Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Равно третиране в областта на заетостта и професиите

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Равно третиране в областта на заетостта и професиите

Тази директива определя обща рамка за осигуряване на равно третиране на индивидите в Европейския съюз (ЕС) на работното място независимо от тяхната религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.

АКТ

Директива 2000/78/EО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите.

ОБОБЩЕНИЕ

Директивата има за цел да гарантира, че лицата с определена вяра/убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация не са подложени на дискриминация и вместо това получават равно третиране на работното място.

Какъв вид дискриминация обхваща директивата?

Тя обхваща както пряка дискриминация на основата на конкретна характеристика), така и непряка дискриминация (всяка разпоредба, критерий или практика, която е видно неутрална, но поставя хората от горепосочените категории в неравностойно положение спрямо останалите). Тормозът, който създава враждебна среда, се счита за дискриминация.

За кого се прилага директивата и за кого не?

Директивата се прилага за всички индивиди, независимо дали те работят в обществения или в частния сектор, във връзка с:

  • условия за достъп до трудова дейност и дейност като самонаето лице, включително критерии за подбор и условия за наемане на работа, и повишение;
  • професионално обучение;
  • условия за наемане и условия на труд (включително освобождаване от работа и заплащане);
  • членство и участие в организация на работодатели или работници, или някаква друга организация, чиито членове практикуват определена професия.

Директивата не обхваща различия в отношението на основата на националност или плащания от какъвто и да е вид, извършени по държавни схеми, включително държавни социални осигуровки или схеми за социална защита.

Какво може да се направи, за да се спре дискриминацията?

Държавите от ЕС са задължени да гарантират, че съдебните и/или административни процедури са налични за всички хора, които се считат за онеправдани поради неприлагане на принципа за равно третиране спрямо тях. Това продължава да се прилага дори след като взаимоотношението, при което се обвинява в дискриминиране, е преустановено. Допълнителна информация за средствата за защита и правоприлагането можете да прочетете в глава II от директивата.

Как може да се усъвършенства ситуацията?

Според доклад (COM(2014) 2 final) относно тази директива и относно Директивата за расовото равенство основното предизвикателство е повишаването на информираността за защитата, която вече съществува, и осигуряването на по-добро практическо приложение на директивите.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Директива 2000/78/EО

2.12.2000 г.

2.12.2003 г.

ОВ L 303, 2.12.2000 г.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: Съвместен доклад за прилагането на Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход (Директива за равенството между расите) и Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (Директива за равното третиране в областта на заетостта) (COM(2014) 2 final , 17.1.2014 г. - непубликуван в Официален вестник).

Последна актуализация: 27.06.2014

Top