Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Бюджет за Европа за периода 2014—2020 г.

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Бюджет за Европа за периода 2014—2020 г.

Европейската комисия представи предложение за бюджет за периода 2014—2020 г., чиято цел е да допринесе за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Предложените мерки трябва да позволят финансиране на целите на стратегията „Европа 2020“ и въвеждане на истински европейски бюджет.

АКТ

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, до Икономическия и социален комитет и до Комитета на регионите от 29 юни 2011 г., озаглавено „Бюджет за стратегията „Европа 2020“ [COM(2011) 500 окончателен – непубликуван в Официален вестник].

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящото съобщение описва бъдещия бюджет на Европейския съюз (ЕС) за периода 2014—2020 г. и представлява част от стратегията „Европа 2020“. Предложението за бюджет трябва да позволи:

 • финансирането на общите политики, като например общата селскостопанска политика (ОСП);
 • подпомагането на по-слабо развитите региони чрез прилагане на принципа на солидарност;
 • доизграждането на вътрешния пазар;
 • насърчаването на съгласуваните усилия, сътрудничеството и широкомащабните проекти в областта на научните изследвания, иновациите и правосъдието;
 • намирането на отговор на постоянните и новите предизвикателства, които изискват общностен подход на европейско равнище, като изменението на климата, демографските промени и хуманитарните катастрофи.

Бюджет в услуга на научните изследвания, иновациите и технологичното развитие

ЕС трябва да бъде конкурентоспособен в областта на иновациите, ако иска да играе водеща роля на световната сцена. Въпреки това той изостава по отношение на иновациите и научните изследвания. За да компенсира това изоставане, Комисията желае да повиши нивото на европейските инвестиции за научноизследователска и развойна дейност и то да достигне до 3 % от БВП.

За целта Комисията планира да предостави за периода 2014—2020 г. 80 млрд. EUR в общата стратегическа рамка за научни изследвания и иновации, допълнени от структурните фондове.

Бюджет в услуга на солидарността за устойчив растеж и заетост

ЕС използва своята политика на сближаване за солидарност към регионите в най-неблагоприятно положение. Политиката на сближаване играе водеща роля и при постигане на целите и задачите на стратегия „Европа 2020” в целия ЕС. Така Комисията иска да създаде нова категория региони, а именно „региони в преход“, които ще включват всички региони, чийто БВП на глава от населението е между 75 % и 90 % от средния за 27-те страни от ЕС.

От друга страна, безработицата и бедността изискват координация на действията на национално и европейско ниво. Ето защо Европейският социален фонд (ЕСФ) изпълнява водеща роля. Неговата дейност може да бъде допълнена от програма ПРОГРЕС и мрежата EURES.

Комисията възнамерява да отпусне 376 млрд. EUR за разходи по инструментите на политиката за сближаване и да разпредели тази сума между посочените отделни области:

 • 162,6 млрд. EUR за регионите по цел „Сближаване“;
 • 38,9 млрд. EUR за регионите в преход;
 • 53,1 млрд. EUR за регионите по цел „Конкурентоспособност“;
 • 11,7 млрд. EUR за териториалното сътрудничество;
 • 68,7 млрд. EUR за Кохезионния фонд.

Бюджет за свързване на Европа

Пълноценното функциониране на единния пазар зависи от наличието на модерна инфраструктура. Ето защо Комисията реши да предложи да се създаде Механизъм за свързване на Европа, за да се осигури достъп до вътрешния пазар за всички.

Комисията ще отдели 40 млрд. EUR за създаване на този механизъм за свързване на Европа, както и 10 млрд. EUR, свързани с транспортни инвестиции в рамките на Кохезионния фонд. Тази сума ще бъде разпределена в три различни сектора:

 • 9,1 млрд. EUR за енергия;
 • 31,6 млрд. EUR за транспорт;
 • 9,1 млрд. EUR за ИКТ.

Бюджет за общата селскостопанска политика

ОСП трябва да бъде конкурентоспособна, да гарантира адекватни и сигурни доставки на храни, да опазва околната среда и природата в селските райони, като в същото време осигурява справедлив жизнен стандарт на хората, работещи в този сектор. За постигане на тези цели Комисията възнамерява да направи някои промени, за да включи ОСП в стратегията „Европа 2020”. В бъдеще бюджетът за селското стопанство ще подкрепя устойчивото управление на природните ресурси и борбата срещу изменението на климата и ще допринася за балансирано териториално развитие в цяла Европа.

Комисията смята да запази двустълбовата структура на ОСП, с по-екологичен и по-равномерно разпределен първи стълб и по-силно ориентиран към конкурентоспособността и иновациите, борбата срещу изменението на климата и околната среда втори стълб. Тя възнамерява да въведе следните промени:

 • екологизиране на преките плащания;
 • сближаване на плащанията;
 • определяне на таван за преките плащания.

Комисията предлага да отпусне:

 • 281,8 млрд. EUR за първия стълб на ОСП;
 • 89,9 млрд. EUR за развитието на селските райони.

В допълнение сума от 15,2 млрд. EUR ще бъде разпределена между следните сектори:

 • 4,5 млрд. EUR за научни изследвания и иновации;
 • 2,2 млрд. EUR за безопасност на храните;
 • 2,5 млрд. EUR за хранителна помощ;
 • 3,5 млрд. EUR за нов резерв за евентуални кризи в селскостопанския сектор;
 • до 2,5 млрд. EUR за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (BGR).

Бюджет за инвестиране в човешкия капитал

Стратегията „Европа 2020” акцентира върху необходимостта от повишаване на броя на дипломите за висше образование в Европа и борбата срещу преждевременното напускане на училище, същевременно оценявайки културните и медийните дейности.

Сегашната архитектура на програмите, които се стремят да постигнат тези цели, все още е много фрагментирана. Ето защо Комисията предлага да въведе единна програма в сферата на образованието, обучението и младежта.

По тази причина Комисията иска да предостави 15,2 млрд. EUR в областта на образованието и обучението, както и 1,6 млрд. EUR за култура. Това финансиране трябва да бъде допълнено от структурните фондове.

Бюджет в отговор на предизвикателствата на миграцията

Политиките, свързани със сигурността и въпросите на миграцията, са в основата на притесненията на европейците. С Договора от Лисабон бяха внесени съществени промени в начина на провеждане на тези политики. Ето защо Комисията предлага да се опрости структурата на разходните инструменти, като броят на програмите се сведе до два фонда:

 • Фонд за миграцията и убежището;
 • Фонд за вътрешната сигурност.

Поради това Комисията възнамерява да посвети 8,2 млрд. EUR за вътрешните работи на ЕС, както и 455 млн. EUR за гражданската защита и европейския капацитет за спешно реагиране.

Бюджет за превръщането на ЕС във фактор от световно значение

Важно е ЕС да упражнява водеща роля на световната сцена и да осигурява стабилност, просперитет и демокрация в съседните му региони. Комисията иска да развива своята външна стратегия, включително чрез създаването на общоафрикански инструмент в рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР). ЕС иска също така да се ангажира в процеса на демократизация на арабския свят.

Комисията не смята, че е необходимо да се прибегне към нова промяна на законодателната архитектура за управление на външните отношения. Тя предлага за периода 2014—2020 г. да се отпуснат 70 млрд. EUR за инструментите в областта на външната дейност.

Освен това тези суми са извън МФР:

 • Европейски фонд за развитие (страни от АКТБ): 30 млрд. EUR;
 • Европейски фонд за развитие (отвъдморски страни и територии): 321 млн. EUR;
 • Световен фонд за климата и биологичното разнообразие;
 • резерв за спешна помощ: 2,5 млрд. EUR.

Проекти, изискващи финансиране извън бюджета на ЕС

Европейският фонд за развитие (ЕФР) (EN) (FR) е финансиран извън бюджета на ЕС поради своята специфика, също както проектите ITER или европейската програма за наблюдение на Земята (ГМОСС), чийто разходи са прекалено високи, за да бъдат включени в бюджета на ЕС.

Опростен бюджет

Новата бюджетна рамка на ЕС трябва да отговаря на изисквания за опростеност. Ето защо Комисията реши да намали броя на програмите и отделните инструменти. Сложните програми, които не са постигнали успех, ще бъдат или преработени в опростена и по-ефективна форма, или прекратени.

Друг начин за опростяване на управлението на програмите е те да се обединят в единна рамка с общи правила, като се ограничат до минимум изключенията или особеностите: например трите основни източника на финансиране за научни изследвания и иновации ще бъдат прегрупирани в единна обща стратегическа рамка за научни изследвания и иновации. Що се отнася до фондовете със споделено управление, обща стратегическа рамка ще замени сегашния подход за определяне на отделни набори от стратегически насоки за различните инструменти.

Изпълнителните агенции се очаква да играят по-важна роля, за да осигурят по-качествени услуги.

Отчитайки натиска върху бюджетите на държавите-членки и съкращенията на националните публични разходи за администрация, Комисията предлага също така намаляване с 5 % на персонала на всяка институция, служба, агенция или друг орган.

Комисията предлага също така да се променят петте инструмента извън финансовата рамка, които са:

 • резервът за спешна помощ (DE) (EN) (FR);
 • инструментът за гъвкавост (DE) (EN) (FR);
 • фондът „Солидарност“ (DE) (EN) (FR);
 • фондът за приспособяване към глобализацията (DE) (EN) (FR);
 • новият инструмент за реагиране при кризисни ситуации в селскостопанския сектор.

Заключение

Законодателните текстове, придружаващи настоящия документ, съдържат предложения на Комисията за регламент за приемане на нова многогодишна финансова рамка, за междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление и за решение относно собствените ресурси (със съответното законодателство за прилагане).

През оставащите месеци до края на 2011 г. очертаният в настоящото съобщение подход ще бъде изложен подробно в законодателните предложения за разходните програми и инструменти в отделните области на политиката.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Предложение за регламент на Съвета от 29 юни 2011 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 [COM(2011) 398 окончателен – непубликуван в Официален вестник].

Предложение за решение на Съвета от 29 юни 2011 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз [COM(2011) 510 окончателен – непубликуван в Официален вестник].

Последна актуализация: 03.10.2011

Top