Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европейска система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали (предложение)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Европейска система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали (предложение)

Настоящото предложение за регламент има за цел да замени националните процедури за докладване и издаване на разрешителни, засягащи превозвачите на радиоактивни материали, с една-единствена регистрационна система. Прилагането на този регламент трябва да позволи опростяване на процедурите и намаляване на административната тежест, същевременно поддържайки високо ниво на радиационната защита.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Предложение за регламент на Съвета от 30 август 2011 г. за установяване на система на Общността за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали [COM(2011) 518 окончателен – непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящото предложение за регламент цели да се създаде европейска система за регистрация на превозвачи на радиоактивни материали *. Целта е да се осигури опазване на работниците и населението от опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение.

Това предложение се отнася до всеки превозвач, който превозва радиоактивни материали в рамките на Европейския съюз (ЕС), тръгващи от трети страни към ЕС и тръгващи от ЕС към трети страни. То не се отнася за превозвачи, които превозват радиоактивни материали по въздух или море.

Регистрация на превозвачите

Превозвачите са задължени да се регистрират в Електронна система за регистрация на превозвачи (ESCReg). Тази система предоставя ограничен и защитен достъп на компетентните органи на държавите-членки, на регистрираните превозвачи, както и на заявителите, при спазване на съответните разпоредби на Директивата за защита на личните данни. Ако заявителят е установен в една или повече държави-членки, заявлението се обработва от компетентния орган * на държавата-членка, в която е разположено седалището на заявителя. Ако заявителят е установен в трета държава, заявлението се обработва от компетентния орган на държавата-членка, от която превозвачът възнамерява да навлезе в територията на ЕС.

Държавите-членки определят компетентен орган и национално звено за контакт във връзка с превоза на радиоактивни материали.

Ако компетентият орган откаже да предостави удостоверение за регистрация на превозвача, заявителят може да подаде жалба.

Удостоверението за регистрация се признава от всички държави-членки и е валидно за период от пет години, като може да бъде подновено.

Условия за превоз на радиоактивни материали

Веднъж регистриран, превозвачът има право да извършва превози в целия ЕС. Превозвачът се задължава да разполага с копие от удостоверението за регистрация по време на превоза.

Националните изисквания за докладване и издаване на разрешителни в настоящото предложение за регламент могат да се прилагат само по отношение на превоза на следните материали:

  • делящи се материали;
  • високорискови радиоактивни материали.

Независимо от това титулярят на разрешително или регистрация, издадени в съответствие с Директивата за опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение, може да превозва радиоактивни материали без регистрация, ако превозът е включен в разрешителните или регистрациите за всички държави-членки, на територията на които се извършва превоът.

Ако превозвачът не спазва изискванията на настоящото предложение за регламент, компетентният орган на държавата-членка, в която бъде констатирано нарушението, има право да прекрати действието, да отнеме или да измени регистрацията на превозвача. Срещу него може да бъде стартирано дори съдебно производство.

Контекст

През 2008 г. Съветът и Европейският парламент приеха Директивата за превоз на опасни товари, с цел прегрупиране на всички видове вътрешен транспорт. Според Директива 96/29/Евратом, която постановява основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение, държавите-членки трябва да въведат система за регистрация на фирми и институции, занимаващи се с радиоактивни материали, в това число и превозвачите. С настоящото предложение за регламент тази регистрация ще бъде централизирана с цел улесняване на транспорта в ЕС.

Ключови думи на акта

  • Радиоактивни материали: всеки материал, съдържащ радионуклeиди, чиято обемна активност и общата активност на пратката превишават стойностите, посочени в регламента за безопасен превоз на радиоактивни материали
  • Компетентен орган: всеки орган, определен от държава-членка да изпълнява задачи в съответствие с настоящия регламент.

Препратка

Предложение

Официален вестник

Процедура

COM(2011) 518 окончателен

-

2011/0225/NLE

See also

  • Генерална дирекция „Енергетика“ – Ядрена енергетика, транспорт (EN)

Последна актуализация: 30.11.2011

Top