Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Укрепване на европейската демокрация

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Укрепване на европейската демокрация

ВЪВЕДЕНИЕ

Договорът от Лисабон поставя гражданите в центъра на Европейския проект и. има за цел да засили техния интерес към институциите и постигнатите резултати от Европейския съюз (ЕС), които често са твърде отдалечени от техните ежедневни занимания. Една от целите на Договора от Лисабон е да насърчи по този начин европейската демокрация, която предлага възможност на гражданите да участват в дейността и развитието на ЕС.

Подобна цел изисква признаване на правния статут на европейското гражданство в учредителните договори на ЕС. Договорът от Лисабон има за цел също така да опрости и изясни дейността на Европейския съюз, за да я направи по-разбираема и следователно по-достъпна за гражданите. Накратко Договорът от Лисабон засилва представителството и участието на гражданите в европейския процес на вземане на решения. Създаването на гражданска инициатива е едно от основните нововъведения.

ГРАЖДАНИТЕ В ЦЕНТЪРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРЕДСТАВИТЕЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

Договорът от Лисабон въвежда нов член, в който напълно се признава политическото измерение на европейското гражданство. И така член 10 от Договора за ЕС гласи, че гражданите са пряко представени от Европейския парламент и че тази представителна демокрация е един от основните принципи на ЕС. Това признаване не дава нови права на гражданите, но има силно символично значение.

Член 10 установява и принципа за близост, което означава, че решенията трябва да се вземат възможно най-близо до гражданите чрез включване по възможно най-ефективен начин националните и местните администрации, така че да приближи ЕС до неговите граждани.

По повод на изборите през 2014 г., първите избори след влизането в сила на Договора от Лисабон, Комисията планира да засили интереса на гражданите относно изборите за Европейски парлмент. В Препоръка (2013/142/ЕС) и Съобщение (COM/2013/0126 final), публикувани в края на март 2013 г., Комисията приканя националните и европейските политически партии да информират електората за връзките между тях и да публикуват, преди изборите, името на кандидата за Председател на Комисията, който да подкрепят.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ – ПО-ДОСТЪПЕН ЗА ГРАЖДАНИТЕ

Обликът на ЕС често се свързва с архитектурна сграда и със сложни процедури. Договорът от Лисабон изяснява дейността на ЕС, за да подобри разбирането му от страна на гражданите. Множеството законодателни процедури вече дават път на обикновената законодателна процедура (известна преди като процедура за съвместно вземане на решение) , както и на специални законодателни процедури, описани за всеки отделен случай. Освен това старата структура от стълбове е отстранена в полза на ясно и точно разпределение на властите в рамките на ЕС.

Договорът от Лисабон също така подобрява и прозрачността на действията в рамките на ЕС, предоставя на Съвета принципа на публично изслушване, който вече се прилага в рамките на Европейския парламент, и това ще доведе до по-добра информираност на гражданите за съдържанието на законодателните дебати.

ЗАСИЛЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИНСТИТУЦИОНАЛНО НИВО

Договорът от Лисабон значително укрепва правомощията на Европейския парламент (вж. документa Европейски парламент). Сред най-значимите промени са:

  • засилване на законодателната власт: обикновената законодателна процедура, при която Парламентът има същите правомощия като Съвета, се разширява към нови политически области;
  • по-голяма роля на международно равнище: Парламентът трябва да одобри международните споразумения по въпроси в обхвата на обикновената законодателна процедура;
  • укрепване на бюджетната власт: отсега нататък в рамките на процедурата по приемане на годишния бюджет на ЕС Парламентът е равнопоставен със Съвета.

Договорът от Лисабон също засилва и ролята на националните парламенти (вж. документa национални парламенти), които трябва да следят за правилното прилагане на принципа на субсидиарност. Като такива те са в състояние да се намесват в обикновената законодателна процедура и имат право да сезират Съда на ЕС.

ЗАСИЛЕНО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ПРОЦЕСА ПО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Договорът от Лисабон признава за първи път съществуването на европейско гражданско общество, с което институциите на ЕС редовно ще провеждат открит и прозрачен диалог (член 11, параграфи 1 и 2).

Но преди всичко той включва правото за граждански инициативи (член 11, параграф 3) благодарение на което европейските граждани могат да приканят Комисията да представи предложение по въпроси, за които те считат, че е необходим юридически акт на Съюза. Тази разпоредба отразява желанието на ЕС пряко да включи гражданите в процеса на вземането на решения по въпроси, които ги засягат.

Подобно право трябва да отговаря на редица условия:

  • инициативата трябва да получи подкрепата най-малко на един милион имащи право да я подпишат, които произхождат от най-малко една четвърт от всички държави - членки;
  • преди да започне събирането на изявления за подкрепа на предложението на дадена гражданска инициатива, от организаторите се изисква да регистрират предложението в Комисията, която да провери дали предложението не попада извън компетентността на Комисията и дали не е в разрез с ценностите на Съюза;
  • срокът за събиране на изявления за подкрепа, на хартиен носител или чрез онлайн система, е 12 месеца, считано от датата на регистриране на предложението.

Европейската комисия има свободата на действие да продължи или не, инициативата, предложена от европейските граждани. Ако тази инициатива породи законодателно предложение, тогава то подлежи на приемане от Съвета и Европейския парламент по обикновената или чрез специална законодателна процедура.

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Регламент (ЕС) № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година относно гражданската инициатива [Официален вестник L 65 от 11.3.2011 г.]. Изменен с Делегиран регламент (ЕС) № 268/2012 [Официален вестник L 89 от 27.3.2012 г.], Регламент (ЕС) № 517/2013 [Официален вестник L 158 от 10.6.2013 г.] и Делегиран регламент (ЕС) № 887/2013 [Официален вестник L 247 от 18.9.2013 г.].

2013/142/ЕС: Препоръка на Комисията от 12 март 2013 година относно подобряване на демократичността и ефикасността на провеждането на изборите за Европейски парламент [Официален вестник L 79 от 21.3.2013 г.].

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите Подготовка за европейските избори през 2014 г.: подобряване на демократичността и ефикасността на тяхното провеждане (COM(2013)0126 final) [Непубликувано в Официален вестник].

Последна актуализация: 05.02.2014

Top