Help Print this page 

Document 32015R0704

Title and reference
Регламент (ЕС) 2015/704 на Комисията от 30 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимото количество недиоксиноподобни PCB в уловена дива черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) (Текст от значение за ЕИП)

C/2015/2774
  • In force
OJ L 113, 1.5.2015, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/704/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.5.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/704 НА КОМИСИЯТА

от 30 април 2015 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на максимално допустимото количество недиоксиноподобни PCB в уловена дива черноморска бодлива акула (Squalus acanthias)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за установяване на общностни процедури относно замърсителите в храните (1), и по-специално член 2, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията (2) се определят максимално допустимите количества диоксини, диоксиноподобни полихлорирани бифенили (PCB) и недиоксиноподобни PCB в рибата и продуктите от риболов.

(2)

Сдружения на заинтересовани страни предоставиха данни за наличието на недиоксиноподобни PCB в уловена дива черноморска бодлива акула (Squalus acanthias). Въз основа на тези данни може да се заключи, че в голяма част от случаите настоящото максимално допустимо количество от 75 ng/g мокро тегло не може да бъде спазено при следване на добрите практики в рибното стопанство и при нормални условия на улов и отглеждане. Предоставените данни показват, че настоящото максимално допустимо количество не съответства на принципа за определяне на максимално допустимите количества замърсители на най-ниското ниво, което може да бъде спазено при разумни условия. По тази причина е целесъобразно настоящото максимално допустимо количество недиоксиноподобни PCB в уловена дива черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) да се увеличи, без да се застрашава общественото здраве.

(3)

По тази причина Регламент (ЕО) № 1881/2006 следва да бъде съответно изменен.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 април 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1.

(2)  Регламент (ЕО) № 1881/2006 на Комисията от 19 декември 2006 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (ОВ L 364, 20.12.2006 г., стр. 5).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложението към Регламент (ЕО) № 1881/2006 се изменя, както следва:

1)

точка 5.3 се заменя със следното:

„5.3

Мускулно месо от риба и продукти от риболов, както и производни продукти (25) (34), с изключение на:

уловена дива змиорка

уловена дива черноморска бодлива акула (Squalus acanthias)

уловена прясна сладководна риба, с изключение на риба от проходните видове, уловена в сладка вода

черен дроб от риба и производни продукти

морски масла

Максимално допустимото количество за ракообразни се прилага за мускулно месо от крайници и корем (44). В случай на крабове и крабоподобни ракообразни (Brachyura и Anomura) то се прилага за мускулно месо от крайници.

3,5 pg/g мокро тегло

6,5 pg/g мокро тегло

75 ng/g мокро тегло“

2)

след точка 5.4 се вмъква следната точка 5.4а:

„5.4а

Мускулно месо от уловена дива черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и производни продукти (34)

3,5 pg/g мокро тегло

6,5 pg/g мокро тегло

200 ng/g мокро тегло“


Top