Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Изисквания за бюджетите на държавите от Европейския съюз

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Изисквания за бюджетите на държавите от Европейския съюз

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 2011/85/ЕС — Изисквания за бюджетните рамки на държавите-членки

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

Директивата установява подробни правила относно националните бюджети. Тези правила са необходими, за да се осигури спазване от страна на правителствата на ЕС на изискванията на Икономическия и паричен съюз и да не се управлява прекомерен бюджетен дефицит.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Правителствата на ЕС трябва:

да управляват системи за счетоводно отчитане на публичния сектор, които обхващат по изчерпателен и последователен начин всички сфери за приходи и разходи. Тези системи са предмет на вътрешен контрол и независим одит;

да направят фискалните данни достъпни за обществото. Данните за подсектори „Централното управление“, „Регионално управление“ и „Социалноосигурителни фондове“ трябва да се предоставят всеки месец, а тези за подсектора „Местно управление“ – на всеки три месеца;

да гарантират, че фискалното планиране се основава на реалистични макроикономически и бюджетни прогнози, за чието изготвяне е използвана възможно най-актуалната информация. Тези прогнози включват последните прогнози на Европейската комисия и, където е уместно, прогнозите на независими организации;

да използват специфични фискални правила, за да са сигурни, че общият национален бюджет отговаря на европейските правила. Целта е да се избегне прекомерния публичен дефицит или дълг. Независими организации внимателно следят за спазването на правилата.

да установят надеждна, ефективна средносрочна бюджетна рамка, предвиждаща приемането на перспектива за фискално планиране с продължителност най-малко три години. Това включва многогодишни бюджетни цели, прогнози за всички основни разходни и приходни пера и оценка на дългосрочната устойчивост на публичните финанси;

да осигурят съгласуваност и координация на всички счетоводни правила и процедури във всички области на дейността на правителството.

В своя доклад от 2014 относно качеството на фискалните данни Комисията отчита, че правителствата на ЕС са се справили много добре с крайните срокове за докладване, но изчерпателността на таблиците за прекомерния дефицит следва да се подобри.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Директивата е една от шестте законодателни мерки (известни като „пакет от шест законодателни акта“), които влязоха в сила на 13 декември 2011 г. и подкрепиха фискалното и икономическото управление на ЕС.

Тя бе последвана от пакет от два законодателни акта, който допълнително подобрява бюджетното наблюдение в ЕС. Съгласно своята процедура за европейски семестър всяка държава, която използва еврото, може да предаде своя проектобюджет на Комисията до средата на октомври. Ако Комисията счете, че не отговаря на правилата за единната валута, тя може да поиска да бъде преразгледан.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Кратко ръководство за новото фискално управление на ЕС

АКТ

Директива 2011/85/ЕС от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за бюджетните рамки на държавите членки

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2011/85/ЕС

13.12.2011 г.

31.12.2013 г.

ОВ L 306, 23.11.2011, стр. 41—47

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Съвета и Европейския парламент: Към прилагане на хармонизирани счетоводни стандарти за публичния сектор в държавите членки Пригодност на МССПС за държавите членки (COM(2013) 114 final, 6.3.2013 г.)

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно качеството на фискалните данни, отчетени от държавите членки през 2013 г.(COM(2014) 122 final, 7.3.2014 г.)

последно актуализация 13.10.2015

Top