Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Етичен кодекс

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 223/1


Етичен кодекс

(2007/C 223/01)

СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Като взе предвид разискванията на Съда на събрания от 28 март, 24 април и 3 юли 2007 г.;

Като взе предвид членове 2, 4, 6, 18 и 47 от Статута на Съда и член 5 от приложението към посочения статут, членове 3 и 4 от Процедурния правилник на Съда, както и членове 4 и 5 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд;

Като има предвид, без да се засяга действието на приложимите разпоредби от Статута и от процедурните правилници, че е уместно да се изяснят в етичен кодекс определени задължения, произтичащи от посочените разпоредби, за членовете на Съда, Първоинстанционния съд и Съда на публичната служба;

След консултиране с Първоинстанционния съд и Съда на публичната служба;

Реши да приеме настоящия етичен кодекс:

Член 1

Общи принципи

1.   Етичният кодекс се прилага към настоящите и бившите членове на Съда, на Първоинстанционния съд и на Съда на публичната служба.

2.   Членовете следва да се посветят изцяло на изпълнението на възложените им функции.

3.   Извън Съда членовете са длъжни да се въздържат от всякакви коментари, които могат да увредят доброто име на Съда или да бъдат тълкувани като вземане на отношение от страна на Съда в обсъждания, които не са свързани с институционалната му роля.

Член 2

Почтеност

Членовете нямат право да приемат материални облаги, независимо от естеството им, които могат да поставят под съмнение тяхната независимост.

Член 3

Безпристрастност

Членовете следва да избягват всяка ситуация, която може да породи конфликт на интереси.

Член 4

Декларация относно финансовите интереси

1.   При встъпването си в длъжност членовете представят на председателя на Съда декларация относно своите финансови интереси.

2.   Декларацията по параграф 1 има следното съдържание: „Декларирам, че имотното ми състояние не показва наличие на какъвто и да било финансов интерес, който може да засегне моята безпристрастност и независимост при упражняването на възложените ми функции“.

Член 5

Други дейности

1.   Ако желаят да участват във външна дейност, членовете следва да поискат предварително разрешение от съда, на който са членове. Те обаче са длъжни да бъдат на разположение, за да се посветят изцяло на изпълнението на възложените им функции.

2.   Членовете могат да получат разрешение за участие в образователни мероприятия, конференции, семинари или симпозиуми, като за тази дейност имат право само на обичайно предоставяното за това възнаграждение.

3.   Членовете могат също така да получат разрешение да извършват научна дейност, както и да изпълняват, без възнаграждение, почетни функции във фондации или подобни организации, осъществяващи културна, художествена, обществена, спортна или благотворителна дейност, както и в учебни заведения или изследователски центрове. В тази връзка те се задължават да не упражняват управленска дейност, която може да постави под съмнение тяхната независимост или възможност във времето да изпълняват функциите си, или да породи конфликт на интереси. Под фондации или подобни организации следва да се разбира организации или сдружения с нестопанска цел, които в горепосочените области осъществяват дейност в обществен интерес.

Член 6

Задължения на членовете след прекратяване на техните функции

1.   Членовете имат задължение за сдържаност и след прекратяване на техните функции.

2.   Членовете се задължават след прекратяване на функциите им

да не участват по никакъв начин в дела, които към момента на прекратяване на функциите им са били висящи пред съда, на който са членове;

да не участват по никакъв начин в дела, свързани пряко и явно с дела, макар и приключени, които те са разгледали в качеството на съдия или генерален адвокат;

а за срок от три години, считано от тази дата

да не участват в качеството на представители на страни в писмената или устната фаза на дела пред общностните юрисдикции.

3.   Бившите членове могат да участват като съветници или експерти в други дела или да дават правни становища, при условие че изпълняват задълженията съгласно параграф 1.

Член 7

Прилагане на кодекса

1.   Председателят на Съда, подпомаган от консултативен комитет от тримата най-старши членове на Съда, следи за правилното прилагане на настоящия етичен кодекс.

2.   Съдът осигурява неговото спазване и при съмнение се произнася, след като се консултира, в зависимост от случая, с Първоинстанционния съд или със Съда на публичната служба.

Член 8

Влизане в сила

1.   Настоящият етичен кодекс влиза в сила на 1 октомври 2007 г.

2.   Декларацията относно финансовите интереси на членовете, встъпили в длъжност към тази дата, трябва да се изпрати на председателя на Съда най-късно до 30 ноември 2007 г.


Top