Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европейска съдебна мрежа - сътрудничество за борба с престъпността

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Европейска съдебна мрежа - сътрудничество за борба с престъпността

С настоящото решение се определят разпоредби за продължаване на работата на Европейската съдебна мрежа, като същевременно се отменя Съвместно действие 98/428/ПВР , с което тя бе създадена.

АКТ

Решение 2008/976/ПВР на Съвета от 16 декември 2008 година относно Европейската съдебна мрежа.

ОБОБЩЕНИЕ

С настоящото решение се определят разпоредби за продължаване на работата на Европейската съдебна мрежа, като същевременно се отменя Съвместно действие 98/428/ПВР , с което тя бе създадена.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

С настоящото решение се разширяват функциите на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), създава се далекосъобщителен инструмент (защитен комуникационен канал) и се изясняват отношенията между мрежата и Евроюст*.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Състав на ЕСМ

ЕСМ е съставена от 1 или няколко звена за контакт от всяка държава от Европейския съюз (ЕС). От делегацията на всяка държава от ЕС се определят един национален кореспондент и един кореспондент, който отговаря за автоматизирания информационен обмен, осъществяван посредством новия далекосъобщителен канал.

Звената за контакт изпълняват функции, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, и трябва да имат чуждоезикови умения, за да могат да общуват със своите партньори. Всички национални магистрати за връзка, които вече са назначени, трябва да бъдат свързани с ЕСМ. Европейската комисия (ЕК) също е представена и ЕСМ се управлява от секретариат.

Функции

ЕСМ има за задача да улеснява комуникацията между звената за контакт, като организира срещи и предоставя обща информация.

Звената за контакт улесняват съдебното сътрудничество между държавите от ЕС, по-специално при действията за борба с тежката престъпност, и те дават възможност за подходяща комуникация и обмен на информация с останалите звена за контакт и съдебните органи в други държави от ЕС.

Освен това звената за контакт насърчават и участват в организирането на обучения, като работят с Европейската мрежа за съдебно обучение, когато е уместно.

Най-малко 3 пъти годишно се провеждат пленарни заседания на ЕСМ, на които се канят най-малко 3 звена за контакт от всяка държава, и тези заседания предоставят форум за разискване на въпроси, свързани със съдебното сътрудничество, по-специално във връзка със законодателството на ЕС. Обсъжданията служат като основа за възможно законодателство и подобряване на международното сътрудничество. Националните кореспонденти и кореспондентите, отговарящи за автоматизирания информационен обмен провеждат заседания ad hoc най-малко веднъж годишно.

Секретариат

Секретариатът предоставя на звената за контакт актуална информация относно националните съдебни и процесуални системи и съответните правни текстове посредством уебсайт. Освен това той създава защитен далекосъобщителен канал за данни и искания за съдебно сътрудничество.

Секретариатът се финансира от бюджета на Евроюст, една организация, която допълва ЕСМ и поддържа привилегировани отношения с нея въз основата на консултации и обмен на информация.

Отчетност

На всеки 2 години ЕСМ докладва на Европейския парламент, Съвета на ЕС и ЕК относно своите дейности, а на всеки 4 години Съветът на ЕС извършва оценка на работата на ЕСМ въз основа на съвместен доклад, изготвен от ЕСМ и ЕК.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Принципът на взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела се прилага постепенно, като се засилва прекият контакт между съдебните органи. Поради тези промени и разширяването на ЕС през 2004 г. и 2007 г., ЕСМ придобива все по-голямо значение.

За допълнителна информация, вж. уебсайт Европейска съдебна мрежа

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕШЕНИЕТО?

От 24 декември 2008 г.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Евроюст: звеното за съдебно сътрудничество на ЕС.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник на Европейския съюз

Решение 2008/976/ПВР

24.12.2008 г.

-

OВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 130-134

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно създаването на мрежа за законодателно сътрудничество между министерствата на правосъдието в Европейския съюз (ОВ C 326, 20.12.2008 г., стр. 1-2).

Последна актуализация: 12.06.2015

Top