Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Условия за присъединяване към еврото (критерии за конвергенция)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Условия за присъединяване към еврото (критерии за конвергенция)

 

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРОТОКОЛА (№ 13) ОТНОСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ?

Той определя 4-те икономически и финансови условия, известни като критерии за конвергенция, на които държавите от ЕС, които не използват еврото, трябва да отговорят преди да им бъде разрешено да приемат единната валута. Освен това той определя процедурата за договаряне на тяхното членство.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

4-те условия, на които даден бъдещ член на еврозоната трябва да отговори, са:

Ценова стабилност: да има процент на инфлация за 1 година не по-голям от 1,5 % над трите най-ниски национални процента в еврозоната. Това демонстрира, че инфлацията е под контрол.

Държавни финанси: да се гарантира, че те са стабилни и устойчиви като се ограничат заемите и националния дълг и се избягва прекомерен дефицит. Дефицитът следва да бъде не повече от 3 %, а дългът не повече от 60 % от националния БВП.

Стабилност на валутния курс: избягване на прекомерни валутни колебания за най-малко 2 години чрез участие в системата (известна като механизъм на валутните курсове), която обхваща обменните курсове между еврото и държавите извън еврото. По-специално той не следва да се е обезценил през този период.

Конвергенция на лихвени проценти: да има дългосрочен лихвен процент, който не превишава с 2 процентни пункта този на 3-те най-добре представящи се членове на еврозоната.

Други основни аспекти:

На всеки 2 години или по искане на държава, неизползваща еврото, Европейската комисия и Европейската централна банка оценяват напредъка, постигнат от кандидатите за единната валута по отношение на спазването на критериите за конвергенция. Оценките се публикуват в доклади за конвергенцията.

Правителствата от ЕС по предложение на Комисията решават дали дадена държава е готова за приемане на еврото. Решението се взема след провеждане на консултации с Европейския парламент и на основата на препоръка с квалифицирано мнозинство от държави, които вече използват единната валута.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Правната основа за критериите за конвергенция е член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз (EС); те са обект и на Протокол № 13, приложен към основополагащите договори за ЕС.

последно актуализация 02.12.2015

Top