Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Международна търговия с опасни химични вещества

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Международна търговия с опасни химични вещества

РЕЗЮМЕ НА:

Решение 2006/730/ЕО на Съвета — процедура по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕШЕНИЕТО?

Решението е гаранция за одобрението и участието на ЕС в Ротердамската конвенция след като Съдът на Европейския съюз е отменил първоначалното законодателно решение в интерес на правото. Конвенцията предвижда процедура за предварително информирано съгласие за определени опасни химични вещества и пестициди, търгувани на международно ниво.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Конвенцията:

регулира вноса и износа на определени 47 опасни химични вещества и пестициди;

изисква за всяко едно от химичните вещества, които са изброени в конвенцията, съгласието на вносителя, преди те да бъдат изнесени;

установява процедура за обмен на информация относно решенията, взети от страните вносителки;

изисква от всяка страна, подписала конвенцията, да назначи национален орган, който да гарантира пълното въвеждане на конвенцията;

пита всяка страна, подписала конвенцията, дали е готова да приеме вноса на химични вещества и пестициди, изброени в конвенцията;

изисква държавите износителки да гарантират, че изброените в конвенцията химични вещества няма да бъдат изнесени, ако държавата вносителка не е дала своето официално одобрение;

изисква страни, които са забранили или строго ограничили дадено химично вещество, да нотифицират това решение пред секретариата на конвенцията;

осигурява обмен на научна, техническа, икономическа и правна информация относно химичните вещества, попадащи в обхвата на тази конвенция, и възможността за техническа помощ за развиващите се страни във връзка с регламента за химичните вещества;

позволява страна, която е подписала конвенцията, да се оттегли от конвенцията една година след получаване на известието за това.

Конвенцията не се прилага за наркотични вещества, радиоактивни материали, отпадъци, химически оръжия, храни и хранителни добавки, генетично модифицирани организми или химични вещества, изнасяни за научни изследвания.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

На 10 януари 2006 г. Европейският съд излезе с Решение по дело C-94/03. Европейската комисия беше завела делото срещу Съвета с иск Съдът да отмени Решение 2003/106/ЕО на Съвета, което одобрява Ротердамската конвенция от името на Европейския съюз.

Комисията твърди, че решението е основано изключително на члена от Договора, който се отнася до общата търговска политика (по това време член 133 от Договора от Амстердам), а не на посочения член (член 175 от същия договор — който се отнася до политиката за околната среда).

Съдът постанови, че двата члена е трябвало да осигурят необходимата правна основа и отмени първоначалното решение на Съвета. Новото решение, което влезе в сила на датата на приемане на своя предшественик, гарантира, че то няма юридическа валидност.

АКТ

Решение 2006/730/ЕО на Съвета от 25 септември 2006 година относно сключването от името на Европейската общност на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди (ОВ L 299, 28.10.2006 г., стр. 23—25)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно износа и вноса на опасни химикали (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 60—106)

Последващите изменения на Регламент (ЕС) № 649/2012 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 05.10.2015

Top