Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

 

РЕЗЮМЕ НА:

Процедурен правилник на Съда на Европейския съюз

КАКВА Е ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩИЯ ПРАВИЛНИК

 • Той определя правила за прилагане и допълнение на Правилника на Съда, описан в Протокол № 3, приложен към договорите.
 • Той има за цел да опрости и поясни процедурите на Съда за ищци, национални съдилища и трибунали, както и по-задълбочено да вземе под внимание промените в натовареността на Съда.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

Съдът е една от 2-те юрисдикции, които съставят Съда на Европейския съюз, съдебната институция на ЕС и на Европейската общност за атомна енергия. Вторият съд е Общият съд Тяхната мисия е да осигуряват зачитане на правото при тълкуването и прилагането на договорите, по-специално чрез контролиране на законосъобразността на актовете, издавани от ЕС.

Организация на Съда

Съдът е организиран по следния начин:

 • състав на Съда: той е съставен от 28 съдии и 11 генерални адвокати, назначени за срок от 6 години. Генералните адвокати подпомагат Съда и представят правни становища. Съдиите избират председател на Съда, както и заместник-председател за срок от 3 години. Председателят представлява Съда и ръководи работата му, работата му се подпомага от заместник-председателя.
 • формиране на съставите и определяне на съдиите докладчици: Съдът формира състави от 5 съдии, чийто председател се избира за срок от 3 години, и състави от 3 съдии, чийто председател се избира за срок от 1 година. За разглеждането на всяко дело председателят на Съда определя съдия докладчик, а първият генерален адвокат определя генерален адвокат. Ако е необходимо, Съдът определя и помощник-докладчици.
 • Роля на секретаря: Съдът назначава секретар за срок от 6 години. Той е натоварен с приемането, предаването, и съхраняването на всички документи и отговаря за архивите. Освен това подпомага членовете на Съда и отговаря за публикациите му. Освен това секретарят управлява под ръководството на председателя на Съда службите на институцията.
 • организация на работата на Съда: Делата се разпределят на пленума, големия състав или състав от 5 или 3 съдии. Броят на съдиите, които работят по дадено дело, зависи от неговата значимост и сложност, Повечето дела се разглеждат от 5 съдии и в много редки случаи целият Съд разглежда дело. Няколко дела могат да бъдат решени заедно от един и същи съдебен състав. Разискванията на Съда трябва да останат в тайна.
 • езиков режим: За всяко дело се определя език на производството. В преките производства езикът на производството се избира от ищеца или жалбоподателя измежду 24-те официални езика на ЕС. В преюдициалните производства език на производството е езикът на националната юрисдикция.

Характеристики на производството

Производството пред Съда включва по принцип следните етапи:

 • писмена процедура: тя се състои от размяна на писмени изявления между страните. Тези изявления трябва да имат строго определено съдържание. След приключване на процедурата съдията докладчик представя предварителен доклад пред общото събрание на Съда.
 • събиране на доказателства: Съдът може да реши да определи действия по събиране на доказателства, като например явяване на страните, искане за предоставяне на сведения и документи, свидетелски показания, експертиза или оглед на място.
 • може да се проведе изслушване, ако има нужда. Изслушването се открива и ръководи от председателя. То може да се състои при затворени врати (incamera).
 • заключение на генералния адвокат: при близо половината от всички дела генералният адвокат представя заключение. Ако делото не повдига нови правни въпроси, Съдът може да реши, че не е необходимо заключение.
 • окончателно решение: Съдът се произнася чрез съдебно решение или определение. Единствено съдебното решение се обявява в открито съдебно заседание. Съдебните решения и определенията съдържат разнообразна информация, като например резюме на фактите или мотиви. След тяхното произнасяне на всяка от страните се връчва препис. Решенията и заповедите могат да се намерят на уебсайта на Съда.

Правилникът съдържа и особени разпоредби относно различните процедури в Съда:

 • преюдициално производство,
 • преки производства,
 • обжалвания на съдебните решения на Общия съд,
 • становища, както и -
 • някои други особени производства.

Преюдициални запитвания

Националните юрисдикции могат да представят в Съда преюдициално запитване, за да поставят въпрос относно валидността или тълкуването на правото на ЕС. В рамките на преюдициналното запитване становища могат да бъдат представени по-специално от:

 • страните по главното производство;
 • държавите от ЕС;
 • Европейската комисия;
 • институцията, която е приела акта, чиято валидност или тълкуване се оспорват.

Обжалване на съдебните решения на Общия съд

Възможно е съдебно решение на Общия съд да бъде обжалвано. В такъв случай трябва да се подаде жалба в секретариата, която съдържа изтъкнатите правни основания и доводи. Тази жалба цели отмяна, изцяло или частично, на решението.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ПРАВИЛНИКЪТ?

Той се прилага от 1 ноември 2012 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация вж.:

ОСНОВЕН ДОКУМЕНТ

Процедурен правилник на Съда (OВ L 265, 29.9.2012 г., стр. 1—42)

Изменение на Процедурния правилник на Съда (OВ L 173, 26.6.2013 г., стр. 65)

СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Регламент (EС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 година за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (OВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1—12)

Регламент (EС, Eвратом) 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз (OВ L 341, 24.12.2015 г., стр. 14—17)

последно актуализация 11.08.2016

Top