Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Предотвратяване на тютюнопушенето

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Предотвратяване на тютюнопушенето

РЕЗЮМЕ НА:

Препоръка на Съвета за предотвратяване на тютюнопушенето и относно инициативи за подобряване на контрола върху тютюневите изделия

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕПОРЪКАТА?

Тя насърчава държавите от ЕС да прилагат набор от законодателни и/или други мерки, за да се възпират хората, по-специално младежите, да започват да пушат. Мерките включват контрол на продажбата на тютюневи изделия и на тяхното рекламиране и промотиране.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • За да се предотврати продажбата на тютюневи изделия на деца и юноши, държавите от ЕС се приканват:
  • да изискват от лицата, които продават тютюневи изделия, да проверяват дали клиентите им не са непълнолетни;
  • да осигурят премахването на тютюневите изделия от витрините за самообслужване в магазините;
  • да ограничат достъпа до автоматите за тютюневи изделия за непълнолетни лица;
  • да ограничат достъпа до дистанционни продажби, например по интернет, за възрастни лица;
  • да забранят продажбата на детски десерти и играчки, които наподобяват тютюневи изделия;
  • да забранят продажбата на цигари поотделно или в пакети с по-малко от 19 броя.
 • За да ограничат рекламата и промоционалните дейности, държавите от ЕС се приканват да забранят използването на:
  • имена на марки тютюневи изделия върху нетютюневи изделия и услуги;
  • промоционални изделия, като например пепелници, запалки, чадъри и мостри на тютюневи изделия;
  • отстъпки, безплатни подаръци, премии или възможности за участие в свързани с тютюневи изделия промоционални игри или състезания;
  • билбордове, плакати и други форми на реклама на закрито и на открито на тютюневи изделия или на свързани продукти;
  • рекламирането на тютюневи изделия или свързани продукти в кината;
  • други преки или непреки форми на рекламиране и спонсориране за тютюневи изделия.
 • Освен това държавите от ЕС се приканват:
  • да изискват от производителите, вносителите и едрите търговци да ги информират за паричните суми, изразходвани за рекламна дейност, маркетинг, спонсорство и промоции;
  • да действат срещу въздействията от пасивното тютюнопушене в закрити работни помещения, закрити обществени сгради и в обществения транспорт. Следва да се дава приоритет на образователни, здравни и детски центрове;
  • да продължат да разработват стратегии за борба с тютюнопушенето, по-специално чрез здравно образование;
  • да ангажират млади хора в дейности, насочени към борба с тютюнопушенето;
  • да използват ценова политика за възпиране на потреблението на тютюневи изделия;
  • да проверяват изпълнението на въведените мерки;
  • да информират Европейската комисия на всеки 2 години за мерките, които са предприели.
 • Комисията се приканва:
  • да наблюдава и оценява предприетите мерки;
  • да изготвя доклад в рамките на една година от получаването на националната информация;
  • да решава дали са необходими допълнителни мерки.
 • Комисията предприе различни инициативи за насърчаване на предотвратяването на тютюнопушенето. Те включват кампании като „Екс пушачите са неудържими“ и поетапно премахване на субсидиите за тютюнопроизводителите.
 • Задължително законодателство, прието през 2003 г. (Директива 2003/33/EО) и заменено през 2014 г. (Директива 2014/40/EС), определя общи за ЕС изисквания относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и други подобни изделия, като например електронни цигари.
 • През 2009 г. друга препоръка призова държавите от ЕС да въведат мерки за защита на хората от пасивно тютюнопушене на работното място, на обществени места и в обществения транспорт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Една четвърт (26 %) от европейците пушат. Тютюнопушенето е най-голямата самостоятелна причина за предотвратима смърт и заболявания в ЕС, като на него се дължат около 700 000 смъртни случая всяка година.

За допълнителна информация, вж. „Политика относно тютюнопушенето“ на уебсайта на Европейската комисия.

АКТ

Препоръка на Съвета от 2 декември 2002 година за предотвратяване на тютюнопушенето и относно инициативи за подобряване на контрола върху тютюневите изделия (OВ L 22, 25.1.2003 г., стр. 31—34)

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Директива 2003/33/EО на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно рекламирането и спонсорството на тютюневи изделия (OВ L 152, 20.6.2003 г., стр. 16—19).

Последващите изменения на Директива 2003/33/EО са инкорпорирани в основния текст. Тази консолидирана версия е само за документална справка.

Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (OВ L 127, 29.4.2014 г., стр. 1—38). Вж. консолидираната версия.

Препоръка на Съвета от 30 ноември 2009 година за среда без тютюнев дим (OВ C 296, 5.12.2009 г., стр. 4—14)

последно актуализация 03.05.2016

Top