Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Емитиране на евромонети

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Емитиране на евромонети

 

РЕЗЮМЕ НА:

КАКВА Е ЦЕЛТА НА РЕГЛАМЕНТА?

 • Регламент (EС) № 651/2012 определя видовете евромонети и условията, които следва да се спазват при емитирането на монети.
 • Регламент (EС) № 729/2014 определя техническите изисквания за евромонетите и предвижда общи правила относно техния дизайн, включително одобрение на дизайна.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Регламент (EС) № 651/2012 посочва, че:
  • правителствата на държавите от еврозоната (държавите, които използват еврото като своя валута) могат да емитират евромонети в обращение* и колекционерски*евромонети;
  • евромонетите в обращение се предоставят на тяхната номинална стойност, с изключение на най-много 5 %, които могат да се пускат на пазара на по-висока цена, поради техните специални качества или опаковка;
  • национални възпоменателни* монети
   • могат да се емитират само два пъти в годината (освен ако дизайнът не е общ за всички държави от еврозоната);
   • общият емитиран брой не трябва да превишава едно от две възможни ограничения, което от двете е по-високо, като дял от общото количество монети в обращение с купюр 2 евро;
  • колекционерските монети
   • са законно платежно средство* само в емитиралата ги държава от еврозоната;
   • трябва лесно да се отличават от разменните монети по своята номинална стойност, изображения и две от следните: цвят, диаметър и тегло;
  • правителствата на държавите от еврозоната трябва да се консултират помежду си, преди да унищожат повредени евромонети;
  • Комисията извършва оценка на въздействието, като анализира реалните производствени разходи на евромонетите от 1 и 2 цента спрямо тяхната стойност и ползи.
 • В съответствие с Регламент (EС) № 729/2014:
  • има осем евромонети (1, 2, 5, 10, 20 и 50 цента и 1 и 2 евро);
  • всяка монета има отличителна национална и обща европейска страна;
  • националните страни трябва:
   • да изобразяват кръг от 12 звезди, който обгражда изцяло националното изображение;
   • да не се променят 15 години, освен ако не настъпи промяна в посочения върху монетите държавен глава;
   • да не показват стойността на монетата освен ако не е използвана различна азбука;
   • да съответстват изцяло на регламента до 20 юни 2062 г.;
  • възпоменателните монети трябва:
   • да имат единствено номинал от 2 евро;
   • да имат национално изображение, различно от това на разменните монети* от 2 евро;
   • да са посветени единствено на теми с голяма значимост на национално или европейско равнище; или
   • да са посветени единствено на теми с най-висока европейска значимост, ако са емитирани едновременно от всички държави от ЕС;
  • държавите от еврозоната трябва да се информират помежду си и да информират Комисията за всички предложения за изменения на техните национални изображения и да ги представят на процедура за одобрение. Това позволява да се направят възражения от:
   • правителство, което счита, че изображението би разстроило неговата общественост;
   • Комисията, ако счита, че изображението не съответства на техническите изисквания на законодателството.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГАТ РЕГЛАМЕНТИТЕ?

 • Регламент (EС) № 651/2012 се прилага от 16 август 2012 г.
 • Регламент (EС) № 729/2014 консолидира предходни правила относно монетите, определени при въвеждането на еврото през 2002 г. с Регламент (EО) № 975/98 и последващите му изменения. Той се прилага от 22 юли 2014 г.
 • И двата регламента са интегрирали елементите на Препоръка 2009/23/EО на Комисията относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 • Евромонетите влязоха в обращение през 2002 г. Осемте деноминации се различават по размер, цвят и дебелина в зависимост от тяхната стойност и са проектирани така, че всяко незаконно възпроизводство да бъде изключително трудно.
 • За допълнителна информация, вж.:

* ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Монети в обращение: монети за обществено ползване, които са законно платежно средство във всички държави от еврозоната.

Колекционерски монети: монети, които не са предназначени да се пускат в обращение, и са законно платежно средство само в държавата от еврозоната, където са емитирани.

Възпоменателни монети: монети от 2 евро в обращение, посветени на конкретна тема от национално или европейско значение.

Законно платежно средство: монети или банкноти, които трябва да се приемат в дадена държава, ако бъдат предложени за плащане на дълг.

Разменни монети: монети в обращение, с изключение на възпоменателните монети

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (ЕС) № 651/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно емитирането на евромонети (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 135—137)

Регламент (EС) № 729/2014 на Съвета от 24 юни 2014 година относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (преработен текст) (OВ L 194, 2.7.2014 г., стр. 1—7)

последно актуализация 04.04.2017

Top