Help Print this page 

Document 32016R0918

Title and reference
Регламент (ЕС) 2016/918 на Комисията от 19 май 2016 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (Текст от значение за ЕИП)

C/2016/2882
  • In force
OJ L 156, 14.6.2016, p. 1–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/918/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/918 НА КОМИСИЯТА

от 19 май 2016 година

за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (1), и по-специално член 53, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1272/2008 се хармонизират разпоредбите и критериите за класифициране и етикетиране на веществата, смесите и някои специфични изделия в рамките на Съюза.

(2)

В посочения регламент се взема предвид Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали (GHS) на Организацията на обединените нации (ООН).

(3)

Критериите за класифициране и правилата за етикетиране в GHS периодично се преразглеждат на нивото на ООН. Петото преработено издание на GHS е резултат от промените, приети през декември 2012 г. от групата от експерти на ООН за транспортирането на опасни товари и за Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали. То съдържа както изменения, които се отнасят, наред с другото, до нов алтернативен метод за класифициране на оксидиращите твърди вещества, така и промени в разпоредбите за класифициране на класовете на опасност за корозия/дразнене на кожата и сериозно увреждане на очите /дразнене на очите и аерозолите. Освен това то включва промени в няколко препоръки за безопасност, както и промени в реда на някои препоръки за безопасност, а именно заличаване на текст и включването му на ново място. Поради това е необходимо техническите разпоредби и критериите в приложенията към Регламент (ЕО) № 1272/2008 да се адаптират към петото преработено издание на GHS.

(4)

След четвъртия преглед на GHS, с Регламент (ЕС) № 487/2013 на Комисията (2) беше въведена дерогация за етикетиране на веществата или смесите, класифицирани като корозивни за метали, но некласифицирани за корозия на кожата или сериозно увреждане на очите. Докато съдържанието на дерогацията следва да остане непроменено, засегнатите от дерогацията опасности следва да се формулират по-прецизно.

(5)

Излишното повторение при етикетирането на смесите, съдържащи изоцианати и някои епоксисъставки, следва да се избегне, като едновременно с това се запази дългогодишната и добре известна специална информация за наличието на тези конкретни сенсибилизиращи вещества. По тази причина използването на предупреждението за опасност EUH208 не следва да е задължително, когато сместа вече е етикетирана с предупрежденията за опасност EUH204 или EUH205.

(6)

За да се осигури време за доставчиците на вещества и смеси да се приспособят към въведените с настоящия регламент нови разпоредби за класифицирането и етикетирането, следва да се предвиди преходен период и да се отложи прилагането на настоящия регламент. Следва да се даде възможност установените в настоящия регламент разпоредби да се прилагат на доброволен принцип преди изтичането на преходния период.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (3),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

в член 23 буква е) се заменя със следното:

„е)

вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некласифицирани за корозия на кожата или сериозно увреждане на очите (категория 1).“;

2)

приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

3)

приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

4)

приложение III се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент;

5)

приложение IV се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент;

6)

приложение V се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент;

7)

приложение VI се изменя в съответствие с приложение VI към настоящия регламент;

8)

приложение VII се изменя в съответствие с приложение VII към настоящия регламент.

Член 2

Чрез дерогация от член 3 преди 1 февруари 2018 г. веществата и смесите могат да се класифицират, етикетират и опаковат съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008, както е изменен с настоящия регламент.

Чрез дерогация от член 3 за веществата и смесите, класифицирани, етикетирани и опаковани съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 и пуснати на пазара преди 1 февруари 2018 г., не се изисква да бъдат преетикетирани и преопаковани съгласно настоящия регламент преди 1 февруари 2020 г.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 февруари 2018 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 19 май 2016 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕС) № 487/2013 на Комисията от 8 май 2013 г. за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (ОВ L 149, 1.6.2013 г., стр. 1).

(3)  Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

А.

Част 1 се изменя, както следва:

1)

заглавието на раздел 1.1.3.4 се заменя със следното:

„1.1.3.4.   Интерполация в рамките на една категория на опасност

2)

раздел 1.3.6 се заменя със следното:

„1.3.6.    Вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некласифицирани за корозия на кожата или сериозно увреждане на очите (категория 1)

Веществата или смесите, класифицирани като корозивни за метали, но некласифицирани за корозия на кожата или сериозно увреждане на очите (категория 1), които са в завършен вид и са опаковани за употреба от потребителите, не изискват да се включва в етикета пиктограмата за опасност GHS05.“

Б.

Част 2 се изменя, както следва:

1)

раздел 2.1.3 се заменя със следното:

„2.1.3.    Предоставяне на информация за опасност

Елементите на етикета трябва да бъдат използвани за вещества, смеси или изделия, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.1.2.

Таблица 2.1.2

Елементи на етикета за експлозиви

Класифициране

Нестабилен експлозив

Подклас 1.1

Подклас 1.2

Подклас 1.3

Подклас 1.4

Подклас 1.5

Подклас 1.6

GHS пиктограми

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Опасно

Опасно

Внимание

Опасно

Няма сигнална дума

Предупреждение за опасност

H200: Нестабилен експлозив

H201: Експлозив; опасност от масова експлозия

H202: Експлозив; сериозна опасност от разпръскване

H203: Експлозив; опасност от пожар, взрив или разпръскване

H204: Опасност от пожар или разпръскване

H205: Може да предизвика масова експлозия при пожар

Няма предупреждение за опасност

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P201

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

Няма препоръка за безопасност

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375

P370 + P372 + P380 + P373

Няма препоръка за безопасност

Препоръка за безопасност при съхранение

P401

P401

P401

P401

P401

P401

Няма препоръка за безопасност

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

P501

P501

P501

Няма препоръка за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА 1: етикетите на неопаковани експлозиви или преопаковани експлозиви в опаковки, различни от първоначалната или подобна опаковка, съдържат всички изброени по-долу елементи:

а)

пиктограма: експлодираща бомба;

б)

сигнална дума: „Опасно“; както и

в)

предупреждение за опасност: „Експлозив; опасност от масова експлозия“,

освен когато опасността съответства на една от категориите на опасност в таблица 2.1.2; в такъв случай се определят съответстващият символ, сигналната дума и/или предупреждението за опасност.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: доставените вещества и смеси с положителен резултат при серия от изпитвания 2 в част I, раздел 12 от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии, които са освободени от класифицирането като експлозиви (въз основа на отрицателен резултат при серия от изпитвания 6 в част I, раздел 16 от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии), все още имат взривни свойства. Потребителят трябва да бъде уведомен за тези присъщи взривни свойства, тъй като те трябва да се отчетат при работата — особено ако веществото или сместа се премества от опаковката му или ако се преопакова — и при съхранението. По тази причина взривните свойства на веществото или сместа се съобщават в раздел 2 (Определяне на опасностите) и раздел 9 (Физични и химични свойства) от информационния лист за безопасност и в други раздели от него, ако е подходящо.“

2)

в раздел 2.1.4 фигура 2.1.3 се заменя със следното:

„Фигура 2.1.3

Процедура за класифициране в подклас в класа на експлозивите (клас 1 за превоз)

Image

3)

в раздел 2.2.3 таблица 2.2.3 се заменя със следното:

„Таблица 2.2.3

Елементи на етикета за запалими газове (включително химически нестабилни газове)

Класифициране

Запалим газ

Химически нестабилен газ

Категория 1

Категория 2

Категория A

Категория B

GHS пиктограма

Image

Няма пиктограма

Няма допълнителна пиктограма

Няма допълнителна пиктограма

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Няма допълнителна сигнална дума

Няма допълнителна сигнална дума

Предупреждение за опасност

H220: Изключително запалим газ

H221: Запалим газ

Допълнително предупреждение за опасност H230: Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух

Допълнително предупреждение за опасност H231: Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P210

P202

P202“

Препоръка за безопасност при реагиране

P377

P381

P377

P381

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

P403

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

 

 

4)

раздел 2.3.2.1 се заменя със следното:

2.3.2.1.   Аерозолите се класифицират в една от трите категории на този клас на опасност в зависимост от техните запалителни свойства и топлина на изгаряне. Счита се, че те трябва да се класифицират в категория 1 или 2, ако съдържат повече от 1 % (масови проценти) съставки, които са класифицирани като запалими в съответствие със следните критерии по настоящата част:

запалими газове (вж. раздел 2.2);

течности с пламна температура ≤ 93 °C, включително запалими течности съгласно раздел 2.6;

запалими твърди вещества (вж. раздел 2.7)

или ако топлината им на изгаряне е най-малко 20 kJ/g.

ЗАБЕЛЕЖКА 1: запалимите съставки не обхващат пирофорни, самонагряващи се или реагиращи с вода вещества и смеси, защото такива съставки никога не се използват като аерозолни пълнители.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: аерозолите не попадат допълнително в обхвата на раздели 2.2 (Запалими газове), 2.5 (Газове под налягане), 2.6 (Запалими течности) и 2.7 (Запалими твърди вещества). В зависимост от съдържанието им аерозолите обаче могат да попадат в обхвата на други класове на опасност, включително елементите на тяхното етикетиране.“

5)

в раздел 2.3.2 фигура 2.3.1 (а) се заменя със следното:

„Фигура 2.3.1 (а) Аерозоли

Image

6)

в раздел 2.3.3 заглавието на таблица 2.3.1 се заменя със следното:

Елементи на етикета за аерозоли

7)

в раздел 2.5.3 таблица 2.5.2 се заменя със следното:

„Tаблица 2.5.2

Елементи на етикета за газове под налягане

Класифициране

Сгъстен газ

Втечнен газ

Охладен втечнен газ

Разтворен газ

GHS пиктограми

Image

Image

Image

Image

Сигнална дума

Внимание

Внимание

Внимание

Внимание

Предупреждение за опасност

H280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване

H280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване

H281: Съдържа охладен газ; може да причини криогенни изгаряния или наранявания

H280: Съдържа газ под налягане; може да експлодира при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

 

 

P282

 

Препоръка за безопасност при реагиране

 

 

P336 + P315

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P410 + P403

P410 + P403

P403

P410 + P403“

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

 

 

8)

в раздел 2.8.3 таблица 2.8.1 се заменя със следното:

„Таблица 2.8.1

Елементи на етикета за самоактивиращи се вещества и смеси

Класифициране

Тип А

Тип B

Тип C и D

Тип E и F

Тип G (1)

GHS пиктограми

Image

Image

Image

Image

Няма елементи на етикета, предназначени за тази категория на опасност

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H240: Може да предизвика експлозия при нагряване

H241: Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (2)

P370 + P378

P370 + P378

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

P501

 

9)

в раздел 2.8.4 фигура 2.8.1 се заменя със следното:

„Фигура 2.8.1

Самоактивиращи се вещества и смеси

Image

10)

В раздел 2.9.3 таблица 2.9.2 се заменя със следното:

„Таблица 2.9.2

Елементи на етикета за пирофорни течности

Класифициране

Категория 1

GHS пиктограма

Image

Сигнална дума

Опасно

Предупреждение за опасност

H250: Самозапалва се при контакт с въздух

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P302 + P334

P370 + P378“

Препоръка за безопасност при съхранение

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

11)

в раздел 2.10.3 таблица 2.10.2 се заменя със следното:

„Таблица 2.10.2

Елементи на етикета за пирофорни твърди вещества

Класифициране

Категория 1

GHS пиктограма

Image

Сигнална дума

Опасно

Предупреждение за опасност

H250: Самозапалва се при контакт с въздух

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P302 + P335 + P334

P370 + P378“

Препоръка за безопасност при съхранение

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

12)

в раздел 2.11.3 таблица 2.11.2 се заменя със следното:

„Таблица 2.11.2

Елементи на етикета за самонагряващи се вещества и смеси

Класифициране

Категория 1

Категория 2

GHS пиктограми

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

Н251: Самонагряващо се: може да се запали

Н252: Самонагряващо се в големи количества; може да се запали

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P235

P280

P235

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P407

P413

P420

P407

P413

P420“

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

13)

в раздел 2.12.3 таблица 2.12.2 се заменя със следното:

„Таблица 2.12.2

Елементи на етикета за вещества или смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

GHS пиктограми

Image

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H260: При контакт с вода отделя запалими газове, които могат да се самозапалят

H261: При контакт с вода отделя запалими газове

H261: При контакт с вода отделя запалими газове

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P223

P231 + P232

P280

P223

P231 + P232

P280

P231 + P232

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

P402 + P404

P402 + P404

P402 + P404

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501“

14)

в раздел 2.13.3 таблица 2.13.2 се заменя със следното:

„Таблица 2.13.2

Елементи на етикета за оксидиращи течности

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

GHS пиктограми

Image

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

Н271: Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

P420

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501“

15)

в раздел 2.14.2.1 уводното изречение се заменя със следното:

„Оксидиращо твърдо вещество се класифицира в една от трите категории за този клас въз основа на резултатите от изпитване O.1 в част III, подраздел 34.4.1 или изпитване О.3 в част III, подраздел 34.4.3 от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии в съответствие с таблица 2.14.1:“

16)

в раздел 2.14.2.1 таблица 2.14.1 се заменя със следното:

„Таблица 2.14.1

Критерии за оксидиращи твърди вещества

Категория

Критерии при използване на изпитване О.1

Критерии при използване на изпитване О.3

1

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средно време на изгаряне, което е по-малко от средното време на изгаряне на смес с масово съотношение 3:2 от калиев бромат и целулоза.

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средна скорост на горене, която е по-голяма от средната скорост на горене на смес с масово съотношение 3:1 от калциев пероксид и целулоза.

2

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средно време на изгаряне, което е равно или по-малко от средното време на изгаряне на смес с масово съотношение 2:3 от калиев бромат и целулоза и за които критериите за категория 1 не са спазени.

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средна скорост на горене, която е равна или по-голяма от средната скорост на горене на смес с масово съотношение 1:1 от калциев пероксид и целулоза и за които критериите за категория 1 не са спазени.

3

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средно време на изгаряне, което е равно или по-малко от средното време на изгаряне на смес с масово съотношение 3:7 от калиев бромат и целулоза и за които критериите за категории 1 и 2 не са спазени.

Всяко вещество или смес, които смесени в масово съотношение 4:1 или 1:1 от изпитвания образец и целулоза, имат средна скорост на горене, която е равна или по-голяма от средната скорост на горене на смес с масово съотношение 1:2 от калциев пероксид и целулоза и за които критериите за категории 1 и 2 не са спазени.“

17)

в раздел 2.14.2.1, забележка 1 към таблица 2.14.1 „(Кодекс BC, приложение 3, изпитване 5)“ се заменя с „(IMSBC Кодекс (Международен кодекс за превоз на незърнени насипни товари по море, ММO), допълнение 2, раздел 5)“.

18)

в раздел 2.14.3 таблица 2.14.2 се заменя със следното:

„Таблица 2.14.2

Елементи на етикета за оксидиращи твърди вещества

 

Категория 1

Категория 2

Категория 3

GHS пиктограми

Image

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H271: Може да предизвика пожар или експлозия; силен окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

H272: Може да усили пожара; окислител

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Препоръка за безопасност при съхранение

P420

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501“

19)

в раздел 2.15.3 таблица 2.15.1 се заменя със следното:

„Таблица 2.15.1

Елементи на етикета за органични пероксиди

Класифициране

Тип А

Тип B

Тип C и D

Тип E и F

Тип G

GHS пиктограми

Image

Image

Image

Image

Няма елементи на етикета, предназначени за тази категория на опасност

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H240: Може да предизвика експлозия при нагряване

H241: Може да предизвика пожар или експлозия при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

H242: Може да предизвика пожар при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (3)

P370 + P378

P370 + P378

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

P501

 

20)

в раздел 2.15.4 фигура 2.15.1 се заменя със следното:

„Фигура 2.15.1

Органични пероксиди

Image

В.

Част 3 се изменя, както следва:

1)

в раздел 3.1.2.1 първото изречение се заменя със следното:

„Веществата могат да бъдат отнесени към една от четирите категории на опасност въз основа на остра токсичност по орален, дермален или инхалационен път в съответствие с числените критерии, показани в таблица 3.1.1.“

2)

в раздел 3.1.2.3.2 първото изречение се заменя със следното:

„Особено значение при класифицирането за инхалационна токсичност има употребата на добре обосновани стойности в най-високите категории на опасност за прах и мъгла.“

3)

в раздел 3.1.3.6.1 буква а) се заменя със следното:

„включва съставките с известна остра токсичност, отнасящи се към една от категориите на опасност от остра токсичност, показани в таблица 3.1.1;“

4)

глава 3.2 се заменя със следното:

„3.2.   Корозия/дразнене на кожата

3.2.1.    Определения и общи съображения

 

Корозия на кожата означава причиняването на необратимо увреждане на кожата, а именно видима некроза през епидермиса и в дермиса след прилагане на изпитваното вещество в течение на не повече от 4 часа. Корозивните реакции се проявяват под формата на язви, кръвотечения, кървави струпеи, а към края на периода на наблюдение от 14 дни — обезцветяване, предизвикано от избледняване на кожата, цели участъци с алопеция и белези. При преценка на уврежданията, за които съществуват съмнения, се взема предвид хистопатологията.

 

Дразнене на кожата означава причиняване на обратимо увреждане на кожата след прилагане на изпитваното вещество в течение на не повече от 4 часа.

3.2.1.2.   При стъпаловидния подход акцентът се поставя върху съществуващите данни от хора, след което от животни, инвитро данни и други източници на информация. Класифицирането произтича пряко, когато данните отговарят на критериите. В някои случаи класифицирането на вещество или смес се извършва въз основа на значимостта на доказателствения материал в рамките на съответното стъпало. При подхода на общата значимост на доказателствения материал се взема предвид цялата налична информация във връзка с определяне на корозията/дразненето на кожата, включително резултатите от валидираните подходящи инвитро изпитвания, съответните данни от животни и данните от хора, например получените от епидемиологични и клинични проучвания, както и докладите и наблюденията от добре документираните случаи (вж. приложение I, част 1, раздели 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5).

3.2.2.    Критерии за класифициране на вещества

Веществата се отнасят към една от следните две категории в рамките на този клас на опасност:

а)

категория 1 (корозия на кожата).

Тази категория се подразделя на три подкатегории (1А, 1В и 1С). Корозивните вещества се класифицират в категория 1, когато данните не са достатъчни за подкатегоризация. Ако данните са достатъчни, веществата се класифицират в една от трите подкатегории 1A, 1B или 1C (вж. таблица 3.2.1);

б)

категория 2 (дразнене на кожата) (вж. таблица 3.2.2).

3.2.2.1.   Класифициране въз основа на данни от стандартни изпитвания върху животни

3.2.2.1.1.   Корозия на кожата

3.2.2.1.1.1.

Веществото е корозивно за кожата, ако води до разрушаване на кожната тъкан, а именно — до видима некроза през епидермиса и в дермиса при поне едно изпитванo животно след експозиция с продължителност до 4 часа.

3.2.2.1.1.2.

Корозивните вещества се класифицират в категория 1, когато данните не са достатъчни за подкатегоризация.

3.2.2.1.1.3.

Ако данните са достатъчни, веществата се класифицират в една от трите подкатегории 1A, 1B или 1C съгласно критериите в таблица 3.2.1.

3.2.2.1.1.4.

Предвидени са три подкатегории в категорията за корозия: подкатегория 1А — ако се отчитат реакции на корозия след експозиция до 3 минути и наблюдение до 1 час; подкатегория 1B — ако се описват реакции на корозия след експозиция над 3 минути и до 1 час и наблюдения до 14 дни; и подкатегория 1C — ако реакциите на корозия се проявяват след експозиции над 1 и до 4 часа и наблюдения до 14 дни.

Таблица 3.2.1

Категория и подкатегории за корозията на кожата

Категория

Критерии

Категория 1 (4)

Разрушаване на кожната тъкан, а именно — видима некроза през епидермиса и в дермиса при поне едно изпитванo животно след експозиция ≤ 4 часа

Подкатегория 1А

Реакции на корозия при най-малко едно животно след експозиция ≤ 3 мин. в рамките на период на наблюдение ≤ 1 час

Подкатегория 1В

Реакции на корозия при най-малко едно животно след експозиция > 3 мин. и ≤ 1 час и наблюдения ≤ 14 дни

Подкатегория 1С

Реакции на корозия при най-малко едно животно след експозиции > 1 час и ≤ 4 часа и наблюдения ≤ 14 дни

3.2.2.1.1.5.

Използването на данни от хора се разглежда в раздели 3.2.1.2 и 3.2.2.2, както и в раздели 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5.

3.2.2.1.2.   Дразнене на кожата

3.2.2.1.2.1.

Дадено вещество дразни кожата, ако предизвиква обратимо увреждане на кожата след прилагането му в рамките на период до 4 часа. Основният критерий за отнасяне към категорията дразнене на кожата е най-малко 2 от 3 изпитвани животни да имат среден резултат от ≥ 2,3 и ≤ 4,0.

3.2.2.1.2.2.

Единствената категория на дразнене (категория 2) е представена в таблица 3.2.2, като са използвани резултатите от изпитванията върху животни.

3.2.2.1.2.3.

Обратимостта на кожните увреждания също се разглежда при оценката на реакциите на дразнене. При възпаление, което се запазва до края на наблюдението при 2 или повече изпитвани животни, като се вземат под внимание алопецията (ограничена зона), хиперкератозата, хиперплазията и лющенето, се счита, че материалът дразни кожата.

3.2.2.1.2.4.

Реакциите на животните при дразнене в рамките на изпитването могат да бъдат доста различни, какъвто е случаят на корозия на кожата. Отделен критерий за дразнене включва случаите, при които съществува значителна реакция на дразненето, но по-малка от средния критерий за резултатите за позитивно изпитване. Например даден изпитван материал може да бъде определен за дразнещ кожата, ако най-малко 1 от 3 изпитвани животни показва силно завишен среден резултат в хода на изследването, в т.ч. увреждания, които се запазват към края на период на наблюдение от обикновено 14 дни. Други реакции също могат да отговарят на този критерий. Въпреки това трябва да се установи със сигурност, че реакциите са резултат от експозиция на химикали.

Таблица 3.2.2

Категория за дразненето на кожата  (1)

Категория

Критерии

Дразнене (категория 2)

1)

Средна стойност ≥ 2,3 и ≤ 4,0 за еритема/струпеи или за оток при поне 2 от 3 изпитвани животни при оценка 24, 48 и 72 часа след сваляне на превръзката, а при забавена реакция — последователно в течение на 3 дни след началото на кожните реакции; или

2)

Възпаление, което се запазва до края на наблюдението, обикновено с продължителност 14 дни, поне при 2 животни, особено като се вземат предвид алопецията (ограничена зона), хиперкератозата, хиперплазията и лющенето; или

3)

В някои случаи, когато съществуват изразени различия в реакциите при животните, с много ясни положителни ефекти, свързани с експозицията на едно животно на химикали, но по-малко от горепосочените критерии.

3.2.2.1.2.5.

Използването на данни от хора се разглежда в раздели 3.2.1.2 и 3.2.2.2, както и в раздели 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5.

3.2.2.2.   Класифициране при стъпаловидния подход

3.2.2.2.1.   Разглежда се възможността за използване на стъпаловиден подход при оценка на първоначалната информация, където е приложимо, като се отчита обстоятелството, че е възможно не всички елементи да са от значение.

3.2.2.2.2.   На първо място се анализират съществуващите данни от хора и животни, включително информацията при еднократна или повтаряща се експозиция, тъй като те предоставят информация, която е непосредствено относима към ефектите върху кожата.

3.2.2.2.3.   За класифицирането могат да се използват данните за острата дермална токсичност. Ако веществото е силно токсично по дермален път, изследване за корозия/дразнене на кожата не е приложимо, тъй като количеството изпитвано вещество, което се използва, значително надвишава токсичната доза и следователно води до смърт на животните. Когато се наблюдава корозия/дразнене на кожата при изследвания за остра токсичност и тези резултати са наблюдавани при използване на пределната доза, данните могат да се използват за класифициране, при условие че прилаганите разреждания и изпитваните видове са еквивалентни. Твърдите вещества (в прахообразна форма) могат да стават корозивни или дразнещи при овлажняване или контакт с навлажнена кожа или лигавиците.

3.2.2.2.4.   За решенията за класифициране се използват инвитро алтернативи, които са били валидирани и приети.

3.2.2.2.5.   По подобен начин границите на рН, като например ≤ 2 и ≥ 11,5, могат да покажат потенциала за въздействие върху кожата, особено когато е свързан със значителен киселинен/алкален резерв (буферен капацитет). Като цяло се очаква, че такива вещества ще имат значителни ефекти върху кожата. При липса на друга информация дадено вещество се счита за корозивно за кожата (категория 1 за корозия на кожата), ако има pH ≤ 2 или pH ≥ 11,5. Ако при отчитане на киселинния/алкалния резерв се прецени, че е възможно веществото да не е корозивно въпреки ниската или високата стойност на pH, това трябва да се потвърди чрез други данни, за предпочитане чрез данни от подходящо валидирано инвитро изпитване.

3.2.2.2.6.   В някои случаи за вземането на решения за класифицирането може да се получи достатъчно информация от структурно свързани вещества.

3.2.2.2.7.   Стъпаловидният подход осигурява насоки за начина, по който да се организира съществуващата информация за дадено вещество и да се вземе решение за значимостта на доказателствения материал относно оценката и класифицирането на опасността.

Въпреки че информация може да се получи от оценката на отделни параметри в рамките на едно стъпало (вж. раздел 3.2.2.2.1), трябва да се вземе предвид цялата налична информация и да се извърши цялостно определяне на значимостта на доказателствения материал. Това е особено вярно в случаи, при които има противоречие в информацията, налична за някои параметри.

3.2.3.    Критерии за класифициране на смеси

3.2.3.1.   Класифициране на смеси, когато има данни за цялата смес

3.2.3.1.1.   Сместа се класифицира посредством критериите за вещества и като се вземе предвид стъпаловидният подход за оценка на данните за този клас на опасност.

3.2.3.1.2.   При преценяване на възможността за провеждане на изпитвания на сместа, класифициращите лица се насърчават да използват стъпаловиден подход за отчитане на значимостта на доказателствения материал в този вид, в който той е включен в критериите за класифициране на вещества за корозия и дразнене на кожата (раздели 3.2.1.2 и 3.2.2.2), за да се допринесе за осигуряване на точно класифициране и да се избегне провеждането на ненужни изпитвания върху животни. При липса на друга информация дадена смес се счита за корозивна за кожата (категория 1 за корозия на кожата), ако има pH ≤ 2 или pH ≥ 11,5. Ако при отчитане на киселинния/алкалния резерв се прецени, че е възможно сместа да не е корозивна въпреки ниската или високата стойност на pH, това трябва да се потвърди чрез други данни, за предпочитане чрез данни от подходящо валидирано инвитро изпитване.

3.2.3.2.   Класифициране на смеси при липса на данни за цялата смес: свързващи принципи

3.2.3.2.1.   Когато самата смес не е подлагана на изпитване, за да се определи потенциалът ѝ за корозия/дразнене на кожата, но има достатъчно данни за отделните ѝ съставки и за подобни изпитани смеси, за да се характеризират адекватно опасностите от сместа, тези данни се използват в съответствие със свързващите правила, установени в раздел 1.1.3.

3.2.3.3.   Класифициране на смеси при наличие на данни за всички съставки или само за някои съставки на сместа

3.2.3.3.1.   За използване на всички налични данни за класифициране на опасностите за корозия/дразнене на кожата, свързани със смесите, е приета следната хипотеза, която се прилага, когато е необходимо при стъпаловидния подход:

„съставки от значение за класифицирането“ на сместа са тези, които присъстват в концентрации ≥ 1 % (тегловни проценти за твърди вещества, течности, прах, мъгла и пàри и обемни проценти за газове), освен когато има основание (напр. в случай на корозивни за кожата съставки) да се предполага, че дадена съставка в концентрация под 1 % може да има значение при класифицирането на сместа за корозия/дразнене на кожата.

3.2.3.3.2.   Като цяло подходът за класифициране на смесите като корозивни или дразнещи кожата при наличие на данни за съставките, но не и за сместа като цяло, е основан на теорията за адитивността, съгласно която всяка корозивна за кожата или дразнеща кожата съставка допринася за общите корозивни за кожата или дразнещи кожата свойства на сместа пропорционално на силата и концентрацията си. Тегловен коефициент, равен на 10, се използва за корозивни за кожата съставки, когато те присъстват в концентрация, по-ниска от общата пределна концентрация за класифициране в категория 1, но имат концентрация, която ще допринесе за класифицирането на сместа като дразнеща кожата. Сместа се класифицира като корозивна или дразнеща кожата, когато сумата от концентрациите на такива съставки превишава пределната концентрация.

3.2.3.3.3.   Таблица 3.2.3 съдържа общите пределни концентрации за определяне на това дали сместа трябва да се счита за корозивна или дразнеща кожата.

3.2.3.3.4.1.   Особено внимание трябва да се обръща при класифициране на някои видове смеси, съдържащи вещества, като киселини и основи, неорганични соли, алдехиди, феноли и повърхностно активни вещества. Подходът, обяснен в раздели 3.2.3.3.1 и 3.2.3.3.2, може да не е приложим, тъй като много такива вещества са корозивни или дразнещи кожата при концентрации < 1 %.

3.2.3.3.4.2.   За смеси, съдържащи силни киселини или основи, като критерий за класифициране се използва рН (вж. раздел 3.2.3.1.2), тъй като рН е по-добър показател за корозия на кожата от пределните концентрации в таблица 3.2.3.

3.2.3.3.4.3.   Смес, съдържаща корозивни или дразнещи кожата съставки, които не могат да бъдат класифицирани на основата на адитивния подход (таблица 3.2.3) поради химични свойства, които не позволяват прилагането на този подход, се класифицира в категория 1 за корозия на кожата, ако съдържа ≥ 1 % от съставка, класифицирана за корозия на кожата или дразнене на кожата (категория 2), когато съдържа ≥ 3 % от съставка с дразнещо кожата действие. Класифицирането на смеси със съставки, за които не се прилага представеният в таблица 3.2.3 подход, е обобщено в таблица 3.2.4.

3.2.3.3.5.   В някои случаи надеждни данни могат да покажат, че опасността от корозия/дразнене на кожата от дадена съставка няма да е видима при концентрация, равна или по-висока от общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.2.3 и 3.2.4 в раздел 3.2.3.3.6. В тези случаи сместа се класифицира в съответствие с тези данни (вж. също членове 10 и 11). В други случаи, когато се очаква, че опасността от корозия/дразнене на кожата от дадена съставка няма да е видима при концентрация, равна или по-висока от общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.2.3. и 3.2.4., се преценява необходимостта от провеждане на изпитване на сместа. В тези случаи се използва стъпаловидният подход за оценка на значимостта на доказателствения материал, описан в раздел 3.2.2.2.

3.2.3.3.6.   Ако има данни, които показват, че дадена съставка(и) може да е корозивна или дразнеща кожата при концентрация < 1 % (корозивна за кожата) или < 3 % (дразнеща кожата), сместа трябва да се класифицира съответно.

Таблица 3.2.3

Общи пределни концентрации на съставките, класифицирани за корозия на кожата (категория 1, 1А, 1В или 1С)/дразнене на кожата (категория 2), които определят класифицирането на сместа като корозивна за кожата/дразнеща кожата, когато се прилага адитивният подход

Сума от съставките, класифицирани във:

Концентрация, която определя класифицирането на сместа като:

 

Корозивна за кожата

Дразнеща кожата

 

Категория 1 (вж. забележката по-долу)

Категория 2

Подкатегория 1A, 1B, 1C или категория 1 за корозия на кожата

≥ 5 %

≥ 1 %, но < 5 %

Дразнене на кожата, категория 2

 

≥ 10 %

(10 × подкатегория 1A, 1B, 1C или категория 1 за корозия на кожата) + дразнене на кожата, категория 2

 

≥ 10 %

Забележка:

Сумата от всички съставки на смес, класифицирани в подкатегория 1А, 1B или 1C за корозия на кожата, трябва да е ≥ 5 % за всяка подкатегория, за да се класифицира сместа в подкатегория 1A, 1B или 1C за корозия на кожата. Ако сумата на съставките, класифицирани в подкатегория 1A за корозия на кожата, е < 5 %, но сумата на съставките, класифицирани в подкатегории 1A + 1B за корозия на кожата е ≥ 5 %, сместа се класифицира в подкатегория 1B за корозия на кожата. По подобен начин, ако сумата на съставките, класифицирани в подкатегория 1А + 1B за корозия на кожата, е < 5 %, но сумата на съставките, класифицирани в подкатегории 1A + 1B + 1С за корозия на кожата е ≥ 5 %, сместа се класифицира в подкатегория 1С за корозия на кожата. Когато поне една съставка от значение за класифицирането в смес е класифицирана в категория 1 без подкатегоризация, сместа се класифицира в категория 1 без подкатегоризация, ако сумата на всички съставки, които са корозивни за кожата, е ≥ 5 %.

Таблица 3.2.4

Общи пределни концентрации на съставките, които определят класифицирането на сместа за корозия на кожата/дразнене на кожата, когато не се прилага адитивният подход

Съставка:

Концентрация:

Сместа е класифицирана във:

Киселина с pH ≤ 2

≥ 1 %

Категория 1 за корозия на кожата

Основа с pH ≥ 11,5

≥ 1 %

Категория 1 за корозия на кожата

Други корозивни за кожата съставки (подкатегория 1A, 1B, 1C или категория 1)

≥ 1 %

Категория 1 за корозия на кожата

Други дразнещи кожата (категория 2) съставки, включително киселини и основи

≥ 3 %

Категория 2 за дразнене на кожата

3.2.4.    Предоставяне на информация за опасността

3.2.4.1.   Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 3.2.5.

Таблица 3.2.5

Елементи на етикета за корозия/дразнене на кожата

Класифициране

Подкатегории 1А/1В/1С и категория 1

Категория 2

GHS пиктограми

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите

H315: Причинява дразнене на кожата

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P260

P264

P280

P264

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Препоръка за безопасност при съхранение

P405

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501“

 

5)

глава 3.3 се заменя със следното:

„3.3.   Сериозно увреждане/дразнене на очите

3.3.1.    Определения и общи съображения

 

Сериозно увреждане на очите означава тъканно увреждане в очите или сериозно физическо увреждане на зрението в резултат на прилагането на изпитваното вещество върху предната повърхност на очите, което не е напълно обратимо в рамките на 21 дни след прилагането му.

 

Дразнене на очите означава предизвикване на изменения в очите в резултат на прилагането на изпитваното вещество върху предната повърхност на очите, които са напълно обратими в рамките на 21 дни след прилагането му.

3.3.1.2.   При стъпаловидния подход акцентът се поставя върху съществуващите данни от хора, след което от животни, инвитро данни и други източници на информация. Класифицирането произтича пряко, когато данните отговарят на критериите. В други случаи класифицирането на вещество или смес се извършва въз основа на значимостта на доказателствения материал в рамките на съответното стъпало. При подхода на общата значимост на доказателствения материал се взема предвид цялата налична информация във връзка с определяне на сериозното увреждане/дразнене на очите, включително резултатите от валидираните подходящи инвитро изпитвания, съответните данни от животни и данните от хора, например получените от епидемиологични и клинични проучвания, както и докладите и наблюденията от добре документираните случаи (вж. приложение I, част 1, раздел 1.1.1.3).

3.3.2.    Критерии за класифициране на веществата

Веществата се отнасят към една от категориите в този клас на опасност — категория 1 (сериозно увреждане на очите) или категория 2 (дразнене на очите), както следва:

а)

категория 1 (сериозно увреждане на очите):

веществата, които имат потенциала да увредят сериозно очите (вж. таблица 3.3.1);

б)

категория 2 (дразнене на очите):

веществата, които имат потенциала да предизвикат обратимо дразнене на очите (вж. таблица 3.3.2).

3.3.2.1.   Класифициране въз основа на данни от стандартни изпитвания върху животни

3.3.2.1.1.   Сериозно увреждане на очите (категория 1)

3.3.2.1.1.1.

Една категория на опасност (категория 1) е приета за веществата, които имат потенциала сериозно да увредят очите. Тази категория на опасност включва като критерии наблюденията, посочени в таблица 3.3.1. Тези наблюдения включват животни с увреждане на роговицата от 4 степен и други сериозни реакции (например разрушаване на роговицата), наблюдавани в даден момент в хода на изпитването, както и трайна непрозрачност на роговицата, обезцветяване на роговицата, причинено от багрилно вещество, адхезия, панус, и нарушаване на функцията на ириса или други ефекти, които увреждат зрението. В този контекст за трайни увреждания се считат такива, които не са напълно обратими в рамките на период на наблюдение, който обикновено продължава 21 дни. Категория 1 включва и веществата, които отговарят на критерия за непрозрачност на роговицата ≥ 3 или ирит > 1,5, наблюдавани най-малко при 2 от 3 изпитвани животни, тъй като сериозни увреждания като тях обикновено не са обратими в рамките на период на наблюдение от 21 дни.

3.3.2.1.1.2.

Използването на данни от хора се разглежда в раздел 3.3.2.2, както и в раздели 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5.

Таблица 3.3.1

Сериозно увреждане на очите  (2)

Категория

Критерии

Категория 1

Вещество, което:

а)

поне при едно животно има ефекти върху роговицата, ириса или конюнктивата, които не се очаква да са обратими или не са напълно обратими в течение на период на наблюдение с обичайна продължителност 21 дни; и/или

б)

поне при 2 от 3 изпитвани животни води до положителна реакция:

i)

непрозрачност на роговицата ≥ 3; и/или

ii)

ирит > 1,5

като средни резултати, регистрирани след 24, 48 и 72 часа след вливане на изпитвания материал.

3.3.2.1.2.   Дразнене на очите (категория 2)

3.3.2.1.2.1.

Веществата, които имат потенциала да причиняват обратимо дразнене на очите, се класифицират в категория 2 (Дразнене на очите).

3.3.2.1.2.2.

За веществата, за които има ясно изразена променливост в реакциите на животните, тази информация се взема предвид при определяне на класификацията.

3.3.2.1.2.3.

Използването на данни от хора се разглежда в раздел 3.3.2.2, както и в раздели 1.1.1.3, 1.1.1.4 и 1.1.1.5.

Таблица 3.3.2

Дразнене на очите  (3)

Категория

Критерии

Категория 2

Вещества, които предизвикват поне при 2 от 3 изпитвани животни положителна реакция на:

а)

непрозрачност на роговицата ≥ 1; и/или

б)

ирит ≥ 1; и/или

в)

зачервяване на конюнктивата ≥ 2; и/или

г)

оток на конюнктивата (хемозис) ≥ 2

като средни резултати, регистрирани след 24, 48 и 72 часа след вливане на изпитвания материал, и които са напълно обратими в рамките на период на наблюдение обикновено от 21 дни.

3.3.2.2.   Класифициране при стъпаловидния подход

3.3.2.2.1.   Разглежда се възможността за използване на стъпаловиден подход при оценка на първоначалната информация, където е приложимо, като се отчита обстоятелството, че е възможно не всички елементи да са от значение.

3.3.2.2.2.   На първо място се анализират съществуващите данни от хора и животни, тъй като те предоставят информация, която е непосредствено свързана с ефектите върху очите. Вероятността от корозия на кожата трябва да се оценява преди разглеждане на въпроса за изпитване за сериозно увреждане/дразнене на очите, за да се избегнат изпитванията за локални ефекти върху очите от веществата, които са корозивни за кожата. Веществата, които са корозивни за кожата, се считат и за предизвикващи сериозно увреждане на очите (категория 1), докато веществата, дразнещи кожата, могат да се считат за водещи до дразнене на очите (категория 2).

3.3.2.2.3.   За решенията за класифициране се използват инвитро алтернативи, които са били валидирани и приети.

3.3.2.2.4.   По подобен начин най-ниската и най-високата стойност на рН, като ≤ 2 и ≥ 11,5, могат да бъдат показание за сериозно увреждане на очите, особено в съчетание със значителен киселинен/алкален резерв (буферен капацитет). Като цяло се очаква, че такива вещества ще имат значителни ефекти върху очите. При липса на друга информация дадено вещество се счита за причиняващо сериозно увреждане на очите (категория 1), ако има pH ≤ 2 или ≥ 11,5. Ако при отчитане на киселинния/алкалния резерв се прецени, че е възможно веществото да не причини сериозно увреждане на очите въпреки ниската или високата стойност на pH, това трябва да се потвърди чрез други данни, за предпочитане чрез данни от подходящо валидирано инвитро изпитване.

3.3.2.2.5.   В някои случаи за вземането на решения за класифицирането може да се получи достатъчно информация от структурно свързани вещества.

3.3.2.2.6.   Стъпаловидният подход осигурява насоки за начина, по който да се организира съществуващата информация и да се вземе решение за значимостта на доказателствения материал относно оценката и класифицирането на опасността. Когато е възможно, се избягва изпитване на корозивните вещества върху животни. Въпреки че може да се получи информация от оценката на отделни параметри в рамките на едно стъпало (вж. раздел 3.3.2.1.1), трябва да се вземе предвид цялата налична информация и да се извърши цялостно определяне на значимостта на доказателствения материал. Това е особено вярно в случаи, при които има противоречие в информацията, налична за някои параметри.

3.3.3.    Критерии за класифициране на смеси

3.3.3.1.   Класифициране на смеси, когато има данни за цялата смес

3.3.3.1.1.   Сместа се класифицира посредством критериите за вещества и като се вземе предвид стъпаловидният подход за оценка на данните за този клас на опасност.

3.3.3.1.2.   При преценяване на възможността за провеждане на изпитвания на сместа, класифициращите лица се насърчават да използват стъпаловиден подход за отчитане на значимостта на доказателствения материал в този вид, в който той е включен в критериите за класифициране на вещества за корозия на кожата и сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, за да се допринесе за осигуряване на точно класифициране и да се избегне провеждането на ненужни изпитвания върху животни. При липса на друга информация дадена смес се счита за причиняваща сериозно увреждане на очите (категория 1), ако има pH ≤ 2 или ≥ 11,5. Ако при отчитане на киселинния/алкалния резерв се прецени, че е възможно сместа да не причини сериозно увреждане на очите въпреки ниската или високата стойност на pH, това трябва да се потвърди чрез други данни, за предпочитане чрез данни от подходящо валидирано инвитро изпитване.

3.3.3.2.   Класифициране на смеси при липса на данни за цялата смес: свързващи принципи

3.3.3.2.1.   Когато самата смес не е подлагана на изпитване, за да се определи потенциалът ѝ за корозия на кожата или за предизвикване на сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, но има достатъчно данни за отделните ѝ съставки и за подобни изпитани смеси, за да се характеризират адекватно опасностите от сместа, тези данни се използват в съответствие със свързващите правила, установени в раздел 1.1.3.

3.3.3.3.   Класифициране на смеси при наличие на данни за всички съставки или само за някои съставки на сместа

3.3.3.3.1.   За използване на всички налични данни за класифициране на сериозно увреждащите/дразнещите свойства на смесите върху очите е приета следната хипотеза, която се прилага, когато е необходимо при използване на стъпаловидния подход:

„съставки от значение за класифицирането“ на сместа са тези, които присъстват в концентрации ≥ 1 % (тегловни проценти за твърди вещества, течности, прах, мъгла и пàри и обемни проценти за газове), освен когато има основание (напр. в случай на корозивни за кожата съставки) да се предполага, че дадена съставка в концентрация под 1 % може да има значение при класифицирането на сместа за сериозно увреждане на очите/дразнене на очите.

3.3.3.3.2.   Като цяло подходът за класифициране на смесите като сериозно увреждащи очите/дразнещи очите при наличие на данни за съставките, но не и за сместа като цяло, е основан на теорията за адитивността, съгласно която всяка корозивна за кожата или сериозно увреждаща очите/дразнеща очите съставка допринася за общите сериозно увреждащи очите/дразнещи очите свойства на сместа пропорционално на силата и концентрацията си. Тегловен коефициент, равен на 10, се използва за корозивни за кожата и сериозно увреждащи очите съставки, когато те присъстват в концентрация, по-ниска от общата пределна концентрация за класифициране в категория 1, но са в концентрация, която ще допринесе за класифицирането на сместа като дразнеща очите. Сместа се класифицира като сериозно увреждаща очите или дразнеща очите, когато сумата от концентрациите на тези съставки превишава дадена пределна концентрация.

3.3.3.3.3.   Таблица 3.3.3 съдържа общите пределни концентрации, които трябва да се използват, за да се определи дали сместа трябва да се класифицира като сериозно увреждаща очите или дразнеща очите.

3.3.3.3.4.1.   Особено внимание трябва да се обръща при класифициране на някои видове смеси, съдържащи вещества, като киселини и основи, неорганични соли, алдехиди, феноли и повърхностно активни вещества. Подходът, обяснен в раздели 3.3.3.3.1 и 3.3.3.3.2, може да не е приложим предвид обстоятелството, че много от тези вещества са сериозно увреждащи очите/дразнещи очите при концентрации под 1 %.

3.3.3.3.4.2.   За смеси, съдържащи силни киселини или основи, като критерий за класифициране се използва рН (вж. раздел 3.3.3.1.2), тъй като рН е по-добър показател за сериозно увреждане на очите (като се вземе предвид киселинният/алкалният резерв) от общите пределни концентрации в таблица 3.3.3.

3.3.3.3.4.3.   Смес, съдържаща корозивни за кожата или сериозно увреждащи очите/дразнещи очите съставки, които не могат да бъдат класифицирани въз основа на адитивния подход (таблица 3.3.3) поради химически свойства, които не позволяват прилагането на този подход, се класифицира за сериозно увреждане на очите (категория 1), ако съдържа ≥ 1 % от корозивна за кожата или сериозно увреждаща очите съставка, и за дразнене на очите (категория 2), ако съдържа ≥ 3 % от дразнеща очите съставка. Класифицирането на смеси със съставки, за които не се прилага представеният в таблица 3.3.3 подход, е обобщено в таблица 3.3.4.

3.3.3.3.5.   В някои случаи надеждни данни могат да покажат, че ефектите на сериозно увреждане на очите/дразнене на очите от дадена съставка няма да са видими при концентрация, равна или по-висока от общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.3.3 и 3.3.4 в раздел 3.3.3.3.6. В тези случаи сместа се класифицира в съответствие с тези данни (вж. също членове 10 и 11). В други случаи, когато се очаква, че опасността от корозия на кожата/дразнене на кожата или ефектите на сериозно увреждане/дразнене на очите от дадена съставка няма да са видими при концентрация, равна или по-висока от общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.3.3 и 3.3.4, се преценява необходимостта от провеждане на изпитване на сместа. В тези случаи се използва стъпаловидният подход за оценка на значимостта на доказателствения материал.

3.3.3.3.6.   Ако има данни, според които дадена съставка(и) може да е корозивна за кожата или сериозно увреждаща очите/дразнеща очите при концентрация < 1 % (корозивна за кожата или сериозно увреждаща очите) или < 3 % (дразнеща очите), сместа трябва да се класифицира съответно.

Tаблица 3.3.3

Общи пределни концентрации на съставките, класифицирани за корозия на кожата (категория 1, 1А, 1В или 1С) и/или сериозно увреждане на очите (категория 1) или дразнене на очите (категория 2), които определят класифицирането на сместа за сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, когато се прилага адитивният подход

Сума от съставките, класифицирани във:

Концентрация, която определя класифицирането на сместа за:

сериозно увреждане на очите

дразнене на очите

категория 1

категория 2

Подкатегория 1A, 1B, 1C или категория 1 за корозия на кожата + сериозно увреждане на очите (категория 1) (4)

≥ 3 %

≥ 1 %, но < 3 %

Дразнене на очите (категория 2)

 

≥ 10 %

10 × (подкатегория 1A, 1B, 1C за корозия на кожата или категория 1 за корозия на кожата + сериозно увреждане на очите (категория 1) + дразнене на очите (категория 2)

 

≥ 10 %


Tаблица 3.3.4

Общи пределни концентрации на съставките, които определят класифицирането на сместа за сериозно увреждане на очите (категория 1) или за дразнене на очите (категория 2), когато не се прилага адитивният подход

Съставка

Концентрация

Сместа е класифицирана за:

Киселина с pH ≤ 2

≥ 1 %

сериозно увреждане на очите (категория 1)

Основа с pH ≥ 11,5

≥ 1 %

сериозно увреждане на очите (категория 1)

Друга съставка, класифицирана за корозия на кожата (подкатегории 1A, 1B, 1C или категория 1) или сериозно увреждане на очите (категория 1)

≥ 1 %

сериозно увреждане на очите (категория 1)

Друга съставка, класифицирана за дразнене на очите (категория 2)

≥ 3 %

дразнене на очите (категория 2)

3.3.4.    Предоставяне на информация за опасността

3.3.4.1.   Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 3.3.5.

Tаблица 3.3.5

Елементи на етикета за сериозно увреждане на очите/дразнене на очите  (5)

Класифициране

Категория 1

Категория 2

GHS пиктограми

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H318: Причинява сериозно увреждане на очите

H319: Причинява сериозно дразнене на очите

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P280

P264

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P305 + P351 + P338

P310

P305 + P351 + P338

P337 + P313

Препоръка за безопасност при съхранение

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

6)

в раздел 3.5.2.3.5 второто тире се заличава.

Г.

Част 4 се изменя, както следва:

1)

раздел 4.1.1.1 се изменя, както следва:

а)

в буква б) понятието „Остра (краткосрочна) опасност“ се заменя с понятието „Краткосрочна (остра) опасност“;

б)

в буква й) понятието „Дългосрочна опасност“ се заменя с „Дългосрочна (хронична) опасност“;

2)

раздел 4.1.1.2.0 се заменя със следното:

„Опасно за водната среда“ се разделя на:

краткосрочна (остра) опасност за водната среда;

дългосрочна (хронична) опасност за водната среда.“;

3)

в раздел 4.1.1.3.1 второто и третото изречение се заменят със следното:

„Водната среда се разглежда както по отношение на водните организми, живеещи във водата, така и на водната екосистема, от която те са част. Поради това основата за определяне на краткосрочната (остра) опасност и дългосрочната (хронична) опасност е токсичността на веществото или сместа за водната среда, въпреки че това може да се промени чрез вземане под внимание на допълнителна информация за процеса на разграждане и биоакумулация, ако е целесъобразно.“;

4)

в раздел 4.1.2.1 първото и второто изречение се заменят със следното:

„Системата за класифициране отчита, че характерната опасност за водните организми произтича както от острата, така и от хроничната токсичност на дадено вещество. За дългосрочната (хронична) опасност са определени отделни категории на опасност, които представляват градация на нивото на идентифицираната опасност.“;

5)

раздел 4.1.2.2 се заменя със следното:

„В основата си системата за класифициране на веществата се състои от една класификационна категория за краткосрочна (остра) опасност и три класификационни категории за дългосрочна (хронична) опасност. Класификационните категории за краткосрочна (остра) опасност и дългосрочна (хронична) опасност се прилагат независимо една от друга.“;

6)

раздел 4.1.2.3 се заменя със следното:

„Критериите за класифициране на дадено вещество в категория 1 за остра опасност са определени само въз основа на данните за острата водна токсичност (ЕС50 или LC50). Критериите за класифициране на дадено вещество в категориите от 1 до 3 за хронична опасност следват стъпаловиден подход, при който първата стъпка е да се провери дали наличната информация за хроничната токсичност оправдава класифициране като дългосрочна (хронична) опасност. При липса на подходящи данни за хроничната токсичност следващата стъпка е да се съчетаят два вида информация, т.е. данните за острата водна токсичност и данните за съдбата в околната среда (данни за разградимост и биоакумулация) (вж. фигура 4.1.1).“;

7)

заглавието на фигура 4.1.1 се заменя със:

Категории на веществата, представляващи дългосрочна (хронична) опасност за водната среда“;

8)

раздел 4.1.2.4 се заменя със следното:

„Системата въвежда също и класифициране под формата на „предпазна мрежа“ (посочена като хронична опасност, категория 4), предназначена за употреба в случаите, в които наличните данни не позволяват класифициране въз основа на официалните критерии за остра опасност, категория 1, или хронична опасност, категории 1 — 3, но при все това има известни основания за безпокойство (вж. примера в таблица 4.1.0).“;

9)

таблица 4.1.0 се заменя със следното:

„Таблица 4.1.0

Категории за класифициране на веществата като опасни за водната среда

а)   

Краткосрочна (остра) опасност за водната среда

Остра опасност, категория 1:

(забележка 1)

96 часа LC50 (за риби)

≤ 1 mg/l и/или

48 часа ЕC50 (за ракообразни)

≤ 1 mg/l и/или

72 или 96 часа ErC50 (за водорасли или други водни растения)

≤ 1 mg/l

(забележка 2)

б)   

Дългосрочна (хронична) опасност за водната среда

i)   

Вещества, които не са бързоразградими (забележка 3) и за които са налице подходящи данни за хроничната токсичност

Хронична опасност, категория 1:

(забележка 1)

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за риби)

≤ 0,1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за ракообразни)

≤ 0,1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за водорасли или други водни растения)

≤ 0,1 mg/l

Хронична опасност, категория 2:

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за риби)

≤ 1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за ракообразни)

≤ 1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за водорасли или други водни растения)

≤ 1 mg/l

ii)   

Вещества, които са бързоразградими (забележка 3) и за които са налице подходящи данни за хроничната токсичност

Хронична опасност, категория 1:

(забележка 1)

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за риби)

≤ 0,01 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за ракообразни)

≤ 0,01 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за водорасли или други водни растения)

≤ 0,01 mg/l

Хронична опасност, категория 2:

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за риби)

≤ 0,1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за ракообразни)

≤ 0,1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за водорасли или други водни растения)

≤ 0,1 mg/l

Хронична опасност, категория 3:

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за риби)

≤ 1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за ракообразни)

≤ 1 mg/l и/или

Стойности на NOEC или ECx за хронична опасност (за водорасли или други водни растения)

≤ 1 mg/l

iii)   

Вещества, за които не са налице подходящи данни за хроничната токсичност

Хронична опасност, категория 1:

(забележка 1)

96 часа LC50 (за риби)

≤ 1 mg/l и/или

48 часа ЕC50 (за ракообразни)

≤ 1 mg/l и/или

72 или 96 часа ErC50 (за водорасли или други водни растения)

≤ 1 mg/l

(забележка 2)

и веществото не е бързоразградимо и/или експериментално определеният BCF е ≥ 500

(или, ако липсва, log Kow ≥ 4)

(забележка 3)

Хронична опасност, категория 2:

96 часа LC50 (за риби)

>1 до ≤ 10 mg/l и/или

48 часа ЕC50 (за ракообразни)

>1 до ≤ 10 mg/l и/или

72 или 96 часа ErC50 (за водорасли или други водни растения)

>1 до ≤ 10 mg/l

(забележка 2)

и веществото не е бързоразградимо и/или експериментално определеният BCF е ≥ 500

(или, ако липсва, log Kow ≥ 4)

(забележка 3)

Хронична опасност, категория 3:

96 часа LC50 (за риби)

>10 до ≤ 100 mg/l и/или

48 часа ЕC50 (за ракообразни)

>10 до ≤ 100 mg/l и/или

72 или 96 часа ErC50 (за водорасли или други водни растения)

> 10 до ≤ 100 mg/l

(забележка 2)

и веществото не е бързоразградимо и/или експериментално определеният BCF е ≥ 500

(или, ако липсва, log Kow ≥ 4)

(забележка 3)

Класифициране „предпазна мрежа“

Хронична опасност, категория 4:

Случаи, когато данните не позволяват класифициране по горепосочените критерии, но въпреки това съществуват известни основания за безпокойство. Това включва, например малко разтворими вещества, за които не е регистрирана остра токсичност при нива до стойността на разтворимостта във вода (забележка 4), които не са бързоразградими в съответствие с раздел 4.1.2.9.5, за които експериментално определеният BCF е ≥ 500 (или, ако липсва, log Kow ≥ 4), показващи потенциал за биоакумулиране, и които се класифицират в тази категория, освен ако има други научни доказателства, които сочат, че не е необходимо класифициране. Такива доказателства включват NOEC за хронична токсичност > разтворимост във вода > 1 mg/l или други доказателства за бързо разграждане в околната среда, различни от доказателствата, осигурени чрез който и да е от методите, изброени в раздел 4.1.2.9.5.“

10)

в раздел 4.1.3.2 фигура 4.1.2 се заменя със следното:

„Фигура 4.1.2

Стъпаловиден подход за класифициране на смеси за краткосрочна (остра) и дългосрочна (хронична) опасност за водната среда

Image

11)

в раздел 4.1.3.3.2 първото изречение се заменя със следното:

„За класифицирането на смесите за дългосрочна (хронична) опасност се изисква допълнителна информация относно разградимостта, а в някои случаи — биоакумулацията.“;

12)

в раздел 4.1.3.3.3 „няма нужда от класифициране като остра опасност.“ се заменя със следното:

„няма нужда от класифициране за краткосрочна (остра) опасност.“;

13)

в раздел 4.1.3.3.4 „няма нужда от класифициране като дългосрочна опасност в хронична опасност, категории 1, 2 или 3.“ се заменя със следното:

„няма нужда от класифициране за дългосрочна (хронична) опасност в категории 1, 2 или 3 на хронична опасност.“;

14)

в раздел 4.1.3.5.2, буква а) последното изречение се заменя със следното:

„Може да се използва изчислената токсичност, за да се класифицира тази част от сместа в категория на краткосрочна (остра) опасност, която впоследствие се използва при прилагане на метода на сумиране;“

15)

в раздел 4.1.3.5.2, буква б) последното изречение се заменя със следното:

„Може да се използва изчислената еквивалентна токсичност, за да се класифицира тази част от сместа в категория на дългосрочна (хронична) опасност в съответствие с критериите за бързоразградими вещества (буква б), подточка ii) от таблица 4.1.0), която впоследствие се използва при прилагане на метода на сумиране.“;

16)

раздел 4.1.3.5.5.3.2 се заменя със следното:

„В таблица 4.1.1. е обобщено класифицирането на смеси за краткосрочни (остри) опасности въз основа на това сумиране на класифицираните съставки.“;

17)

в раздел 4.1.3.5.5.3.2 заглавието на таблица 4.1.1 се заменя със следното:

„Класифициране на смеси за краткосрочни (остри) опасности въз основа на сумиране на класифицираните съставки“;

18)

раздел 4.1.3.5.5.4.5 се заменя със следното:

„В таблица 4.1.2 е обобщено класифицирането на смеси за дългосрочни (хронични) опасности въз основа на това сумиране на концентрациите на класифицираните съставки.“;

19)

заглавието на таблица 4.1.2 се заменя със следното:

„Класифициране на смеси за дългосрочни (хронични) опасности въз основа на сумиране на концентрациите на класифицираните съставки“;

20)

в раздел 4.1.3.6.1 първото изречение се заменя със следното:

„В случай че за една или няколко съставки на сместа, които са от значение за класифицирането, няма приложима информация относно краткосрочната (остра) и/или дългосрочната (хронична) опасност за водната среда, се прави извод, че тази смес не може да бъде класифицирана окончателно в една или повече категории на опасност.“;

21)

в раздел 4.1.4 таблица 4.1.4 се заменя със следното:

„Таблица 4.1.4

Елементи на етикета за вещества и смеси, които са опасни за водната среда

КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА

 

Остра опасност, категория 1

GHS пиктограма

Image

Сигнална дума

Внимание

Предупреждение за опасност

H400: Силно токсично за водните организми

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P273

Препоръка за безопасност при реагиране

P391

Препоръка за безопасност при съхранение

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501


ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА

 

Хронична опасност, категория 1

Хронична опасност, категория 2

Хронична опасност, категория 3

Хронична опасност, категория 4

GHS пиктограми

Image

Image

Не се използва пиктограма

Не се използва пиктограма

Сигнална дума

Внимание

Не се използва сигнална дума

Не се използва сигнална дума

Не се използва сигнална дума

Предупреждение за опасност

H410: Силно токсично за водните организми, с дълготраен ефект

H411: Toксично за водните организми, с дълготраен ефект

H412: Вредно за водните организми, с дълготраен ефект

H413: Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P273

P273

P273

P273

Препоръка за безопасност при реагиране

P391

P391

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

 

 

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501

P501“


(1)  Тип G няма определени елементи на информацията за опасността, но се взема предвид възможността да притежава свойства, характерни за други класове на опасност.

(2)  Вж. уводната част от приложение IV за подробности за употребата на квадратните скоби.“

(3)  Вж. уводната част от приложение IV за подробности за употребата на квадратните скоби.“

(4)  Вж. условията за употреба на категория 1 в буква а) от раздел 3.2.2.

(1)  Критериите за оценка се разбират съгласно описанието в Регламент (EО) № 440/2008.

(2)  Критериите за оценка се разбират съгласно описанието в Регламент (EО) № 440/2008.

(3)  Критериите за оценка се разбират съгласно описанието в Регламент (EО) № 440/2008.

(4)  Ако съставка е класифицирана едновременно в подкатегория 1A, 1B, 1C или категория 1 за корозия на кожата и сериозно увреждане на очите (категория 1), концентрацията ѝ се взема предвид само един път при изчислението.

(5)  Когато химикал е класифициран в подкатегория 1A, 1B, 1C или категория 1 за корозия на кожата, етикетирането за сериозно увреждане на очите/дразнене на очите може да се пропусне, тъй като тази информация вече е включена в предупреждението за опасност за категория 1 за корозия на кожата (H314).“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

В приложение II към Регламент (ЕО) № 1272/2008, в част 2, раздел 2.8 се добавя нов последен параграф:

„Когато смес е етикетирана съгласно раздел 2.4 или 2.5, в етикета на съответното вещество може да се пропусне предупреждението EUH208.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Част 1 от приложение III към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

буква б) се заменя със следното:

„б)

ако е посочено предупреждение за опасност H314 „Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите“, предупреждение H318 „Предизвиква сериозно увреждане на очите“ може да се пропусне.“;

2)

текстът за код Н314 в таблица 1.2 се заменя със следното:

„H314

Език