Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Дело T-346/10: Жалба, подадена на 18 август 2010 г. — Borax Europe/ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 288/51


Жалба, подадена на 18 август 2010 г. — Borax Europe/ECHA

(Дело T-346/10)

()

2010/C 288/95

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Borax Europe Ltd (Лондон, Обединеното кралство) (представители: K. Nordlander, lawyer и H. Pearson, Solicitor)

Ответник: Европейска агенция по химикалите (ECHA)

Искания на жалбоподателя

да се обяви жалбата за отмяна за допустима;

да се отмени решението на ECHA за идентифициране на някои борати като „вещества, пораждащи сериозно безпокойство“, които отговарят на критериите по член 57, буква в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006 (наричан по-нататък „Регламент REACH“) (1) и за добавянето им към списъка на веществата — кандидати за разрешение, които пораждат сериозно безпокойство (наричан по-нататък „списък на кандидат веществата“), прието на 18 юни 2010 г. (наричано по-нататък „обжалваният акт“);

да се осъди ECHA да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Жалбоподателят иска отмяна на решението на ECHA за идентифициране на някои борати като „вещества, пораждащи сериозно безпокойство“, които отговарят на критериите по член 57, буква в) от Регламента REACH и за добавянето им към списъка на кандидат веществата, прието на 18 юни 2010 г. Вниманието на жалбоподателя е привлечено към обжалвания акт посредством прессъобщение на ECHA от 18 юни 2010 г.

Боратите, чието включване в списъка на кандидат веществата чрез обжалвания акт оспорва жалбоподателят са: борна киселина, CAS № 10043-35-3, ЕО № 233-139-2; динатриев тетраборат, анхидриран; динатриев тетраборат декахидрат; динатриев тетраборат пентахидрат (CAS № 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, ЕО № 215-540-4) (наричани по-нататък „борати“).

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три правни основания.

Първо правно основание: обжалваният акт трябва да бъде отменен, тъй като се основава на досиетата съгласно Приложение XV, които съдържат явни грешки, водещи до нарушение на съществено формално изискване, предвидено в член 59 от Регламента REACH. Тези досиета посочват като обосновка на действията на ECHA, че боратите понастоящем са класифицирани в част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, което е фактически неточно.

Второ правно основание: ECHA приема обжалвания акт без да изпълни функцията си, състояща се в извършване на преценка „по същество“ дали боратите отговарят на критериите, посочени в член 57, буква в) от Регламента REACH. Поради това, приемайки обжалвания акт ECHA допуска явни грешки в преценката, превишава правомощията си и нарушава принципа на добрата администрация.

Трето правно основание: накрая, боратите не отговарят на критериите, посочени в член 57, буква в) от Регламента REACH за класифициране като токсични за репродукцията, категория 1 или 2, в съответствие с Директива 67/548. Следователно те не са „вещества, пораждащи сериозно безпокойство“ и тяхното включване в списъка на кандидат веществата чрез обжалвания акт нарушава член 59, параграф 8 от Регламента REACH.


(1)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3 и поправка — ОВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 84).


Top