Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Стратегия за разширяване през периода 2011—2012 г.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Стратегия за разширяване през периода 2011—2012 г.

Европейската комисия представя стратегията си за разширяване през периода 2011—2012 г. Тя отчита напредъка на процеса на разширяване в Западните Балкани, Турция и Исландия, и излага бъдещите си приоритети.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета от 12 октомври 2011 г., „озаглавено Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през периода 2011 – 2012 г.“ [COM(2011) 666 окончателен – Непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Процесът на разширяване навлезе в нова фаза, повлиян значително от приключването на преговорите за присъединяване с Хърватия, чието присъединяване към Европейския съюз (ЕС) е предвидено за средата на 2013 г. Въз основа на този успех Европейската комисия възнамерява да се възползва от този опит в бъдещите си преговори с други държави.

Съобщението прави анализ на текущата програма за разширяване на ЕС и очертава приоритетите на стратегията за периода 2011—2012 г., както и методите, които тя възнамерява да използва, за да постигне целите си.

Приоритети на стратегията за разширяване през периода 2011—2012 г.

Като част от стратегията си за разширяване Комисията препоръчва:

  • консолидиране на правовата държава и реформа на публичната администрация;
  • осигуряване на свобода на словото в медиите;
  • засилване на регионалното сътрудничество и укрепване на помирението на Западните Балкани;
  • подкрепа за постигане на икономическо възстановяване на страните кандидатки или потенциални кандидатки и включване на икономиките им в рамките на стратегията „Европа 2020“;
  • развиване на транспортните и енергийните мрежи.

Напредък в страните от Западните Балкани

Преговорите за присъединяване с Хърватия приключиха през юни 2011 г., след като страната покри критериите за присъединяване. Договорът за присъединяване беше подписан през декември 2011 г. При условие че необходимите процедури по ратификация приключат, Хърватия трябва да стане пълноправен член на ЕС на 1 юли 2013 г.

Бившата югославска република Македония продължава да изпълнява политическите критерии. В момента страната провежда реформа на парламента, съдебната власт и публичната администрация. Въпреки това страната трябва да засили свободата на словото в медиите, както и борбата срещу корупцията. Комисията потвърждава своето предложение в полза на започване на преговори за присъединяване.

Черна гора притежава статут на страна кандидатка от декември 2010 г. Оттогава страната е подобрила своята законодателна и институционална рамка, въпреки че трябва да продължи политиката на борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Комисията препоръча започване на преговорите за присъединяване.

В Албания политическата безизходица продължи, както преди, така и след местните избори от май 2011 г. Въпреки това диалогът между политическите сили в Албания бе възстановен към края на годината. Страната постигна незначителен напредък по отношение на политическите критерии за членство, но постигна известен напредък в борбата срещу организираната престъпност.

От изборите през октомври 2010 г. Босна и Херцеговина не може да формира национално правителство и следователно прилагането на реформи за постигане на напредък по отношение на членството в ЕС беше забавено. В управлението на страната все още има международно присъствие с мандат на изпълнителна власт.

Що се отнася до Сърбия, Комисията препоръчва статут на страна кандидатка, при условие че Сърбия поднови диалога с Прищина и прибегне към бързо и добросъвестно изпълнение на вече постигнатите споразумения. Тя предлага също така започване на преговори за присъединяване със Сърбия, веднага след като страната постигне по-нататъшен напредък в нормализирането на отношенията си с Прищина. Становището на Комисията е, че Сърбия е постигнала голям напредък в изпълнението на политическите критерии, определени от Европейския съвет в Копенхаген през 1993 година. Освен това, страната е създала функционираща пазарна икономика и е достигнала известна степен на макроикономическа стабилност. В заключение Комисията счита, че Сърбия би могла да бъде в състояние да поеме задълженията, произлизащи от членството, при условие че напредъкът продължава.

В Косово (според статута определен с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН) периодът 2010—2011 г. бе белязан от предсрочни парламентарни избори, както и избирането на президент през април 2011 г. В този контекст страната е постигнала малък напредък в програмата си за реформи, въпреки че има прогрес по отношение на търговията и създаването на Национален съвет за интеграция към ЕС. Организираната престъпност и корупцията обаче все още са повод за загриженост. Въпреки това Комисията предложи въвеждането на мерки, както предвижда в съобщението си за 2009 г., особено в областта на визовата политика, търговията, както и участието в програми на ЕС.

Напредък, постигнат от Турция

Настоящата стратегия подчертава, че Турция е вече до голяма степен интегрирана в ЕС посредством търговията и направените инвестиции в рамките на Митническия съюз. Въпреки това страната трябва да продължи своите усилия, за да отговори на политическите критерии за членство. От решаващо значение е да бъдат зачитани основните човешки права, като свободата на словото, правата на жените и свободата на вероизповедание.

В международен план Турция играе водеща роля по отношение на изминалите събитията в Северна Африка и Близкия изток през 2011 г. Oбаче нейните отношения с Кипър все още са обтегнати. Комисията възнамерява да изготви нов позитивен дневен ред, който да установи по-тесен диалог и сътрудничество със страната.

Напредък, постигнат от Исландия

Периодът 2008—2009 г. бе белязан от колапса на икономиката на Исландия. Постепенно страната се възстанови и успя да запази съществена политическа стабилност, която ѝ позволи да продължи процеса на присъединяване към ЕС. Нивото на интеграция на Исландия е достатъчно високо. В съобщението се отбелязва задоволителното протичане на преговорите между Исландия и ЕС.

Мерки за подкрепа на процеса на разширяване

Комисията оказва подкрепа за процеса на разширяване, чрез:

  • финансова помощ, която се предоставя основно от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), който възлиза на 11,6 милиарда евро за периода 2007—2013 г.;
  • либерализиране на визовия режим и мобилност, които подтикват страните към реформи;
  • информация и комуникация, които дават възможност за подкрепа на общественото мнение.

See also

  • Генерална дирекция „Разширяване“ – Стратегия за разширяването и доклад за напредъка за 2011 г. (DE) (EN) (FR)

Последна актуализация: 05.01.2012

Top