Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията

Промишлеността е на преден план в новия модел за растеж на икономиката на ЕС, както това беше формулирано в стратегията Европа 2020. Ето защо в това съобщение е предложен новаторски подход към индустриалната политика, който ще увеличи конкурентоспособността на ЕС, ще генерира растеж, ще създаде работни места и ще даде възможност за преход към икономика с ниски въглеродни емисии и ефективно използване на ресурсите.

АКТ

Съобщение от 28 ноември 2010 г. на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Интегрирана индустриална политика за ерата на глобализацията. Извеждане на преден план на конкурентоспособността и устойчивото развитие [COM (2010) 614 окончателен - непубликувано в Официален вестник].

РЕЗЮМЕ

В това съобщение е предложен нов подход към индустриалната политика, поставящ на преден план конкурентоспособността и устойчивото развитие на Европейския съюз (ЕС). За тази цел от съществено значение е индустриалната политика да се разгледа в по-широк смисъл, като се обхванат политиките, които имат въздействие върху конкурентоспособността на промишлеността и отделните сектори по отношение на разходите, цените и иновациите. Трябва да се вземат предвид и последиците за конкурентоспособността от инициативите в сферата на всички други политики, които могат да имат значително влияние върху конкурентоспособността по отношение на разходите, цените и иновациите. Тук се включват не само политиките на единния пазар и търговските политики, но също така и политиките за транспортa, енергетиката, околната среда или социалната политика и защитата на потребителите.

Новаторският подход на Комисията към индустриалната политика се характеризира със следното:

  • продължаващо прилагане на целесъобразен подход към всички сектори и едновременно с това на координирани европейски стратегически мерки, тъй като идеята за национални сектори избледнява в контекста на глобализацията;
  • разглеждане на цялата верига на стойността и доставките, като се започне от достъпа до енергийни ресурси и суровини и се стигне до следпродажбеното обслужване и рециклирането на материалите. Тъй като някои части на веригата са извън ЕС, всички отрасли трябва да имат глобалистичен подход;
  • редовно докладване от Комисията относно политиките и резултатите на ЕС и държавите в ЕС в областта на конкурентоспособността и ефективността.

Всички политики на ЕС трябва да работят съвместно в една посока, за да осигурят най-добрите рамкови условия за промишлеността в Европа. Поради това в рамките на процеса на оценка на въздействието Комисията разработи преглед на въздействието върху конкурентоспособността, т.е. специално разглеждане на конкурентоспособността на промишлеността, което трябва да се прилага към всички области на политиките. Успоредно с това са предложени конкретни проверки на целесъобразността, за да се гарантира, че съвкупният ефект на съществуващото законодателство не поставя излишна тежест върху промишлеността.

Иновациите са основна двигателна сила за производителността, увеличената енергийна и ресурсна ефективност, подобрените характеристики на стоките и услугите и създаването на нови пазари Нова политика в областта на промишлените иновации ще насърчава много по-бързото разработване и предлагане на пазара на стоки и услуги и ще гарантира, че предприятията от ЕС са първите, които навлизат на глобалния пазар, като по този начин се повишава конкурентоспособността им. Главните базови технологии могат да осигурят основата за редица нови процеси, стоки и услуги, включително развитието на нови сектори в бъдеще. Ето защо Комисията предлага да се насърчава по-нататък широкото разгръщане и предлагане на пазара на конкурентоспособни главни базови технологии.

Осъвременяването на базата от компетенции в Европа ще подкрепи промишлената ѝ база, като подобри функционирането на пазарите на труда и гарантира, че работната сила на ЕС притежава необходимите компетенции. За тази цел Комисията ще насърчава работата в мрежа на съответните действащи лица, за да се обменя информация и най-добри практики между държавите в ЕС, и ще предложи ръководни принципи за рамковите условия за разкриване на работни места.

За да се извлекат ползи от глобализацията, Комисията ще развие инициативи за международно сътрудничество в областта на регулирането с оглед на разработването на съвместими в световен мащаб правила и стандарти и ще работи за постигането на по-тясна икономическа интеграция със съседните държави, като увеличава ползите от европейския единен пазар в определени области чрез Европейската политика на съседство. В това съобщение се признават и предизвикателствата, пред които се изправят МСП с излизането си на международните пазари; в края на 2011 г. бе стартирана стратегия за интернационализацията на МСП. Предоставянето на подходяща информация и допълнителна подкрепа за МСП на пазарите извън ЕС е един от основните приоритети.

С това съобщение се отбелязва, че промишлеността на ЕС трябва да ускори прехода си към икономика с ниски въглеродни емисии и ресурсна и енергийна ефективност, което може да доведе до намаляването на разходите и по-слабото въздействие върху околната среда. На 20 септември 2011 г. Европейската комисия стартира пътна карта на Европа за ефективно използване на ресурсите, която предоставя рамка за прекъсване на връзката между въглеродните емисии и използването на ресурси, от една страна, и икономическия растеж, от друга. В съответствие с пътната карта на ЕС за постигането на икономика с ниски въглеродни емисии до 2050 г. Комисията ще разработи дългосрочни секторни стратегии и политики, необходими за подпомагане на прехода към икономика с ниски въглеродни емисии и ресурсна и енергийна ефективност.

В съобщението се призовава за по-ефективно управление на промишлената политика с нарастване на координацията и сътрудничеството между държавите в ЕС. Съобщението Индустриална политика: засилване на конкурентоспособността от 14 октомври 2011 г. развива този аспект на политиката.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: По-силна европейска промишленост за растеж и възстановяване на икономиката: актуализиране на съобщението за индустриалната политика [ COM (2012) 582 final от 10.10.2012 - непубликувано в Официален вестник].

Настоящото съобщение изтъква, че е необходимо увеличаване на инвестициите в нови технологии, които да дадат на Европа значително конкурентно преимущество в новата индустриална революция. Залага цел делът на промишлеността да достигне до равнището от 20 % от БВП на ЕС до 2020 г. За постигане на поставените цели Комисията отправя предложение за съвместно фокусиране с държавите-членки на ЕС върху инвестициите и иновациите в промишлеността на ЕС, най-вече в шестте набелязани в съобщението области на приоритетни действия: пазари за усъвършенствани производствени технологии, пазари за главните базови технологии, пазари за продукти на биологична основа, устойчива индустриална политика, строителство и суровини, екологично чисти превозни и плавателни средства, интелигентни енергийни мрежи. За всяка област на действие ще бъдат дефинирани пътни карти от страна на експертни групи.

Съобщението изтъква също така и необходимостта от по-благоприятни пазарни условия: подобрен достъп до вътрешния пазар, също както и международните пазари ще способстват за възстановяването на икономическия растеж. Предвидените действия включват насърчаване на предприемачеството, по-широката употреба на стандартизация, защита и популяризиране на правата върху интелектуална собственост, подобряване достъпа до суровини, осигуряване на по-добър достъп до финанси и капитал, и повече инвестиции в човешки капитал.

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: За европейски промишлен ренесанс[ COM(2014) 14 final от 22.1.2014 г. - непубликувано в Официален вестник].

Настоящото съобщение поставя акцент върху значимостта на индустрията за гарантиране на икономическа устойчивост. Вземайки под внимание факта, че приносът на промишлеността за БВП на ЕС е паднал на 15,1 % през летните месеци на 2013 г. Съобщението изтъква необходимостта от засилване на европейската конкурентоспособност на индустрията.

Това може да бъде постигнато по няколко различни начина, включително:

  • изграждане на необходимата инфраструктура;
  • предлагане на опростена регулаторна рамка за насърчаване на предприемачеството и иновациите;
  • по-добра интеграция на капиталовите пазари;
  • обучение за придобиване на умения;
  • достъпна енергия и суровини;
  • прогресивна интеграция на фирми, особено МСП, в глобалните вериги за допринасяне на стойност; и
  • отпускане на повече кредити за иновативни и индустриални проекти.

Последна актуализация: 17.06.2014

Top