Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Минимална помощ (de minimis) за услуги от общ икономически интерес

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Минимална помощ (de minimis) за услуги от общ икономически интерес

Настоящият регламент допълва общото правило за минимална държавна помощ (de minimis) и предвижда по-висок таван за предприятията, предоставящи услуги от общ икономически интерес.

АКТ

Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2012 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес

ОБОБЩЕНИЕ

Член 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) определя кои мерки представляват държавна помощ. Член 108, параграф 3 от ДФЕС изисква, като основен принцип, Европейската комисия да бъде уведомявана за държавна помощ, така че да може да прецени дали помощта е съвместима с вътрешния пазар. Член 2 от Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета позволява Комисията да приема в регламент правило de minimis, съгласно което се счита, че помощи с малък размер не са държавна помощ, тъй като не влияят върху конкуренцията и/или търговията между държавите членки. Следователно те също се освобождават и от изискването за нотифициране съгласно член 108, параграф 3 от ДФЕС.

Настоящият регламент допълва основния регламент de minimis (Регламент (EС) № 1998/2006 на Комисията) и се прилага за помощта, отпускана на предприятия, предоставящи услуги от общ икономически интерес. Такава помощ се освобождава от изискването за нотифициране, ако общият размер на минималната помощ (de minimis), отпусната на предприятие, предоставящо услуги от общ икономически характер, не надвишава 500 000 EUR за период от три данъчни години и са спазени условията за натрупване. За сравнение установеният таван в общия регламент de minimis е само 200 000 EUR.

Мониторинг

Ако държава членка възнамерява да предостави минимална помощ (de minimis) съгласно настоящия регламент, тя задължително уведомява писмено заинтересованото предприятие относно:

  • предлагания размер на помощта;
  • услугата от общ икономически интерес, за която се отпуска помощта;
  • минималният (de minimis) характер на помощта.

Преди да предостави помощта, съответната държава членка трябва да получи от въпросното предприятие писмено или в електронна форма декларация за друга минимална помощ (de minimis), получена съгласно настоящия регламент или съгласно други регламенти за минимална помощ (de minimis) през двете предходни данъчни години и през текущата данъчна година. Държавата членка трябва да провери дали новият размер няма да надвиши общия размер на минималната помощ (de minimis), отпусната на предприятието и да надхвърли тавана от 500 000 EUR.

Като алтернативен вариант държавите членки могат да създадат централен регистър на всички минимални помощи (de minimis), отпуснати на тяхната територия.

Препратки

Акт

Влизане в сила – дата на изтичане

Краен срок за транспониране в държавите членки

Официален вестник

Регламент (ЕС) № 360/2012

29.4.2012 г. — 31.12.2018 г.

ОВ L 114 от 26.4.2012 г.

Последна актуализация: 14.01.2013

Top