Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Етикетиране на храните

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Етикетиране на храните

РЕЗЮМЕ НА:

Регламент (EС) № 1169/2011 — информация за храните за потребителите

ОБОБЩЕНИЕ

Свободното движение на безопасна и здравословна храна в Европейския съюз (ЕС) значително допринася за здравето и благосъстоянието на гражданите и представлява съществен аспект на единния пазар. Освен гарантираното високо равнище на защита на здравето, законодателството на ЕС гарантира, че потребителите са подходящо информирани и могат да направят информиран избор относно купуваните и консумираните от тях храни.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът гарантира на потребителите правото им да получават адекватна информация като установява общите принципи, изисквания и отговорности относно етикетирането на консумираните от тях храни. Той осигурява достатъчна гъвкавост с оглед на бъдещото развитие в сектора на хранителната промишленост. Той обединява предходните законодателни актове, Директива 2000/13/ЕО относно етикетирането на храните и Директива 90/496/ЕИО относно етикетирането за питателност на храните.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Настоящият регламент се прилага спрямо стопанските субекти на всички етапи от хранителната верига и за всички храни, предназначени за крайния потребител. Това включва храни, доставяни от или предназначени за снабдяване на заведения за обществено хранене.

Отговорността за осигуряване на необходимата информация и гарантирането, че тя е точна, се носи от производителя, който предлага на пазара храната под свое име. Ако производителят се намира извън ЕС, отговорността се носи от вносителя.

Някои данни са задължителни. Това включва наименование на храната, списък на съставките, нетно количество, срок на годност, указания за употреба, ако е необходимо, име и адрес на стопанския субект и обявяване на хранителната стойност.

Задължителната информация се предоставя на потребителите без допълнително заплащане при продажба от разстояние преди сключване на договора за покупко-продажба.

За някои напитки, съдържащи повече от 1,2 обемни процента алкохол, трябва да се посочи действителния обемен процент алкохол.

Допълнителни задължителни данни се дават за някои видове храни, като например тези, които съдържат подсладители, амониева сол или имат високо съдържание на кофеин.

Нетното количество на храната и течностите се изразява в литри, сантилитри, милилитри, килограми или грамове.

Някои храни са освободени от задължителното обявяване на хранителната стойност, като например билки и подправки, ароматизанти и билкови чайове.

Други храни, по-специално пресни плодове и зеленчуци, газирана вода, оцет и млечни продукти, като сирене, масло, сметана и ферментирало мляко, не е нужно да имат списък на съставките.

Информацията за храните не трябва да заблуждава потребителите, по-специално да твърди, че храната притежава специални характеристики или ефекти, които тя не притежава. Информацията за храните трябва да е точна, ясна и лесноразбираема за потребителя.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

От 13 декември 2014 г., с изключение на въвеждането на обявяването на хранителната стойност (от 13 декември 2016 г.) и специалните изисквания относно обозначението „мляно месо“, които се прилагат от 1 януари 2014 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

„Информация за храните за потребителите – законодателство“ на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за предоставянето на информация за храните на потребителите, за изменение на регламенти (ЕО) № 1924/2006 и (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 87/250/ЕИО на Комисията, Директива 90/496/ЕИО на Съвета, Директива 1999/10/ЕО на Комисията, Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, директиви 2002/67/ЕО и 2008/5/ЕО на Комисията и на Регламент (ЕО) № 608/2004 на Комисията (ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18—63)

Последващите изменения на Регламент (ЕО) № 1169/2011 са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

последно актуализация 23.11.2015

Top