Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Производство и етикетиране на биологични продукти

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Производство и етикетиране на биологични продукти

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

С него се определя правна рамка за биологичните продукти. Той съдържа основните цели и общите принципи за биологично земеделие и определя правилата за производството, етикетирането, контрола и търговията с държави извън ЕС.

С хармонизирането на правилата за производството, етикетирането и контрола на биологични продукти регламентът има за цел да гарантира, че съществува:

справедлива конкуренция между производителите; и

по-голямо доверие в тези продукти сред потребителите.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Обхват

С рамката се регулират:

селскостопански продукти (включително продукти от аквакултури), преработени или непреработени и предназначени за човешка консумация;

фуражи;

посадъчен материал (например корени и присадки) и семена за посев на култури;

дрожди, използвани за храна или фураж.

Цели и принципи

Целите са насочени към устойчиво селско стопанство и качество на производството, което трябва да задоволява нуждите на потребителите.

Общите принципи се отнасят например за специфични методи на производство, използването на природни ресурси и строги ограничения за синтетичните химични вещества.

С регламента се определят и специфични принципи относно земеделието, преработката на биологични храни и на биологични фуражи.

Правила за производство

Съгласно общите правила за биологичното производство генетично модифицираните организми (ГМО) са забранени във всичките им форми. Правилата относно етикетирането на храни дават възможност на операторите да гарантират съответствие с тази забрана. Забранена е също така обработката с йонизиращо лъчение.

Тези, които желаят да извършват и двата вида селскостопанско производство (биологично и небиологично), трябва да гарантират, че животните и земята за тези 2 дейности са отделени.

Биологичното растениевъдство трябва да отговаря на определени правила относно:

обработването на почвата, което трябва да опазва живите организми и естественото плодородие на почвата;

предотвратяването на щети, което трябва да се основава на естествени методи, при които обаче могат да се използват ограничен брой продуктите за растителна защита, разрешени от Европейската комисия (член 16 от регламента);

посевния и посадъчния материал, който трябва да бъде произведен чрез използване на биологични методи;

продуктите за почистване, за които трябва да се получи разрешение от Комисията.

Диворастящите растения, събирани в някои райони, също се класифицират като биологични продукти, ако те отговарят на определени условия, свързани с тяхното събиране и мястото, откъдето са получени (например мястото, където те са събрани, не трябва да е обработвано с продукти, които не са били разрешени в продължение на поне 3 години). Морските водорасли също могат да се считат като биологичен продукт, при условие че мястото на производство и събиране отговаря на определени условия.

Биологичното животновъдство трябва да отговаря на определени правила относно:

произхода на животните — те трябва да са родени и отгледани в биологични стопанства;

практиките за управление и грижи за животните, които, наред с другите неща, са свързани с определени характеристики на местата за отглеждане на животните;

методите за развъждане на животни, които по принцип трябва да бъдат естествени;

фуражите, които трябва да бъдат биологични;

профилактиката на заболяванията;

почистването и дезинфекцията, които включват използване само на продукти, които са разрешени от Комисията.

Сходни специфични правила се прилагат за аквакултурите.

Комисията разрешава използването на ограничен брой продукти и вещества в биологичното земеделие. Тези продукти могат да бъдат предназначени за грижата за растенията, за фуражите и за почистването на сградите, използвани за животновъдството и растениевъдството. Комисията може също така да определи някои ограничения и условия за прилагането на тези продукти.

Стопанствата, които започват да осъществяват нова дейност за биологично земеделие, трябва да спазват преходен период – етап на преход, по време на който трябва да се спазват практики за биологично производство. В регламента са определени правила относно този преходен период.

Биологичните преработени фуражи трябва да съдържат биологични суровини и не трябва да бъдат преработени чрез използване на химически разтворители. Преработените храни трябва да съдържат основно съставки от селскостопански произход. Разрешени са други съставки, ако е получено разрешение от Комисията. Биологичните дрожди трябва да бъдат произведени от биологични субстрати и други разрешени съставки.

Комисията може да допусне изключения от разпоредбите относно целите, правилата за производство и етикетирането. Тези изключения трябва да бъдат с ограничен срок и да се прилагат за определени случаи.

Етикетиране

При етикетите, рекламите или търговските документи могат да се използват понятия, като „еко“ и „био“ за описване на биологичен продукт, неговите съставки или суровини.

Етикетът на биологичен продукт трябва да се вижда ясно върху опаковката и в него трябва да e посочен контролният орган, който сертифицира въпросния продукт.

От 1 юли 2010 г. е задължително използването на логото на ЕС върху биологични хранителни продукти, както и обозначение на мястото на получаване на суровините, използвани в продукта. Това обозначение трябва да бъде в същото зрително поле като логото на ЕС.

Контрол

Спазването на разпоредбите на този регламент се гарантира чрез система за контрол, която се основава на Регламент (ЕО) № 882/2004 и на предохранителни и контролни мерки, изготвени от Комисията. Тази система гарантира проследяването на храните в съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002.

Характерът и честота на контрола се определят въз основа на оценка на риска от нарушения. Контролът се извършва от органите, определени от държавите от ЕС. При определени условия тези органи могат да делегират задълженията за контрол на акредитирани организации, но те запазват отговорност за надзора на извършвания контрол и за разрешените изключения. Държавите от ЕС трябва редовно да изпращат на Комисията списъка на надзорните органи и контролните органи (последният списък на контролните или надзорните органи е публикуван през 2014 г.).

Надзорните органи трябва също да контролират дейностите на всеки оператор, участващ в търговията на биологичен продукт, преди той да бъде пуснат на пазара. След този контрол, операторът получава сертификат, че отговаря на този регламент. Ако бъдат установени нередности, органът трябва да гарантира, че в етикетите на въпросните продукти не се прави позоваване на биологично производство.

Търговия с държави извън ЕС

Продукти от държави извън ЕС могат също да се продават на пазара на ЕС като биологични продукти, при условие че те отговарят на този регламент и те са били подложени на контрол. Този контрол може да се извърши от орган, признат от ЕС, или от акредитиран контролен орган.

Търговски и статистически надзор

Търговията на биологичен продукт не трябва да се възпрепятства по какъвто и да е начин от орган на държава от ЕС, различен от органа, който е проверил продукта.

Комисията извършва дейности за статистически надзор въз основа на данните, предоставени от държавите от ЕС. Регулаторният комитет по биологично земеделие подпомага Комисията при разработването на политики за биологично земеделие.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 1 януари 2009 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Този регламент е изготвен като част от поредица от инициативи за насърчаване на биологичното земеделие. През 2014 г. Комисията одобри План за действие за бъдещето на биологичното производство в Европа.

Регламент (ЕО) № 834/2007 понастоящем е предмет на предложение за неговото отменяне и заменяне с регламент, който има за цел опростяване на законодателството, поясняване на определени правила и отстраняване на някои недостатъци в системата за контрол.

АКТ

Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 89, 20.7.2007 г., стр. 1—23)

Последващите изменения и допълнения на Регламент (ЕО) № 834/2007 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Правила за прилагане

Регламент (ЕО) № 889/2008 на Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола (ОВ L 250, 18.9.2008 г., стр. 1—84)

последно актуализация 29.10.2015

Top