Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Гражданската инициатива

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Гражданската инициатива

Гражданите на Европейския съюз (ЕС) имат право на инициатива, с която могат да поканят Европейската комисия да предложи правен акт в която и да е област от нейните компетенции. Това е първият пример за транснационална демокрация на участието.

АКТ

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно гражданската инициатива.

ОБОБЩЕНИЕ

Гражданите на Европейския съюз (ЕС) имат право на инициатива, с която могат да поканят Европейската комисия да предложи правен акт в която и да е област от нейните компетенции. Това е първият пример за транснационална демокрация на участието.

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА РЕГЛАМЕНТА?

Регламентът определя правилата и процедурите за регулиране на гражданската инициатива.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

За да се гарантира, че подкрепата е достатъчно широка, гражданската инициатива трябва да бъде подпомогната от 1 милион граждани от най-малко една четвърт от държавите от ЕС, което към момента означава от седем държави. Съществува и изискване за минимален брой поддръжници от всяка от тези държави, което общо взето е пропорционално на тяхното съответно население (дегресивна пропорционалност).

Организиране на гражданска инициатива

За да стартират инициатива, гражданите трябва да сформират „граждански комитет“, който включва най-малко 7 членове, пребиваващи в най-малко седем държави от ЕС. Всички трябва да са навършили възрастта за гласуване на избори за Европейски парламент. Инициативата трябва да се регистрира на уебсайта на Европейската комисия. Ако са изпълнени критериите за регистрация, определени в регламента, регистрацията се потвърждава от Комисията и организаторите разполагат с една година за събиране на подписи (изявления за подкрепа).

Подпис в подкрепа на гражданска инициатива

Същото изискване относно възрастта, даваща право на гласуване, се отнася и за лицата, които подписват изявленията за подкрепа. Тези изявления могат да се изготвят или на хартия, или онлайн, ако организаторите са създали система за онлайн набиране на подкрепа.

Един милион подписа. Какво следва?

Комисията разполага с три месеца за преглеждане на инициативата. През това време Комисията се среща с организаторите, които също имат възможност да представят инициативата на публични изслушвания в Европейския парламент. Комисията представя официален отговор, в който обяснява какво възнамерява да прави и причините за това решение. Тя не е задължена да предлага законодателство.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА РЕГЛАМЕНТЪТ?

Този регламент е в сила от 1 април 2012 г.

За допълнителна информация вж. уебсайта на Европейската комисия за Европейската гражданска инициатива.

ПРЕПРАТКИ

Акт

Влизане в сила

Краен срок на транспониране в държавите членки

Официален вестник на Европейския съюз

Регламент (ЕС) № 211/2011

31.3.2011 г.

1.4.2012 г.

OВ L 65, 11.3.2011 г., стр. 1 - 22

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Делегиран регламент (ЕС) № 268/2012 на Комисията от 25 януари 2012 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (OВ L 89, 27.3.2012 г., стр. 1 - 2).

Делегиран регламент (ЕС) № 887/2013 на Комисията от 11 юли 2013 г. за замяна на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (OВ L 247, 18.9.2013 г., стр. 11 - 19).

Съобщение на Комисията относно Европейската гражданска инициатива: „Водата и санитарно-хигиенните условия са човешко право! Водата е обществено благо, а не стока!“ (COM(2014) 177 final, 19.3.2014 г.).

Делегиран регламент (ЕС) № 531/2014 на Комисията от 12 март 2014 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (OВ L 148, 20.5.2014 г., стр. 52 - 53).

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) № 887/2013 на Комисията от 11 юли 2013 г. за замяна на приложения II и III към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (OВ L 235, 8.8.2014 г., стр. 19).

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1070 на Комисията от 31 март 2015 г. за изменение на приложения III, V и VII към Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно гражданската инициатива (OВ L 178, 8.7.2015 г., стр. 1 - 11).

Съобщение на Комисията относно Европейската гражданска инициатива: „Един от нас“ (COM(2014) 355 final, 28.5.2014 г.).

последно актуализация 08.07.2015

Top