Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Енергийни характеристики на сградите

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Енергийни характеристики на сградите

Сградите консумират 40 % от общото енергийно потребление на Европейския съюз (ЕС). Секторът се разраства, а с това и неговото търсене на енергия. С ограничаването му ЕС ще намали своята енергийна зависимост и емисиите на парникови газове и ще постигне напредък по своята цел за намаляване на общото потребление на енергия с 20 % до 2020 г.

АКТ

Директива 2010/31/EО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно енергийните характеристики на сградите

ОБОБЩЕНИЕ

Сградите консумират 40 % от общото енергийно потребление на Европейския съюз (ЕС). Секторът се разраства, а с това и неговото търсене на енергия. С ограничаването му ЕС ще намали своята енергийна зависимост и емисиите на парникови газове и ще постигне напредък по своята цел за намаляване на общото потребление на енергия с 20 % до 2020 г.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Законодателството има за цел да повиши енергийната ефективност на сградите в ЕС, като вземе под внимание различните климатични и местни условия. Тя определя минимални изисквания и обща методика. Oбхваща се използването на енергия за отопление, гореща вода, охлаждане, вентилация и осветление.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Националните органи трябва да определят рентабилни минимални изисквания за енергийна ефективност. Те следва да се преразглеждат най-много на всеки 5 години.

Те трябва да обхващат отопление, гореща вода, климатизиране и големи вентилационни системи.

Комисията отговаря за определянето на методиката за изчисляване на оптималните нива на разходите за изискванията за енергийна ефективност.

Новите сгради трябва да отговарят на минималните стандарти и да съдържат високоефективни алтернативни енергийни системи. Онези, притежавани и заемани от обществени органи, следва да постигнат близък до нула енергиен статут* до 31 декември 2018 г. и други нови сгради до 2 години по-късно.

По време на ремонт съществуващите сгради трябва да надградят своята енергийна ефективност, за да отговорят на изискванията на ЕС.

Националните органи управляват система за сертифициране на енергийната ефективност. Сертификатите предоставят информация на бъдещите купувачи или наематели на сгради за енергийната оценка на сградата и препоръки за подобрения, свързани с рентабилността. Те трябва да се включват във всички търговски медийни реклами, когато помещенията се предлагат за продажба или наемане.

Националните органи трябва да гарантират, че са въведени схеми за проверка на отоплителни и климатизационни системи.

До 1 януари 2017 г. Комисията ще оцени постигнатия напредък по отношение на целите, свързани с енергийната ефективност, и ще направи допълнителни предложения, ако е необходимо.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

От 8 юли 2010 г.

За допълнителна информация вж. сгради на уебсайта на Европейската комисия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Сграда с почти нулево потребление на енергия: сграда, която има много висока енергийна ефективност. Почти нулевото или много малкото количество необходима енергия следва да се получава в значителна степен от енергия от възобновяеми източници, включително енергия от възобновяеми източници, произведени на площадката или в близост.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2010/31/EС

8.7.2010 г.

9.7.2012 г.

OВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 13-35

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Делегиран регламент (EС) № 244/2012 на Комисията от 16 януари 2012 г. за допълване на Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите чрез създаване на сравнителна методологична рамка за изчисляване на равнищата на оптимални разходи във връзка с минималните изисквания за енергийните характеристики на сградите и сградните компоненти (OВ L 81, 21.3.2012 г., стр. 18-36).

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Финансова подкрепа за повишаване на енергийната ефективност на сградите (COM(2013) 225 final, 18.4.2013 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Напредък на държавите членки в областта на сградите с близко до нулевото нетно потребление на енергия (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013 г.).

последно актуализация 06.08.2015

Top