Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Директива Аудиовизуални медийни услуги (АМУ)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Директива „Аудиовизуални медийни услуги (АМУ)“

Целта на настоящата директива е да изгради рамка на аудиовизуалните медийни услуги през граница с цел стимулиране на вътрешния пазар за производство и разпространение на предавания и да гарантира условия на лоялна конкуренция.

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящата директива установява разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове, отнасящи се до предоставянето и разпространението на аудиовизуални медийни услуги.

Кои са заинтересованите доставчици на медийни услуги*?

Настоящата директива се прилага за доставчици на медийни услуги, когато:

седалището на доставчика на аудиовизуални медийни услуги и редакционните решения са в една и съща държава от Европейския съюз (ЕС);

седалището на доставчика и аудиовизуалните услуги са в различни държави от ЕС;

седалището на доставчика е в една държава от ЕС, но решенията за аудиовизуалните медийни услуги се вземат в трета страна;

доставчикът на услуги използва сателитна връзка, разположена в дадена държава от ЕС;

доставчикът на услуги използва сателитен капацитет, принадлежащ на дадена държава от ЕС.

До каква степен се прилага свободата на излъчване?

Държавите от ЕС не трябва да възпрепятстват на тяхна територия препредаването на аудиовизуални медийни услуги от други държави от ЕС, в случай че излъчваните програми не съдържат предавания с неоправдано насилие или порнография, които биха могли сериозно да увредят физическото, умственото или моралното развитие на непълнолетните.

Също така те могат да ограничат препредаването, ако преценят, че то застрашава обществения ред, общественото здраве, както и обществената сигурност на потребителите.

Какви са задълженията на доставчиците на медийни услуги?

Доставчиците на медийни услуги трябва да предоставят на потребителите следната информация:

тяхното име;

техния географски адрес;

данни за тях;

регулаторните или надзорни органи.

Защита на непълнолетните лица

За да се предпазят непълнолетните лица от негативното въздействие на предавания, които съдържат порнография или неоправдано насилие, по време на излъчването на тези предавания те трябва да се предшестват от звуково предупреждение или да се идентифицират с визуален знак през цялото време на излъчването.

Подбуждане към омраза

Недопустимо е аудиовизуалните медийни услуги да съдържат сцени за подбуждане към омраза въз основа на раса, пол, религия или националност.

Достъпност на аудиовизуалните медийни услуги

Доставчиците са задължени да подобрят достъпността на техните услуги за лицата със зрителни или слухови увреждания.

Право на информация

Държавите от ЕС могат да предприемат мерки, за да гарантират, че някои събития от голямо значение за обществото не се излъчват по силата на изключително основание по такъв начин, че да лишат значителна част от обществеността в тази държава от ЕС от възможността да проследи излъчването им. Съответната държава от ЕС има право да съставя списък на събитията, които тя прецени, че са от голямо значение за обществото, и да посочи начина на тяхното излъчаване.

За целите на кратките новинарски репортажи всеки телевизионен оператор, установен в дадена държава от ЕС, има право на достъп до кратки откъси от събития, които са с голям обществен интерес и се предават по силата на изключително основание.

Стимулиране на европейски произведения, създадени от независими продуценти

Излъчващите телевизионни оператори трябва да отделят поне 10 % от тяхното програмно време или 10 % от техния програмен бюджет за европейски произведения, създадени от независими продуценти, с изключение на времето, предназначено за:

новини;

спортни предавания;

игри;

реклама;

услуги на телетекст;

телевизионно пазаруване.

Що се отнася до аудиовизуалните медийни услуги по заявка, държавите ЕС гарантират, че доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка насърчават създаването и достъпа до европейските произведения. В тази светлина такова насърчаване от страна на доставчиците на аудиовизуални услуги би могло да бъде свързано с финансовия принос на тези услуги към европейските произведения или към дела и/или рекламата на европейските произведения в програмните каталози, предлагани в рамките на програмната услуга.

Аудиовизуално търговско съобщение

Доставчиците на медийни услуги предлагат аудиовизуални търговски съобщения*. Тези съобщения трябва да отговарят на следните изисквания:

те трябва лесно да се разпознават. Скритите аудиовизуални търговски съобщения са забранени;

те не трябва да използват техники, действащи на подсъзнанието;

те не трябва да засягат уважението към човешкото достойнство;

те не трябва да съдържат прояви на дискриминация;

те не трябва да насърчават поведение, което сериозно засяга опазването на околната среда;

те не трябва да съдържат съобщения за алкохолни напитки, специално насочени към непълнолетните лица;

те не трябва да рекламират тютюневи изделия;

те не трябва да рекламират лекарствени продукти или медицинско лечение, които се предоставят само по лекарско предписание;

те не трябва да причиняват физическа или морална вреда на непълнолетните лица.

Някои аудиовизуални медийни услуги или предавания може да са спонсорирани*. В този случай те трябва да отговарят на друг тип изисквания:

те не трябва да накърняват редакторската независимост на доставчика на медийни услуги;

те не трябва да насърчават пряко закупуването или наемането на продуктите;

зрителите трябва да са информирани за съществуването на договор за спонсорство.

Позиционирането на продукт* е позволено при определени условия и за някои типове предавания.

Телевизионна реклама и телевизионно пазаруване

Телевизионната реклама и телевизионното пазаруване трябва да се различават от редакционното съдържание благодарение на визуални, звукови или пространствени средства.

Излъчването на филми, създадени за телевизията (с изключение на отделни серии, сериали и документални филми), на кинематографични произведения и новинарски предавания може да бъде прекъснато от спот за телевизионна реклама или телевизионно пазаруване, при условие че прекъсването е веднъж на всеки период програмно време от 30 минути.

Настоящата директива отменя Директива 89/552/ЕИО.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

*Доставчик на медийни услуги: физическо или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на аудиовизуалното съдържание на аудиовизуалната медийна услуга и определя начина, по който тя е организирана.

*Аудиовизуално търговско съобщение: образи със или без звук, които са предназначени да рекламират пряко или непряко стоки, услуги или имидж на физическо или юридическо лице, което упражнява стопанска дейност.

*Спонсорство: принос от публични или частни предприятия или от физически лица, които не се занимават с доставката на медийни услуги или с производството на аудиовизуални произведения или предавания с оглед рекламиране на тяхното име, търговска марка, имидж, дейност или продукти.

*Позициониране на продукт: включване на продукт, услуга или търговска марка в рамките на предаване срещу заплащане или подобно възнаграждение.

АКТ

Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 година за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок за транспониране в държавите-членки

Официален вестник

Директива 2010/13/ЕС

5.5.2010 г.

-

ОВ L 95 от 15.4.2010 г.

последно актуализация 21.09.2015

Top