Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Европейска комисия

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Европейска комисия

ОБОБЩЕНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ

Договорът от Лисабон потвърди отново основните функции на Комисията по отношение на правото на инициатива на Комисията и на нейните изпълнителни, контролни и представителни функции. Редица от направените промени касаят най-вече състава на Комисията. Следвайки предходните договори за изменение, ролята и правомощията на Председателя се засилват. Създаването на поста Върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност е едно от основните нововъведения. От друга страна, Договорът от Лисабон направи опит да намали броя на комисарите, но Европейският съвет не пожела да приложи на практика тази клауза.

СЪСТАВ

Принципът, въведен от Договора от Лисабон предвижда Комисията да се състои от брой комисари, който да е по-малък от една трета от броя на държавите членки и членовете да се избират на основата на равноправна ротационна система.

Въпреки това, въз основа на дерогация, посочена в Договора, през м. май 2013 г. Европейският съвет, като действа с единодушие, реши да запази същия брой комисари, като броя на държавите членки (включително Председателя на Комисията и Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност). Съветът ще преразгледа своето решение, с оглед на въздействието му върху работата на Комисията, най-късно преди назначаването на следващата Комисия, която ще встъпи в длъжност на 1 ноември 2014 г.

Също така Договорът от Лисабон създава и нова длъжност в рамките на Комисията: Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Неговата роля е да ръководи външната политика на Съюза. Той ръководи Съвета по външните работи, има на свое разположение Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), а също така е и един от заместник-председателите на Комисията. Той е назначен от Европейския съвет, който действа с квалифицирано мнозинство и по общо съгласие с Председателя на Комисията. Той, заедно с Председателя и другите членове на Комисията, се подлагат на гласуване за одобрение от Европейския парламент.

РОЛЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

Договорите от Амстердам и Ница значително разширяват правомощията на председателя на Комисията. Всъщност той трябва да определи политическите насоки на Колегията от комисари, както и да взема решения по отношение на вътрешната организация на Комисията. Председателят е този, който възлага задачи на отделните комисари и в рамките на мандата си може да прехвърля отговорности. Измежду членовете на Комисията той назначава заместник-председателите, с изключение на Върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. След влизането в сила на Договора от Лисабон той може, също така, да задължи даден комисар да напусне поста си, без да се налага да иска одобрение от Колегията.

ПРОЦЕДУРИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ

Председателят на Комисията се предлага от Европейския съвет, като се приема с квалифицирано мнозинство, а след това се избира от Европейския парламент. При все това Договорът от Лисабон внася нововъведение, като въвежда пряка връзка между резултата от изборите за Европейски парламент и избора на кандидат за длъжността Председател на Комисията. Занапред Европейският съвет трябва да взема под внимание резултатите на Парламента, когато посочва лицето, което възнамерява да назначи за Председател на Комисията. Тази промяна увеличава влиянието на Парламента при назначаването на Председател. За тази цел и в контекста на Европейски избори 2014, Комисията препоръча на европейските политически партии да посочат техния кандидат за поста Председател на Комисията, като по този начин се засили политическото предизвикателство на изборите.

След това Съветът, по общо съгласие с новоизбрания Председател, приема списък на лицата, които предлага да назначи за членове на Комисията, с изключение на Върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Членовете на Комисията се избират на основание на тяхната обща компетентност и независимост. Договорът от Лисабон добавя нов критерий по отношение на тяхната европейска ангажираност. Цялата колегия се утвърждава чрез гласуване от Европейския парламент.

ОБОБЩЕНИЕ

Договор

Членове

Предмет

Договор за ЕС

17

Роля и състав на Комисията; назначаване и правомощия на председателя на Комисията

Договор за ЕС

18

Назначаване и правомощия на Върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Договор за функционирането на ЕС

от 244 до 250

Начин на работа на Комисията

СВЪРЗАНИ АКТОВЕ

Решение на Европейския съвет от 22 май 2013 година относно броя на членовете на Европейската комисия [ 2013/272/UE - Официален вестник L 165 от 18.10.2013 г.].

Последна актуализация: 09.04.2014

Top