото на устен и писмен превод в наказателните производства и още от директивата в процес на обсъждане, относно правото на информация в наказателните производства.

Предложението ще влезе в сила само след като се разгледа и приеме от Европейския парламент и от Съвета. Следователно окончателният текст на директивата може да се различава от текста, предложен от Комисията.

Препратки

Предложение

Официален вестник

Процедура

COM(2011) 326

-

2011/154/COD

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Резолюция на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно пътна карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство [ОВ C 295 от 4.12.2009 г.].

Последна актуализация: 13.10.2011

Top