Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Цялостна миграционна европейска политика

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Цялостна миграционна европейска политика

Комисията представя серия от мерки, които имат за цел създаването на цялостна европейска миграционна политика, основана на по-голяма солидарност между държавите-членки и позволяваща на Европейския съюз (ЕС) да отговори по-добре на предизвикателствата, поставяни от миграцията.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите от 4 май 2011 г., озаглавено „Съобщение относно миграцията“ [COM(2011) 248 – Непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Арабските революции от пролетта на 2011 г. предизвикаха голям приток на имигранти от Южното Средиземноморие, които влязоха незаконно в Европейския съюз (ЕС), като достигнаха бреговете на Италия и Малта. ЕС предприе спешни мерки, за да отговори на ситуацията. Тези събития обаче показаха ограничените средства на ЕС по отношение на миграцията и необходимостта от по-голяма солидарност между държавите-членки в тази област.

Комисията следователно представя инициативи, които имат за цел създаването на цялостна европейска политика за миграция, способна да отговори по-добре на предизвикателствата, поставени от миграцията. Тази политика трябва да се съобразява с европейската традиция за убежище и защита, като същевременно предотвратява незаконното преминаване на границите.

Ето защо се разглеждат няколко аспекта на миграцията:

  • Преминаване на границите

Контролът на външните граници на ЕС трябва да бъде ефективен и да позволява поддържането на високо равнище на сигурност, като едновременно с това улеснява преминаването на лицата, които имат право да влизат в ЕС. Комисията възнамерява да засили съществуващите общи правила. Тя предвижда по-специално създаването на Европейска система от гранични служители. Тя настоява и за подобряване на сътрудничеството между националните власти и обмена на оперативна информация в случай на инцидент на външните граници, а именно чрез системата EUROSUR. Оперативният капацитет на агенцията Frontex също трябва също да бъде повишен.

Оценката на прилагането на шенгенските правила от държавите-членки трябва да бъде извършена на ниво ЕС с участието на експерти от държавите-членки и Frontex, под ръководството на Комисията. Комисията предвижда също въвеждането на механизъм, който позволява да се вземе решение на европейско равнище за възстановяване по изключение на контрола по вътрешните граници.

И накрая, за предотвратяване на незаконната имиграция Комисията подчертава необходимостта от установяване на уравновесена и ефективна европейска политика на връщане (изпращане на нелегалните имигранти, които не се нуждаят от международна закрила, обратно в страните им). Тя настоява всички държави-членки да транспонират в националното си законодателство Директивата относно връщането за общите стандарти и процедури за връщане на нелегални имигранти, както и Директивата за санкции срещу заетостта на нелегално пребиваващи лица. Освен това, Комисията признава полезността на споразуменията за реадмисия с трети държави, но счита, че те трябва да бъдат разглеждани в рамките на цялостните отношения на ЕС със засегнатите държави и да бъдат придружавани от стимули, които да подпомагат прилагането им от държавите.

  • Движение и пребиваване в Шенгенското пространство

Комисията насърчава една по-добре организирана мобилност, основана на сътрудничеството (между европейските агенции Frontex и Европол и между националните митнически и полицейски органи), както и на новите технологии. Една европейска входно-изходна система по-специално би гарантирала, че данните за преминаване на границата от граждани на трети държави ще бъдат на разположение на съответните органи. Програма за регистрация на пътниците би позволила да се автоматизира граничния контрол за лицата, които пътуват често.

Визовата политика също е важен инструмент по отношение на мобилността. За да се предотвратят злоупотреби с режима за либерализиране на визите, Комисията предлага да се въведе предпазна клауза, която позволява временното повторно въвеждане на изискване за визи за граждани на трети страни, които се възползват от този режим.

В същото време Съюзът признава, че мигрантите представляват необходима работна ръка за ЕС както като отговор на недостига на работници в някои сектори, така и като висококвалифицирани специалисти. Следователно е важно да се признава тяхната квалификация и да се улесняват административните процедури. Комисията се надява да постигне напредък по проекта за единно разрешително, което разрешава на чужденците да пребивават и работят в дадена държава-членка и призовава държавите в ЕС да транспонират в националните си законодателства директивата относно европейска синя карта, която улеснява наемането на висококвалифицирани лица. Също така, тя направи предложения относно сезонните работници и вътрешнокорпоративните трансфери на служители. За да осигури ясна и практическа информация на мигрантите, Комисията стартира тази година портала на ЕС за миграцията.

И накрая, интеграцията на мигрантите в европейското общество трябва да се извършва при спазване на баланс между правата на мигрантите и законите и културата на приемащата държава. Тя изисква усилия както от страна на мигрантите, така и от страна на приемащата държава. Успешната интеграция е от съществено значение за извличането на максимални икономически, социални и културни ползи от имиграцията както за отделните индивиди, така и за обществата. През юли 2011 г. Комисията представи Европейска програма за интеграция на граждани на трети страни.

  • Обща европейска система за убежище

Общата европейска система за убежище трябва да бъде завършена през 2012 г. Тя има за цел да намали различията между държавите от ЕС по отношение на отговорите на молбите за убежище и да осигури общ набор от права и процедури, както и да гарантира съответствието с Женевската конвенция за статута на бежанците. Европейската служба за подкрепа в областта на убежището ще засили сътрудничеството в тази насока.

Комисията подчертава, че презаселването на бежанците (постоянно презаселване в държава-членка на бежанец, получил закрила в трета държава) трябва да стане неразделна част от политиката на ЕС в областта на убежището.

  • Отношенията с трети държави

Въпросите на миграцията следва да бъдат включени в цялостните външни отношения на ЕС. Трябва да се намери по-добър баланс между организирането на законната миграция, борбата срещу незаконната миграция и извличането на максимална взаимна изгода от миграцията с цел развитие. Трябва да бъде укрепено човешкото измерение чрез въвеждането на подход, ориентиран към мигрантите.

Що се отнася до държавите от Южното Средиземноморие, Съюзът им предложи структуриран диалог по въпросите на миграцията, с цел създадаването на партньорства за мобилност, които да улеснят достъпа на техните граждани до територията на ЕС срещу сътрудничество от тяхна страна в управлението на миграционните потоци. Комисията ще преработи и политиката си на съседство с тези страни.

Последна актуализация: 09.10.2011

Top