Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Модернизиран митнически кодекс на Общността

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Модернизиран митнически кодекс на Общността

Митническият кодекс на Общността определя и уточнява приложимото право за вноса и износа на стоки между Общността и трети страни. Новият кодекс има за цел да улесни търговията, като същевременно се гарантира високо ниво на сигурност по границите.

АКТ

Регламент (ЕС) № 450/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Митнически кодекс на Общността (Mодернизиран митнически кодекс) [ОВ L 145 от 4.6.2008 г.].

ОБОБЩЕНИЕ

Модернизираният митнически кодекс ще създаде нова електронна митническа среда. Този нов кодекс включва общите митнически процедури на държавите-членки, като същевременно се засилва съгласуването между компютърните системи на 28-те митнически администрации. Той заменя Митническия кодекс на Общността от 1 ноември 2013 г.

Разпоредби на Кодекса

Модернизираният митнически кодекс от 2008 г. включва:

 • общите разпоредби, свързани с обхвата на приложение на митническото законодателство, с мисията на митниците и с правата и задълженията на лицата, по отношение на митническите закони;
 • елементите, на основата на които се прилагат митата за внос или износ и други мерки относно търговията със стоки (обща митническа тарифа, произход на стоките, митническа стойност);
 • митническо задължение и обезпечения;
 • митническа обработка на стоки, внесени на митническата територия на Общността;
 • приложимите правила за митническия статут, за поставянето на стоки под митнически режим, както и за съответната проверка, за вдигането на стоки и за разпореждането със стоките;
 • свободното движение и освобождаването от вносни мита;
 • специалните митнически режими, групирани в четири икономически функции (транзит, складиране, специална употреба, преработване);
 • митническа обработка на стоки, напускащи митническата територия на Общността (стоки, напускащи територията, експорт и реекспорт, освобождаване от вносни мита);
 • Kомитета по Митническия кодекс и процедурите за приемане на изпълнителни мерки за прилагане на Кодекса от страна на Комисията.

Новите разпоредби се отнасят до рационализация на митническите процедури както за улесняване на търговията, така и за предотвратяването на нови заплахи.

И така чрез укрепване на регулаторните рамки и общите мерки за действие на митническите администрации Кодексът въвежда модерни процеси, базирани на компютризирани методи за:

 • гарантиране на опростяването като цяло и еднаквото прилагане на митническото законодателство;
 • подобряване на митническия контрол, извършван предимно на база анализ на риска в границите на обща рамка за управление на риска . Контрол, различен от митническия, трябва да се упражнява по възможност едновременно с митническата проверка, на едно гише;
 • улесняване на процедурата за митническо освобождаване на стоки, която ще бъде изцяло компютризирана, ще бъде максимално опростена и ще може да се извършва централизирано;
 • рационализация на съществуващите митнически режими икономически и/или отложени за определен период от време, които са реорганизирани в специални режими, разрешаващи транзита (външен или вътрешен), складирането (временно складиране, митническо складиране, свободна зона), специална употреба (временен внос или специално предназначение) или преработване (активно или пасивно усъвършенстване) на стоки, с цел да се задоволят по-добре икономическите потребности на операторите и да се улесни достъпът им до стоките.

В тази връзка, съгласно cъобщението от 2003 г., озаглавено опростена и безхартиена среда за митниците и търговията, използването на информационни технологии и комуникации се превръща в правило.

Общите информационни системи позволяват обмен на данни между митническите органи в съответствие с разпоредбите, уреждащи защитата на данните. Тези системи се фокусират върху:

 • формалностите, извършвани от икономическите оператори ;
 • митническите режими (особено в случай на централизирано митническо оформяне на документи) и регистрация/одобрение от икономически оператор (идентификация и регистрация на икономическите оператори: EORI; предоставяне на статут на одобрен икономически оператор митническо опростяване и/или безопасност и сигурност: ОИО);
 • управлението на риска чрез обща рамка на Комисията и държавите-членки. Тези действия дават възможност на митническите власти да извършват проверки въз основа на национални, междуобщностни и международни анализи.

Обща система за данъка върху добавената стойност

Новата правна рамка ще опрости митническите процедури за търговията със стоки между областите от митническата територия на Общността, спрямо които се прилага Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, и тези, при които същата не се прилага.

Контекст

Митническият кодекс на Общността е актуализиран след изтичане на Договора за ЕОВС и двете последователни разширявания на Европейския съюз. Освен това той е в съответствие с Международната конвенция за опростяване и хармонизиране на митническите процедури и Хартата на основните права на Европейския съюз.

ПРЕПРАТКИ

Закон

Влизане в сила

Транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕО)№ 450/2008 [приемане: съвместно вземане на решениеCOD/2005/0246 ]

24.6.2008 г.

-

ОВ L 145 от 4.6.2008 г.

Акт(ове) за изменение

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 528/2013

19.6.2013

-

ОВ L 165 от 18.6.2013 г.

CВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение № 70/2008/EO на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията [ОВ L 23 от 26.1.2008 г.].

Последна актуализация: 24.02.2014

Top