Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Приемане и пребиваване на научни работници от държави извън ЕС

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Приемане и пребиваване на научни работници от държави извън ЕС

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2005/71/ЕО относно специфична процедура за прием на научни работници от държави извън ЕС

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ДИРЕКТИВАТА?

 • Тя въвежда специална процедура за влизане и пребиваване на граждани от държави извън ЕС за провеждане на научноизследователски проект в ЕС за срок, по-голям от три месеца.
 • Процедурата определя одобрените научноизследователски организации като основни участници в имиграционната процедура, тъй като те играят ключова роля в тематичната оценка на кандидата и на неговия/нейния научноизследователски проект.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Директивата се прилага за граждани на държави извън ЕС, освен в случаите, когато се прилагат по-благоприятни разпоредби по двустранни или многостранни споразумения, сключени между ЕС или между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и една или повече държави извън ЕС, от друга страна.

Тя не се прилага за:

 • кандидати за убежище или субсидиарна закрила, или по временни схеми за закрила;
 • аспиранти, извършващи изследователска работа, свързана с техните дисертации (обхванати от Директива 2004/114/ЕО относно условията за влизане и пребиваване на граждани от държави извън ЕС за целите на следване, професионално обучение или доброволна служба);
 • граждани на държави извън ЕС, чието експулсиране е прекратено по фактически или законови причини;
 • научни работници, които са командировани от научноизследователска организация към друга научноизследователска организация в друга държава на ЕС.

Научноизследователски организации

Всяка научноизследователска организация, която желае да приеме научен работник, първо трябва да бъде одобрена за тази цел от държавата от ЕС, в която се намира. Тези одобрения обикновено са валидни за срок, не по-кратък от 5 години. Всяка държава от ЕС трябва да публикува списък на одобрените научноизследователски организации.

Научноизследователските организации трябва да подпишат „споразумение за прием“, правен договор, с научния работник. Съгласно него:

 • научният работник се задължава да завърши научноизследователския проект;
 • организацията се съгласява да приеме научния работник, като целта на научния работник е посочена в разрешението за пребиваване.

Приемане на научни работници

Държавите от ЕС приемат научни работници, ако те:

 • представят валиден паспорт или съответните пътнически документи;
 • представят споразумение за прием, подписано с научноизследователска организация;
 • представят заявление за финансова отговорност, издадено от научноизследователската организация;
 • не представляват опасност за държавната политика, обществената сигурност или здраве.

Държавите от ЕС издават разрешение за пребиваване за срок от 1 година или повече и го подновяват на годишна база. Ако е планирано научноизследователският проект да продължи по-малко от една година, разрешението за пребиваване се издава за продължителността на проекта. Разрешение за пребиваване на членове на семейството на научен работник може да се издаде за същия срок.

Притежателите на разрешения за пребиваване имат правото на равнопоставено отношение с местните жители по отношение на:

 • признаване на дипломи, сертификати и други професионални квалификации;
 • работни условия, включително заплащане и освобождаване от работа;
 • социално осигуряване, както е определено в националното законодателство;
 • данъчни преференции;
 • достъп до стоки и услуги и до предлагането на стоки и услуги, които са достъпни за обществеността.

Процедура

Всяка държава от ЕС определя дали заявленията за разрешения за пребиваване се изготвят от научния работник или от съответната научноизследователска организация.

Заявленията се подават в държавата на постоянно пребиваване на научния работник чрез дипломатическите или консулските служби на държавата от ЕС, в която той/тя желае да проведе научното изследване.

В националното си законодателство държавите от ЕС могат също така да предвидят възможността кандидатите да кандидатстват на тяхна територия.

Отмяна

Директива (ЕС) 2016/801 отменя и заменя Директива 2005/71/ЕО, считано от 24 май 2018 г.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Прилага се от 23 ноември 2005 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 12 октомври 2007 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Мобилността на научните работници е основен елемент за придобиването и споделянето на знания. Опростяването на процедурите за влизане и пребиваване на научни работници от държави извън ЕС ще помогне това да бъде постигнато.

За допълнителна информация вж.:

АКТ

Директива 2005/71/ЕО на Съвета от 12 октомври 2005 година относно специфична процедура за прием на граждани от трети страни за целите на провеждане на научноизследователска дейност (ОВ L 289, 3.11.2005 г., стр. 15—22)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2004/114/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно условията за прием на граждани на трети страни с цел образование, ученически обмен, безвъзмездно обучение или доброволческа дейност (ОВ L 375, 23.12.2004 г., стр. 12—18)

Препоръка на Комисията от 11 март 2005 година за Европейската харта за научните изследователи и Кодекса за професионално поведение при набора на изследователи (ОВ L 75, 22.3.2005 г., стр. 67—77)

Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21—57)

последно актуализация 09.08.2016

Top