Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Предотвратяване и борба с трафика на хора

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Предотвратяване и борба с трафика на хора

Трафикът на хора се разглежда като едно от най-тежките престъпления в световен мащаб. Той представлява сериозно нарушение на правата на човека. Тази директива установява правила в Европейския съюз (ЕС) за предотвратяване на това ужасно явление.

АКТ

Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета

ОБОБЩЕНИЕ

Трафикът на хора се разглежда като едно от най-тежките престъпления в световен мащаб. Той представлява сериозно нарушение на правата на човека. Тази директива установява правила в Европейския съюз (ЕС) за предотвратяване на това ужасно явление.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ТАЗИ ДИРЕКТИВА?

Директивата установява минимални общи правила за определяне на престъпленията и наказанията в сферата на трафика на хора. С нея се предвиждат също и мерки за по-успешно предотвратяване на това явление и засилване на защитата на жертвите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Определения

  • Следните умишлени деяния са наказуеми: набиране, превоз, прехвърляне, подслоняване или приемане на лица посредством употребата на сила с цел експлоатация.
  • Експлоатацията включва като минимум: i) сексуална експлоатация или проституция; ii) принудителен труд или услуги (включително просия, робство, експлоатация за престъпни дейности или отнемане на телесни органи).

Санкции: максималното наказание, определено в директивата за тези престъпления, е лишаване от свобода за срок не по-малък от 5 години и не по-малък от 10 години в случай на наличие на утежняващи вината обстоятелства, например, ако престъплението е извършено срещу жертви, които са особено уязвими (като деца) или ако то е извършено от престъпна организация.

Наказателно преследване: Държавите от ЕС могат да започнат наказателно преследване на свои граждани за престъпления, извършени в друга държава от ЕС, и да използват инструменти за разследване, като подслушване (например на телефонни разговори или електронна поща).

Подкрепа за жертвите: жертвите получават помощ преди, по време и след наказателното производство, за да могат те да упражняват правата, предоставени им от статута на жертви в рамките на наказателни производства. Тази помощ може да се състои в приемане в приюти или осигуряване на медицинска и психологическа помощ, информационни услуги и устен превод.

Децата и подрастващите (на възраст под 18 години) имат право на допълнителни мерки, като физическа и психо-социална помощ, достъп до образование и при необходимост - възможност за определяне на настойник или представител. Те трябва да бъдат интервюирани незабавно в подходящи помещения и от опитни професионалисти.

Жертвите имат право на полицейска защита и правна помощ, за да могат да предявят иск за обезщетение.

Превенция: Държавите от ЕС трябва да предприемат мерки за:

  • възпиране на търсенето, което насърчава трафика на хора;
  • провеждане на кампании за повишаване на осведомеността и обучение за длъжностни лица, което да улесни дейността им по идентифициране и работа с жертвите и потенциалните жертви на трафик на хора.

Създадена е длъжността координатор на ЕС за борба с трафика на хора, за да се постигне съгласуван и координиран подход при предотвратяването на това явление.

С цел подпомагане на националните органи при борбата срещу злоупотребата с правото на свободно движение, Комисията публикува наръчник относно фиктивните бракове между граждани на ЕС и граждани на трети държави. Някои принудителни бракове например могат да включват аспекти на трафик на хора.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата влезе в сила на 15 април 2011 г. и трябваше да бъде транспонирана в националното право на държавите от ЕС до 6 април 2013 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Трафикът на хора се забранява изрично от Хартата на основните права на ЕС (чл. 5), а ЕС създаде цялостна правна и политическа рамка за борба с това явление, по-специално посредством тази директива (2011/36/EС) и Стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012-2016 г.

За допълнителна информация вижте уебсайта относно политиката „Заедно срещу трафика на хора“ и уебсайта относно законодателството, публикацията на Евростат от 2015 г. по тази тема и публикацията на Агенцията за основните права от 2014 г.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2011/36/ЕС

15.4.2011 г.

6.4.2013 г.

OВ L 101 от 15.4.2011 г., стр. 1-11

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Стратегия на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012-2016 г. (COM(2012) 286 final, 19.6.2012 г.).

План на ЕС за най-добри практики, стандарти и процедури за борбата и предотвратяването на трафика на хора (ОВ C 311, 9.12.2005 г., стр. 1-12).

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета - Подпомагане на борбата на националните органи срещу злоупотребите с правото на свободно движение: Наръчник за предприемане на действия при предполагаеми фиктивни бракове между граждани на ЕС и граждани на трети държави в контекста на правото на ЕС в областта на свободното движение на гражданите на ЕС (COM(2014) 604 final, 26.9.2014 г.).

Работен документ на службите на Комисията - Междинен доклад относно изпълнението на стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 2012-2016 г. (SWD(2014) 318 final, 17.10.2014 г.).

последно актуализация 03.03.2015

Top