Help Print this page 

Document 31999L0013

Title and reference
Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 година за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/01/2014; отменен от 32010L0075
OJ L 85, 29.3.1999, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 118 - 139
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 005 P. 5 - 26
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 005 P. 5 - 26
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 3 - 24

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/13/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

15/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

5


31999L0013


L 085/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 1999/13/ЕО НА СЪВЕТА

от 11 март 1999 година

за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на органични разтворители в определени дейности и инсталации

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 130т, параграф 1 от него,

като взе предвид предложението на Комисията (1),

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора (3),

(1)

Като има предвид, че програмата на Общността за действия в областта на околната среда, одобрена от Съвета и от представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, с резолюции от 22 ноември 1973 г. (4), 17 май 1977 г. (5), 7 февруари 1983 г. (6), 19 октомври 1987 г. (7) и 1 февруари 1993 г. (8), набляга на важността от предотвратяване и намаляване на замърсяването на въздуха;

(2)

Като има предвид, че по-специално резолюцията от 19 октомври 1987 г. подчертава, че е важно действията на Общността да се съсредоточат, наред с другото, върху прилагането на подходящи норми, за да се гарантира висока степен на опазване на общественото здраве и околната среда;

(3)

Като има предвид, че Европейската общност и нейните държави-членки са страни по Протокола към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. относно контрола на емисиите на летливи органични съединения, за да се намали техният трансграничен поток и потоците от получаващите се вторични фотохимично окисляващи продукти, за да се опазва здравето на хората и околната среда от неблагоприятни въздействия;

(4)

Като има предвид, че замърсяването, дължащо се на летливи органични съединения в една държава-членка, често оказва въздействие върху въздуха и водата на други държави-членка; като има предвид, че в съответствие с член 130с от Договора, са необходими действия на общностно равнище;

(5)

Като има предвид, че поради техните характеристики използването на органични разтворители в определени дейности и инсталации води до емисии на органични съединения във въздуха, които могат да бъдат вредни за общественото здраве и/или да способстват за местно и трансгранично образуване на фотохимични окислители в граничния слой на тропосферата, което причинява вреди на природни ресурси от жизненоважно екологично и икономическо значение, а при определени условия има вредно въздействие върху човешкото здраве;

(6)

Като има предвид, че голямата честота на настъпване на концентрациите на тропосферен озон през последните години предизвика широка загриженост относно въздействието върху общественото здраве и околната среда;

(7)

Като има предвид, че поради това са необходими превантивни действия за опазване на общественото здраве и околната среда от последиците на особено вредни емисии вследствие на употребата на органични разтворители и за гарантиране правото на гражданите на чиста и здравословна околна среда;

(8)

Като има предвид, че в много дейности и инсталации емисиите от органични съединения могат да се избегнат или намалят поради наличието или очакваното наличие пред следващите години на потенциално по-безвредни заместители; като има предвид, че когато няма подходящи заместители, следва да се предприемат други технически мерки за намаляване на емисиите в околната среда, доколкото това е икономически и технически осъществимо;

(9)

Като има предвид, че употребата на органични разтворители и емисиите на органични съединения, които оказват най-сериозно въздействие върху общественото здраве, следва да се намалят, доколкото е технически осъществимо;

(10)

Като има предвид, че инсталациите и процесите, които попадат в приложното поле на настоящата директива следва най-малко да се регистрират, ако не са обект на разрешение съгласно законодателството на Общността или националното законодателство;

(11)

Като има предвид, че съществуващите инсталации и дейности по целесъобразност следва да се преустроят, така че в подходящ срок да отговарят на установените изисквания за нови инсталации и дейности; като има предвид, че този срок следва да съответства на срока за спазване на Директива 96/61/ЕО относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването (9);

(12)

Като има предвид, че съответните части от съществуващите инсталации, които претърпяват съществени промени, принципно трябва да отговарят на новите норми за съществено измененото оборудване;

(13)

Като има предвид, че органичните разтворители се използват от различни видове инсталации и дейности, така че в допълнение към общите изисквания следва да се определят специфични изисквания, а едновременно с това и прагове за мащаба на инсталациите и дейностите, които трябва да са в съответствие с настоящата директива;

(14)

Като има предвид, че постигането на висока степен на опазване на околната среда изисква да се определят и постигнат пределно допустими стойности на емисиите на органични съединения и подходящи условия за работа в съответствие с принципа на най-добрите налични техники за определени инсталации и дейности в Общността, в които се използват органични разтворители;

(15)

Като има предвид, че в някои случаи държавите-членки могат да освобождават операторите от задължението за спазване на пределно допустими стойности за емисиите, поради това че други мерки като например използването на продукти или техники с ниско или без съдържание на разтворители представляват алтернативно средство за постигане на равностойно намаляване на емисиите;

(16)

Като има предвид, че следва по подходящ начин да се вземат под внимание мерките за ограничаване на емисиите, които са приети преди влизането в сила на настоящата директива;

(17)

Като има предвид, че целите на настоящата директива могат да се постигнат по-ефективно с алтернативни подходи за намаляване отколкото чрез прилагане на единни пределно допустими стойности за емисиите; като има предвид, че поради това държавите-членки могат да освободят съществуващите инсталации от задължението за спазване на пределно допустимите стойности за емисии, ако те изпълняват национален план, който в срока за прилагане на настоящата директива ще доведе до най-малко равностойно намаляване на емисиите на органични съединения от тези дейности и инсталации;

(18)

Като има предвид, че съществуващите инсталации, които попадат в приложното поле на Директива 96/61/ЕО и които са включени в национален план, при никакви обстоятелствата не могат да се освобождават от задължението за спазване на разпоредбите на посочената директива, включително разпоредбите на член 9, параграф 4;

(19)

Като има предвид, че в много случаи за малки и средни нови и съществуващи инсталации може да се допуска да спазват не толкова строги изисквания, с оглед запазване на тяхната конкурентоспособност;

(20)

Като има предвид, че за химическото чистене е подходящо да се определи нулев праг при условията на определени изключения;

(21)

Като има предвид, че е необходимо наблюдение и контрол на емисиите, включително прилагането на техники за измерване, за да се оценяват масовите концентрации или количеството на замърсителите, чието изпускане в околната среда е разрешено;

(22)

Като има предвид, че операторите следва да намалят емисиите на органични съединения и органични разтворители, включително дифузните емисии; като има предвид, че планът за управление на разтворителите е важен инструмент за проверка на това; като има предвид, че въпреки възможността за даване на насоки, планът за управление на разтворителите не е разработен до етап, на който може да се установи методология на Общността;

(23)

Като има предвид, че държавите-членки трябва да установят процедура, която да се следва и мерки, които да се предприемат при надвишаване на ограниченията за емисии;

(24)

Като има предвид, че Комисията и държавите-членки следва да си сътрудничат, за да се гарантира обмен на информация за прилагането на настоящата директива и за напредъка във възможностите за заместване,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Цел и приложно поле

Целта на настоящата директива е да се предотврати или намали прякото или косвено въздействие на емисиите на летливи органични съединения в околната среда, главно във въздуха, и потенциалните рискове за здравето на човека чрез предвиждане на мерки и процедури, които да се прилагат за определените в приложение I дейности, доколкото те се извършват над изброените в приложение IIА прагове за използване на разтворители.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящата директива:

1.

   инсталация означава неподвижно техническо съоръжение, в което се извършват една или повече от дейностите, попадащи в определеното в член 1 приложно поле и всякакви други пряко свързани дейности, които са технически свързани с извършваните в този обект дейности и които биха могли да влияят върху емисиите;

2.

   съществуваща инсталация означава функционираща инсталация или в съответствие с действащото законодателство преди датата на влизане в сила на настоящата директива, инсталация, за която е издадено разрешение или е регистрирана, или по мнение на компетентния орган подлежи на пълно заявление за разрешение, при условие че инсталацията е въведена в експлоатация не по-късно от една година след датата на влизане в сила на настоящата директива;

3.

   малка инсталация означава инсталация, която попада в по-ниския диапазон на прагове, посочени в точки 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16 или 17 от приложение IIA, или за другите, посочени в приложение IIА дейности, която има потребление на разтворители по-малко от 10 тона/годишно;

4.

   съществена промяна

за инсталация, попадаща в приложното поле на Директива 96/61/ЕО, определението е посоченото в посочената директива;

за малки инсталации означава промяна в номиналния капацитет, която води до увеличаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от 25 %. Всяка промяна, която по мнение на компетентния орган може да доведе до значително отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда, също е съществена промяна;

за всички други инсталации означава промяна в номиналния капацитет, която води до увеличаване на емисиите на летливи органични съединения с повече от 10 %. Всяка промяна, която по мнение на компетентния орган може да доведе до значително отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда, също е съществена промяна;

5.

   компетентен орган означава органът или органите, които съгласно нормативната уредба на държавите-членки отговарят за изпълнение на задълженията, произтичащи от настоящата директива;

6.

   оператор означава физическо или юридическо лице, което експлоатира или контролира инсталацията или, когато това е предвидено в националното законодателство, лице, на което са делегирани решаващи икономически правомощия върху техническото функциониране на инсталацията;

7.

   разрешение означава писмено решение, с което компетентният орган дава разрешение за експлоатация на цялата или на част от инсталацията;

8.

   регистрация означава определената в нормативен акт процедура, която включва най-малко уведомление от оператора до компетентния орган за намерението му да експлоатира инсталация или да извършва дейности, попадащи в приложното поле на настоящата директива;

9.

   емисия означава всяко изпускане на летливи органични съединения от инсталация в околната среда;

10.

   дифузни емисии означава всички изпускани във въздуха, почвата и водите емисии на летливи органични съединения, които не се съдържат в отработени газове, както и съдържащите се в каквито и да е продукти разтворители, освен ако в приложение IIА не е посочено друго. Те включват неуловените емисии, които се изпускат в околната среда през прозорци, врати, вентилационни и подобни отвори;

11.

   отработени газове означава окончателното изпускане във въздуха на газове, съдържащи летливи органични съединения или други замърсители, от комин или пречиствателно съоръжение. Обемният дебит се изразява в m3/h при стандартни условия;

12.

   общи емисии означава сумата от нетрайни емисии и емисиите в отработени газове;

13.

   пределно допустима стойност на емисиите означава масата на летливите органични съединения, изразена въз основа на определени специфични параметри, концентрация, процент и/или ниво на емисиите, изчислени при стандартни условия N, които не могат да се превишават по време на един или повече периоди от време;

14.

   вещества означават всеки химичен елемент и неговите съединения, така както се срещат в природата или произвеждат в промишлеността, независимо дали са в твърдо, течно или газообразно състояние;

15.

   препарат означава смесите или разтворите, състоящи се от две или повече вещества;

16.

   органично съединение означава всяко съединение, което съдържа най-малко елемента въглерод и един или повече от следните елементи: водород, халогени, кислород, сяра, фосфор, силиций или азот с изключение на въглеродни окиси и неорганични карбонати и бикарбонати;

17.

   летливо органично съединение (ЛОС) означава всяко органично съединение, което при температура 293,15 К има парно налягане 0,01 kPA или повече, или притежава съответна летливост при особените условия на употреба. По смисъла на настоящата директива частта от креозот, която надвишава тази стойност на парно налягане при температура 293,15 К, се счита за ЛОС;

18.

   органични разтворител означава всяко ЛОС, което самостоятелно или в комбинация с други реактиви, без да претърпява химическа промяна, се използва за разтваряне на суровини, продукти или отпадъчни материали, или се използва като почистващо средство за разтваряне на замърсители, или като разтворител, или като дисперсионна среда, или като регулатор на вискозитета или на повърхностното напрежение, или като пластификатор, или като консервант;

19.

   халогениран органичен разтворител означава органичен разтворител, който съдържа най-малко един атом бром, хлор, флуор или йод на молекула;

20.

   покритие означава всеки препарат, включително всички органични разтворители или препарати, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното му приложение, който се използва за постигане на декоративен, защитен или друг функционален ефект върху дадена повърхност;

21.

   лепило означава всеки препарат, включително всички органични разтворители и препарати, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното му приложение, който се използва за слепване на отделни части на продукт;

22.

   мастило означава препарат, включително всички органични съединения и препарати, съдържащи органични разтворители, които са необходими за правилното им приложение, който се използва в печатарската дейност за отпечатване на текст или изображения върху повърхност;

23.

   лак означава прозрачно покритие;

24.

   потребление означава общото количество вложени органични вещества в дадена инсталация за една календарна година или всеки друг 12-месечен период без ЛОС, които са оползотворени за повторна употреба;

25.

   вложено количество означава количеството органични вещества и тяхното количество в препарати, използвани при осъществяването на определена дейност, включително рециклираните във и извън инсталацията разтворители, и които се броят всеки път, когато се използват за осъществяване на дейността;

26.

   повторна употреба на органични разтворители означава употребата на органични разтворители, оползотворени от инсталацията за каквато и да е техническа или търговска цел, включително употребата им като гориво, но без окончателното изхвърляне на такива оползотворени органични разтворители като отпадък;

27.

   масов дебит означава количеството изпуснати ЛОС, измерено в единица маса/час;

28.

   номинален капацитет означава усредненото за едно денонощие максимално количество вложени органични разтворители в дадена инсталация, ако инсталацията функционира при условията на нормална експлоатация за проектираната си производителност;

29.

   нормална експлоатация означава всички периоди на функциониране на инсталацията или дейността с изключение на операциите по пускане и спиране на инсталацията и поддръжка на оборудването;

30.

   контролирани условия означава условията, при които инсталацията се експлоатира така, че изпусканите вследствие на дейността ЛОС се събират и отвеждат контролирано или през комин, или през пречиствателно съоръжение, поради което не са напълно дифузни. Всяка промяна, която по мнение на компетентния орган може да доведе до значително отрицателно въздействие върху здравето на човека и околната среда, също е съществена промяна;

31.

   стандартни условия означава температура 273,15 К и налягане 101,3 kРа;

32.

   средна стойност за денонощие означава средната аритметична стойност на всички валидни показания, отчетени през последните 24 часа на нормална експлоатация;

33.

   операции по пускане и спиране означава операции по въвеждане във или извеждане от експлоатация, или довеждане до или извеждане от състояние на работа на празен ход на дейност, част от оборудване или резервоар. Характеризиращите се с редовни колебания фази на дейността не следва да се считат за пускове и спирания.

Член 3

Задължения, които важат за нови инсталации

Държавите-членки приемат необходимите мерки, с които да се осигури, че:

1.

всички нови инсталации съответстват на разпоредбите на членове 5, 8 и 9;

2.

всички нови инсталации, които не са включени в приложното поле на Директива 96/61/ЕО, се регистрират или преминават през процедура за даване на разрешение, преди да бъдат въведени в експлоатация.

Член 4

Задължения, които важат за съществуващи инсталации

Без да се засягат разпоредбите на Директива 96/61/ЕО, държавите-членки приемат необходимите мерки, с които да се осигури, че:

1.

съществуващите инсталации съответстват на разпоредбите на членове 5, 8 и 9 не по-късно от 31 октомври 2007 г.;

2.

всички съществуващи инсталации трябва да са регистрирани или да са получили разрешение най-късно до 31 октомври 2007 г.;

3.

инсталациите, за които трябва да се издаде разрешение или които трябва да се регистрират по посочения в приложение IIБ план за намаляване, уведомяват компетентния орган за това най-късно до 31 октомври 2005 г.

4.

когато дадена инсталация:

претърпява съществена промяна, или

за първи път попада в приложното поле на настоящата директива след извършване на съществена промяна,

тази част от инсталацията, която претърпява съществена промяна, се разглежда или като нова инсталация, или като съществуваща инсталация, при условие че общите емисии от цялата инсталация не надвишават онези, които биха се получили, ако съществено променената част бъде разглеждана като нова инсталация.

Член 5

Изисквания

1.   Държавите-членки приемат подходящите мерки или чрез определяне в условията на разрешението, или чрез общи задължителни правила, за да гарантират спазването на разпоредбите на параграфи от 2 до 12.

2.   Всички инсталации трябва да съответстват:

а)

или на пределно допустимите стойности за емисии в отработените газове и стойностите за дифузни емисии, или на пределно допустимите стойности за общи емисии, както и на другите изисквания, предвидени в приложение IIА;

или

б)

изискванията на плана за намаляване, посочен в приложение IIБ;

3.

а)

По отношение на дифузните емисии държавите-членки прилагат стойностите за дифузни емисии за инсталациите като пределно допустимата стойност за емисиите. Въпреки това, когато пред компетентния орган убедително се докаже, че тази стойност е технически или икономически неосъществима за отделна инсталация, компетентният орган може да направи изключение за такава инсталация, при условие че не се очакват значителни рискове за здравето на човека и за околната среда. За всяко изключение операторът трябва убедително да докаже пред компетентния орган, че се използва най-добрата налична техника;

б)

дейностите, които не могат да се извършват при контролирани условия, могат да се освободят от проверките, предвидени в приложение IIА, когато във въпросното приложение изрично е посочена такава възможност. След това се използва планът за намаляване в приложение IIБ, освен ако убедително не се докаже пред компетентния орган, че тази възможност е технически и икономически неосъществима. В такъв случай операторът трябва убедително да докаже пред компетентния орган, че се използва най-добрата налична техника.

В съответствие с член 11 държавите-членки докладват на Комисията за всяко изключение по букви „а“ и „б“.

4.   За инсталации, в които не се прилага план за намаляване, всяко оборудване за намаляване на емисиите, което е инсталирано след датата на влизане в сила на настоящата директива трябва да отговаря на изискванията на приложение IIA.

5.   Инсталации, в които се извършват две или повече дейности, всяка от които превишава праговете в приложение IIA:

а)

по отношение на веществата, посочени в параграфи 6, 7 и 8, трябва да отговарят на изискванията на тези параграфи за всяка дейност поотделно;

б)

по отношение на всички други вещества:

i)

или да отговарят на изискванията на параграф 2 за всяка дейност поотделно; или

ii)

общите им емисии да не превишават емисиите, които биха се получавали, ако не се прилагат разпоредбите на точка i).

6.   Веществата или препаратите, които заради съдържанието си на ЛОС са класифицирани като карциногенни, мутагенни или токсични за възпроизводство съгласно Директива 67/548/ЕИО (10), са означени или трябва да бъдат обозначени с фразите за риск R5, R46, R49, R60, R61, във възможно най-кратък срок се заменят, доколкото е възможно и при отчитане на насоките, споменати в член 7, параграф 1, с по-малко вредни вещества или препарати.

7.   По отношение на изпускането на посочените в параграф 6 ЛОС, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до означаване по този параграф, е по-висок или равен на 10 g/h, трябва да се съблюдава пределно допустимата стойност за емисии от 2 mg/Nm3. Пределно допустимата стойност за емисии се отнася за общото количество на отделните съединения.

8.   По отношение на изпускането на халогенирани ЛОС, обозначени с фразата за риск R40, когато масовият дебит на общото количество съединения, водещ до обозначаване с R40, е по-висок или равен на 100 g/h, трябва да се съблюдава пределно допустимата стойност за емисии от 20 mg/Nm3. Пределно допустимата стойност за емисии се отнася за общото количество на отделните съединения.

Изпускането на ЛОС по параграфи 6 и 8 се контролира, както емисиите от инсталация при контролирани условия, доколкото опазването на общественото здраве и околната среда е технически и икономически осъществимо.

9.   След влизане в сила на настоящата директива изпускането на ЛОС, които са означени или трябва да бъдат означени с някоя от посочените в параграфи 6 и 8 фрази за риск, във възможно най-кратък срок трябва да съответстват на пределно допустимите стойности за емисии, посочени съответно в параграфи 7 и 8.

10.   По време на пускане и спиране на инсталацията трябва да се вземат всички подходящи предохранителни мерки.

11.   Съществуващите инсталации, в които се експлоатира съществуващо пречиствателно оборудване, и в които се съблюдават следните пределно допустими стойности за емисии:

50 mg C/Nm3 за пещи за изгаряне на отпадъци,

150 mg C/Nm3 за всяко друго пречиствателно съоръжение;

се освобождават от задължението да съблюдават пределно допустимите стойности за емисиите на отпадъчни газове, посочени в таблицата в приложение IIA за срок от 12 години след посочената в член 15 дата, при условие че общото количество на емисиите от цялата инсталация не надвишава емисиите, които биха се получавали, ако са спазени всички посочени в таблицата изисквания.

12.   Нито планът за намаляване, нито прилагането на параграф 11 или член 6 освобождават инсталациите, които изпускат посочените в параграфи 6, 7 и 8 вещества, от задължението да спазват посочените в тези параграфи задължения.

13.   Когато се извършва оценка на риска в съответствие с Регламент (ЕИО) № 793/93 (11) на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 (12) на Комисията или Директива 67/548/ЕИО на Съвета и Директива 93/67/ЕИО (13) на Комисията на някое от веществата, които следва да бъдат обозначени с R40, R60 или R61, и които се контролират съгласно настоящата директива, Комисията взема под внимание заключенията от оценката на риска и предприема необходимите мерки по целесъобразност.

Член 6

Национални планове

1.   Без да се нарушават разпоредбите на Директива 96/61/ЕО, държавите-членки могат да изготвят и прилагат национални планове за намаляване на емисиите от предвидените в член 1 дейности и промишлени инсталации с изключение на дейности 4 и 11 от приложение IIA. Нито една от останалите дейности не може да се изключва чрез национален план от приложното поле на настоящата директива. Тези планове трябва да водят до намаляване на годишните емисии на ЛОС от съществуващите инсталации, които попадат в приложното поле на настоящата директива, най-малко със същото количество и в същия срок, които биха се постигнали чрез прилагане на пределно допустимите стойности за емисиите, определени в член 5, параграфи 2 и 3 и приложение II, през срока на действие на националния план. Националният план, при необходимост актуализиран, се представя отново на Комисията на всеки три години.

Държава-членка, която изготвя и прилага национални планове, може да освобождава съществуващите инсталации от прилагането на пределно допустимите стойности за емисии, предвидени в член 5, параграфи 2 и 3 и приложение II. Националният план при никакви обстоятелства не може да освобождава съществуваща инсталация от задължението за спазване на разпоредбите на Директива 96/61/ЕО.

2.   Националният план включва списък на предприетите мерки или на тези, които следва да се предприемат, за да се гарантира постигането на определената в параграф 1 цел, включително данни за предложения механизъм за наблюдение и контрол на изпълнението на плана. Той включва и временни задължителни цели за намаляване, спрямо които може да се оцени постигнатият напредък към постигане на целта. Той трябва да е съвместим със съответното действащо законодателство на Общността, включително съответните разпоредби на настоящата директива, и да включва:

определяне на дейността или дейностите, за които се прилага планът,

намаляването на емисиите, което следва да се постигне чрез тези дейности, което да съответства на намаляването, което би се постигнало чрез прилагане на определените в параграф 1 пределно допустимите стойности на емисиите,

броя на инсталациите, засегнати от плана и тяхното общо количество емисии, както и общото количество на емисиите на всяка от дейностите.

Планът включва и пълно описание на способите, чрез които ще се постигнат съдържащите се в него изисквания, доказателства, че тези способи могат да бъдат приложени и данни за начините, по които ще се доказва съответствие с плана.

3.   Държавите-членки предоставят плана на Комисията. Планът трябва да се придружава от достатъчно подкрепящи документи, които да удостоверяват, че посочената в параграф 1 цел ще бъде постигната, включително всички изрично изискани от Комисията документи. Съществуващите инсталации, които претърпяват съществена промяна, остават в приложното поле на националния план, при условие че са били част от този план преди извършването на въпросната съществена промяна.

4.   Държавите-членки определят национален орган за събирането и оценката на информацията, която се изисква съгласно параграф 3, и за изпълнението на националния план.

5.

а)

Комисията информира комитета по член 13 за критериите за оценка на националните планове най-късно една година след влизане в сила на настоящата директива.

б)

Ако при разглеждане на плана, повторно представения план или докладите за постигнатия напредък, които държавите-членки представят съгласно член 11, Комисията не е убедена, че целите по плана ще бъдат постигнати в предвидения срок, тя информира държавата-членка и комитета по член 13 за становището си и за мотивите за него. Комисията извършва това в срок от шест месеца след получаване на плана или доклада. След това в срок от три месеца държавата-членка уведомява Комисията и информира комитета за коригиращите мерки, които ще предприеме, за да гарантира постигане на целите.

6.   Ако Комисията в шестмесечен срок от уведомлението за коригиращите мерки реши, че тези мерки не са достатъчни, за да гарантират постигане на целите на плана в предвидения срок, държавата-членка е длъжна да изпълни изискванията по член 5, параграфи 2 и 3 и приложение II в определения в настоящата директива срок в случай на съществуващи инсталации. Комисията информира за решението си комитета по член 13.

Член 7

Заместване

1.   Комисията гарантира, че се осъществява обмен на информация между държавите-членки и че се извършват съответните дейности по използване на органични вещества и техните потенциални заместители. Тя взема предвид въпросите за:

годност за употреба,

потенциалното въздействие върху човешкото здраве, и по-специално професионалното излагане на въздействие,

потенциалното въздействие върху околната среда, и

икономическите последици, по-специално разходите и ползите от съществуващите възможности,

с оглед предоставянето на насоки за използването на вещества и техники, които имат най-малко потенциално въздействие върху въздуха, водите, почвите, екосистемите и човешкото здраве. Вследствие на обмяната на информация Комисията публикува насоки за всяка дейност.

2.   Държавите-членки гарантират, че посочените в параграф 1 насоки се вземат предвид при даване на разрешение и при формулиране на общите задължителни правила.

Член 8

Мониторинг

1.   Държавите-членки въвеждат задължение за оператора на инсталация, попадаща в приложното поле на настоящата директива, един път годишно или при поискване, да предоставя на компетентния орган данни, които да позволяват на компетентния орган да проверява съответствието с настоящата директива.

2.   Държавите-членки гарантират, че тръбите, към които е свързано пречиствателното оборудване и които в крайната си точка изпускат общо количество органичен въглерод повече от средно 10 kg/h, непрекъснато се подлагат на мониторинг за съответствие.

3.   В останалите случаи държавите-членки гарантират, че се извършват непрекъснати или периодични измервания. За периодичните измервания, по време на всяко измерване се отчитат най-малко три показания.

4.   Измервания не се изискват в случаите, когато крайното пречиствателно оборудване не е необходимо да съответства на настоящата директива.

5.   Комисията организира обмен на информация относно използването на планове за управление на разтворителите в държавите-членки въз основа на данните за прилагането на настоящата директива през тригодишния период след посочената в член 15 дата.

Член 9

Съответствие с пределно допустимите стойности за емисии

1.   Пред компетентния орган се представят достатъчно доказателства за спазване на:

пределно допустимите стойности за емисии в отпадъчните газове, стойностите за дифузни емисии и пределно допустимите стойности за общо количество на емисиите,

изискванията на плана за намаляване съгласно приложение IIБ,

разпоредбите на член 5, параграф 3.

В приложение III са предоставени насоки относно плановете за управление на разтворителите, които служат за доказване на съответствие с тези параметри.

Към отпадъчния газ могат да се добавят газови обеми с цел охлаждане или разреждане, когато това е технически обосновано, но не се вземат предвид при определяне на масовата концентрация на замърсителите в отпадъчния газ.

2.   След извършване на съществена промяна отново се проверява съответствието.

3.   При непрекъснати измервания пределно допустимите стойности за емисии се считат за спазени, ако:

а)

нито една от средните денонощни стойности при нормална експлоатация не надвишава пределно допустимите стойности за емисиите, и

б)

нито една от средните стойности за един час не надвишава пределно допустимите стойности за емисиите с повече от 1,5 пъти.

4.   При периодични измервания пределно допустимите стойности за емисии се считат за спазени, ако в хода на едно измерване:

а)

средната стойност на всички показания не надвишава пределно допустимите стойности за емисии, и

б)

нито една от средните стойности за един час не надвишава пределно допустимите стойности за емисиите с повече от 1,5 пъти.

5.   Съответствието с разпоредбите на член 5, параграфи 7 и 8 се проверява въз основа на сумата от масовите концентрации на отделните ЛОС. За всички останали случаи съответствието се проверява въз основа на общата маса на изпуснатия органичен въглерод, освен ако в приложение IIА не е посочено друго.

Член 10

Несъответствие

Държавите-членки приемат подходящи мерки, за да осигурят, че при констатиране на нарушение на изискванията на настоящата директива:

а)

операторът информира компетентния орган и предприема мерки, с които да гарантира възстановяване на съответствието във възможно най-кратък срок;

б)

в случаи на несъответствие, което причинява непосредствена опасност за човешкото здраве, извършването на дейността се спира до възстановяване на съответствието при условията на буква а).

Член 11

Информационни системи и докладване

1.   На всеки три години държавите-членки изпращат на Комисията информация за прилагането на настоящата директива под формата на доклад. Докладът се изготвя въз основа на въпросник или схематични насоки, съставени от Комисията в съответствие с процедурата, предвидена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО (14). Въпросникът или схематичните насоки се изпращат на държавите-членки шест месеца преди началото на периода, за който се отнася докладът. Докладът се предоставя на Комисията в срок от девет месеца след края на обхванатия от него тригодишен период. Държавите-членки публикуват изготвените доклади едновременно с представянето им на Комисията, при спазване на ограниченията, предвидени в член 3, параграфи 2 и 3 от Директива 90/313/ЕИО (15). Първият доклад обхваща периода на първите три години след посочената в член 15 дата.

2.   Предоставената съгласно параграф 1 информация по-специално включва достатъчно представителни данни, които да доказват, че са изпълнени изискванията на членове 5 и 6 в зависимост от случая.

3.   Най-късно пет години след представянето на първите доклади от държавите-членки Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящата директива въз основа на предоставените от държавите-членки данни. Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета, при необходимост заедно с предложения.

Член 12

Обществен достъп до информацията

1.   Без да се нарушават разпоредбите на Директива 90/313/ЕИО, държавите-членки предприемат необходимите мерки, с които да осигурят, че най-малко заявленията за разрешение за нови инсталации или за съществени промени на инсталации, за които се изисква разрешение съгласно Директива 96/61/ЕО, се предоставят за подходящ период от време на разположение на обществеността, която да може да представи своите коментари по тях, преди компетентният орган да вземе решение. Без да се нарушават разпоредбите на Директива 96/61/ЕО, няма задължение за преформатиране на информацията за обществеността.

Решението на компетентния орган, включително най-малко екземпляр от разрешението и всички евентуални последващи актуализации, също трябва да се предостави на обществеността.

На обществеността се предоставят приложимите за инсталациите общи задължителни правила и списъкът на регистрираните и разрешените дейности.

2.   Притежаваните от компетентния орган резултати от мониторинга на емисиите в съответствие с посочените в членове 8 и 9 условия за разрешение или регистрация трябва да се предоставят на разположение на обществеността.

3.   Разпоредбите на параграф 1 и 2 се прилагат при спазване на ограниченията относно основанията за отказ от страна на държавните органи да предоставят информация, включително търговската и промишлена тайна, предвидени в член 3, параграф 2 и 3 от Директива 90/313/ ЕИО.

Член 13

Комитет

Комисията се подпомага от комитет с консултативни функции, който се състои от представителите на държавите-членки и се председателства от представителя на Комисията.

Представителят на Комисията представя на комитета проект на мерките, които следва да бъдат предприети. Комитетът произнася становището си по проекта в определен от председателя срок в зависимост от спешността на въпроса, при необходимост чрез гласуване.

Становището се вписва в протокола; в допълнение всяка държава-членка има право да изисква вписване на позицията ѝ в протокола.

Комисията в максимална степен отчита представеното от комитета становище. Тя информира комитета за начина, по който е взето под внимание становището ѝ.

Член 14

Санкции

Държавите-членки определят приложимите санкции за нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат необходимите мерки за тяхното изпълнение. Определените санкции трябва да са ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки съобщават тези разпоредби на Комисията най-късно до посочената в член 15 дата и възможно най-скоро я уведомяват за всяко последващо изменение.

Член 15

Транспониране

1.   Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива, най-късно до 1 април 2001 г. Те незабавно информират Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2.   Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 16

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 17

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 1999 година.

За Съвета

Председател

J. TRITTIN


(1)  ОВ С 99, 26.3.1997 г., стр. 32.

(2)  ОВ С 287, 22.9.1997 г., стр. 55.

(3)  Становище на Европейския парламент от 14.1.1998 г. (ОВ C 34, 2.2.1998 г., стр. 75), Обща позиция на Съвета от 16.6.1998 г. (ОВ C 248, 7.8.1998 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 21.10.1998 г. (ОВ C 341, 9.11.1998 г., стр. 70).

(4)  ОВ С 112, 20.12.1973 г., стр. 1.

(5)  ОВ С 139, 13.6.1977 г., стр. 1.

(6)  ОВ С 46, 17.2.1983 г., стр. 1.

(7)  ОВ С 328, 7.12.1987 г., стр. 1.

(8)  ОВ С 138, 1.2.1993 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.

(10)  ОВ L 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 98/98/ЕО на Комисията (ОВ L 355, 30.12.1998 г., стр. 1).

(11)  ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 161, 29.6.1994 г., стр. 3.

(13)  ОВ L 227, 8.9.1993 г., стр. 9.

(14)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.

(15)  ОВ L 158, 23.6.1990 г., стр. 56.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Настоящото приложение съдържа категориите дейности по член 1. При превишаване на праговете, изброени в приложение IIА, посочените в настоящото приложение дейности попадат в приложното поле на настоящата директива. Във всички случаи дейността включва почистване на оборудването, но не и почистване на продукти, освен ако не е посочено друго.

Залепващо покритие

Всяка дейност, при която се нанася лепило върху повърхност, с изключение на залепващо и ламинирано покритие, свързано с печатарската дейност.

Нанасяне на покрития

Всяка дейност, при която еднократно или многократно се нанася непрекъснат покривен слой върху:

изброените по-долу превозни средства:

нови автомобили, определени в Директива 70/156/ЕИО (1) като превозни средства от категория М1 и категория N1, доколкото покритието е нанесено в същата инсталация като превозни средства от категория М1,

кабини на камиони, определени в Директива 70/156/ЕИО като помещението за водача, и всички помещения за техническото оборудване на превозни средства от категории N2 и N3,

фургони и камиони, определени в Директива 70/156/ЕИО като превозни средства от категории N1, N2 и N3, без кабини на камиони,

автобуси, определени в Директива 70/156/ЕИО като превозни средства от категории М2 и М3,

ремаркета, определени в Директива 70/156/ЕИО като категории О1, О2, О3 и О4,

метални и пластмасови повърхности, включително повърхности на самолети, кораби, влакове и др.,

дървени повърхности,

текстилни, фабрични, филмови и хартиени повърхности,

кожа.

Не включва покриването на субстрата с метал чрез електрофореза и техники за пръскане с химикали. Ако дейността по нанасяне на покритие включва етап, при който едно и също изделие се печата с каквато и да е техника, този етап на печатане се счита за част от дейността по нанасяне на покритие. Въпреки това печатните дейности, които се извършват като отделна дейност, не са включени, но могат да бъдат предмет на директивата, ако печатната дейност попада в нейното приложно поле.

Нанасяне на покрития върху рулони

Всяка дейност, при която стоманени рулони, неръждаема стомана, покрита стомана, медни сплави или алуминиеви ленти се покриват с филм или ламинирано покритие в непрекъснат процес.

Химическо чистене

Всяка промишлена или търговска дейност, при която се използват ЛОС в инсталация за почистване на облекла, мебели и подобни стоки за бита, с изключение на ръчното отстраняване на петна и лекета в текстилната и шивашката промишленост.

Обувна промишленост

Всяка дейност за производство на готови обувни артикули или части от тях.

Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила

Производството на посочените по-горе крайни и междинни продукти, когато се извършват в един и същи обект чрез смесване на оцветители, смоли и свързващи материали с органичен разтворител или друг носител, включително диспергиране и подготовка за диспергиране, корекция на вискозитета и оттенъка, и операции по поставяне на крайния продукт в опаковка.

Производство на фармацевтични продукти

Химическият синтезис, ферментацията, екстракцията, формулирането и окончателната обработка на фармацевтични продукти и производството на междинни продукти, ако се извършва в същия обект.

Печатна дейност

Всяка дейност по възпроизвеждане на текст и/или изображение чрез използване на носител на изображението, при която мастилото се нанася върху каквато и да е повърхност. Това включва свързаните с тази дейност техники за нанасяне на лак, покритие и ламиниране. Въпреки това само изброените по-долу подпроцеси са предмет на директивата:

—   флексография— печатарска дейност, при която се използва носител на изображение от гумени или еластични фотополимери, и при която печатните повърхности се намират над непечатните зони и се използват течни мастила, които изсъхват чрез изпаряване,

—   топъл офсет с рулон— печатарска дейност, при която се използват рулони и носител на изображение и при която печатната и непечатна зона са разположени в една и съща равнина, като използването на рулон означава, че материалът, който ще се печата, се подава в машината от ролка, а не на отделни листа. Непечатната зоната се третира така, че да привлича водата и по този начин да отблъсква мастилото. Печатната зона се третира така, че да приема и предава мастилото на подлежащата на печатане повърхност. Изпаряването се извършва в пещ, в която се използва горещ въздух за нагряване на печатния материал,

—   ламиниране, свързано с печатарска дейност— слепването на два или повече гъвкави материала за производство на ламинати,

—   производство на хартия за дълбок печат— дълбок печат, който се използва за отпечатване на хартия за списания, брошури, каталози и подобни продукти с помощта на мастило на толуолна основа,

—   дълбок печат— печатарска дейност, при която се използва цилиндричен носител на изображението и при който печатната зона е под непечатната зона с помощта на течни мастила, които съхнат чрез изпаряване. Вдлъбнатите части се запълват с мастило, а излишъкът се почиства от непечатната зона, преди подлежащата на печатане зона да влезе в съприкосновение с цилиндъра и да повдигне мастилото от вдлъбнатите части,

—   ротативен ситопечат— печатарска дейност с подаване на рулони, при която мастилото минава върху подлежащата на отпечатване зона чрез прокарването му през порест носител и зоната за отпечатване е отворена, а непечатната зона е запечатана и при която се използват течни мастила, които съхнат само чрез изпаряване. Подаване на рулон означава, че подлежащият на печатане материал се подава на машината от ролка, а не на отделни листове,

—   лакиране— дейност, при която върху гъвкав материал се нанася лак или свързващо покритие с цел по-късно слепване на опаковъчния материал.

Преработка на каучук

Всяка дейност по смесване, смилане, каландиране, екструдиране и вулканизиране на естествен или синтетичен каучук и всички помощни дейности за превръщане на естествения или синтетичен каучук в краен продукт.

Почистване на повърхности

Всички дейности без химическо чистене, при които се използват органични разтворители за премахване на замърсяването от повърхности на материали, включително обезмасляване. Почистване с повече от един етап преди или след всяка друга дейност се счита за една дейност по почистване на повърхности. Тази дейност не се отнася за почистването на оборудване, а за почистване на повърхността на продукти.

Извличане на растителни масла и животинска мас и рафиниране на растителни масла

Всички дейности по извличане на растителни масла от семена и друга растителна маса, преработването на сухи остатъци за получаване на храна за животни, за пречистване на мас и растителни масла, извлечени от семена, растителни и/или животински вещества.

Пребоядисване на автомобили

Всяка промишлена или търговска дейност по нанасяне на покрития и свързаните с нея дейности по обезмасляване:

на определените в Директива 70/156/ЕИО пътни превозни средства или части от тях, която се извършва като част от ремонта, съхранението или декорацията на превозни средства извън производствените инсталации, или

оригиналното покритие на определените в Директива 70/156/ЕИО пътни превозни средства или части от тях с материали за пребоядисване, когато се извършва извън първоначалната производствена линия, или

на ремаркета (включително полуремаркета) (категория О).

Нанасяне на покритие върху намотъчни проводници

Всички дейности по нанасяне на покритие върху метални проводници, използвани за навиване на намотки в трансформатори и двигатели, и др.

Импрегниране на дървесина

Всяка дейност по внасяне на консерванти в дървесина.

Ламиниране на дървесина и пластмаса

Всяка дейност по свързване на дървесина и/или пластмаса за производство на ламиниран продукт.


(1)  ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 97/27/ЕО (ОВ L 233, 25.8.1997 г., стр. 1).


ПРИЛОЖЕНИЕ IIA

I.   ПРАГОВЕ И КОНТРОЛ НА ЕМИСИИТЕ

 

Дейност

(праг на потребление на разтворители в тонове/годишно)

Праг

на потребление на разтворители в тонове/годишно)

Пределно допустими стойности за емисии в отпадъчни газове (mg C/Nm3)

Стойности за дифузни емисии (процент от вложените разтворители)

Пределно допустими стойности за общо количество на емисиите

Специални разпоредби

нови

съществуващи

нови

съществуващи

1

Топъл офсет с рулон

(> 15)

15—25

100

30 (1)

 

 

 

 

> 25

20

30 (1)

 

 

 

 

2

Производство на хартия за дълбок печат

(> 25)

 

75

10

15

 

 

 

3

Други видове дълбок печат, флексография, ротативен ситопечат, ламиниране или лакиране (> 15), ротативен ситопечат върху текстил/картон

(> 30)

15—25

100

25

 

 

 

> 25

100

20

 

 

 

> 30 (2)

100

20

 

 

 

4

Повърхностно почистване (3)

(> 1)

1—5

20 (4)

15

 

 

 

 

> 5

20 (4)

10

 

 

 

5

Други видове повърхностно почистване

(> 2)

2—10

75 (5)

20 (5)

 

 

 

> 10

75 (5)

15 (5)

 

 

 

6

Боядисване (< 15) и пребоядисване на автомобили

> 0,5

50 (6)

25

 

 

 

7

Покритие на намотки

(> 25)

 

50 (7)

5

10

 

 

 

8

Други видове покрития, включително покрития върху метал, пластмаса, текстил (12), тъкани, филм и хартия

(> 5)

5—15

100 (8)  (11)

25 (11)

 

 

 

 

> 15

50/75 (9)  (10)  (11)

20 (11)

 

 

 

9

Покрития върху намотъчен проводник

(> 5)

 

 

 

 

10 g/kg (13)

 

 

 

 

 

5 g/kg (14)

10

Покритие на дървени повърхности

(> 15)

15—25

100 (15)

25

 

 

 

 

> 25

50/75 (16)

20

 

 

 

11

Химическо чистене

 

 

 

 

20g/kg (17)  (18)  (19)

 

12

Импрегниране на дървесина

(> 25)

 

100 (20)

45

 

11 kg/m3

 

13

Покритие върху кожа

(> 10)

10—25

 

 

 

85 g/m2

Пределно допустимите стойности за емисии се изразяват в грамове емитиран разтворител на m2 от произведения продукт.

> 25

 

 

 

75 g/m2

(> 10) (21)

 

 

 

150 g/m2

14

Производство на обувки

(> 5)

 

 

 

 

25 g за чифт

Пределно допустимите стойности за общото количество емисии се изразяват в грамове емитиран разтворител за чифт произведени обувки.

15

Ламиниране на дървесина и пластмаса

(> 5)

 

 

 

 

30 g/m2

 

16

Слепващо покритие

(> 5)

5—15

50 (22)

25

 

 

 

 

> 15

50 (22)

20

 

 

 

 

17

Производство на покриващи препарати, лакове, мастила и лепила

(> 100)

100—1 000

150

5

 

5 % от вложения разтворител

Стойността за дифузни емисии не включва разтворителите, които се продават като част от покриващия препарат в запечатан контейнер.

> 1 000

150

3

 

3 % от вложения разтворител

18

Преработка на каучук

(> 15)

 

20 (23)

25 (24)

 

25 % от вложения разтворител

 

19

Екстракция на растителни масла и животински мазнини, и рафиниране на растителни масла

(> 10)

 

 

 

 

Животинска мас: 1,5 kg/тон

Рициново масло: 3 kg/тон

Рапично семе: 1 kg/тон

Слънчогледово семе: 1 kg/тон

Соеви зърна (нормално натрошени: 0,8 kg/тон

Соеви зърна (бели люспи): 1,2 kg/тон

Други семена и друга растителна маса:

 

3 kg/тон (25);

 

1,5 kg/тон (26);

 

4 kg/тон (27);

 

20

Производство на фармацевтични продукти

(> 50)

 

20 (28)

5 (29)

15 (29)

5 % от вложения разредител

15 % от разходваните разредители

 

II.   АВТОБОЯДЖИЙСКА ПРОМИШЛЕНОСТ

Пределно допустимите стойности за общото количество на емисиите се изразяват в грамове емитиран разтворител спрямо повърхностната площ на продукта в квадратни метри и в килограми емитиран разтворител спрямо каросерията на автомобила.

Повърхностната площ на всеки продукт, посочен в таблицата по-долу, се определя, както следва:

повърхностната площ, изчислена от общата площ, върху която се нанася покритие чрез електрофореза и повърхностната площ на всички части, които биха могли да се добавят в следващи фази на процеса на нанасяне на покритие, които се покриват със същите покрития като използваните за въпросния продукт, или общата повърхностна площ на покривания в инсталацията продукт.

Повърхността, върху която се нанася покритие чрез електрофореза, се изчислява по формулата:

Formula

Този метод се прилага и за други покривни части, изработени от листов материал.

За изчисляване на повърхностната площ на другите добавени части или на общата повърхностна площ, върху която се нанася покритие в инсталацията, се използват системи за автоматизирано проектиране или други равностойни методи.

Пределно допустимата стойност за общото количество на емисиите в таблицата по-долу се отнасят за всички етапи на процеса, който се извършва в една и съща инсталация, от нанасяне на покритие чрез електрофореза или всеки друг вид процес на нанасяне на покритие, до окончателното пастиране и полиране на повърхностното покритие, в т.ч. използваният разтворител за почистване на оборудването, включително пръскащи камери и друго стационарно оборудване, както по време, така и извън времето за производство. Пределно допустимата стойност за общо количество на емисиите се изразяват като сума от масата на органичните разтворители на квадратен метър от общата повърхностна площ на боядисвания продукт и като сума от масата на органични съединения за една автомобилна каросерия.

Дейност

(праг на потребление на разтворители в тонове/годишно)

Производствен праг

(отнася се за годишното производство на боядисано изделие)

Пределно допустима стойност за общото количество емисии

Нови

Съществуващи

Боядисване на нови автомобили (> 15)

< 5 000

45g/m2 или 1,3 kg/каросерия +33 g/m2

60g/m2 или 1,9 kg/каросерия +41 g/m2

≤ 5 000 при черупкова конструкция или > 3 500 при изградена върху шаси

90 g/m2 или 1,5 kg/каросерия +70 g/m2

90 g/m2 или 1,5 kg/каросерия +70 g/m2

 

 

Пределно допустима стойност за общото количество емиси (g/m2)

Боядисване на нови кабини за камиони (> 15)

≤ 5 000

65

85

> 5 000

55

75

Боядисване на нови фургони, камиони и ремаркета (> 15)

≤ 2 500

90

120

> 2 500

70

90

Боядисване на нови автобуси (> 15)

≤ 2 000

210

290

> 2 000

150

225

Инсталациите за боядисване на автомобили под посочените в таблицата прагове за разтворители трябва да отговарят на определените в приложение IIА изисквания в сектора за пребоядисване на автомобили.


(1)  Остатъците от разделител в готовия продукт не следва да се считат за дифузни емисии

(2)  Праг за ротативен ситопечат върху текстил и картон

(3)  С помощта на съединенията, посочени в член 5, параграфи 6 и 8

(4)  Пределно допустимата стойност се отнася за масата на съединенията в mg/Nm3, а не за общото количество въглерод

(5)  Инсталациите, които докажат пред компетентния орган, че средното съдържание на органични разтворители във всички използвани почистващи материали не надвишава 30 тегловни %, се освобождават от задължението за прилагане на тези стойности.

(6)  Следва да се докаже съответствие с член 9, параграф 3 въз основа на 15-минутни средни измервания.

(7)  За инсталациите, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на оползотворени разтворители, пределно допустимата стойност за емисии е 150.

(8)  Пределно допустимата стойност за емисии се прилага за нанасяне на покрития и процеси на сушене при контролирани условия.

(9)  Първата пределно допустима стойност за емисии се прилага за процеси на сушене, втората — за процеси на нанасяне на покрития.

(10)  За инсталациите за покрития върху текстил, в които се използват техники, които позволяват повторна употреба на оползотворени разтворители, пределно допустимата стойност за емисии, която се прилага за процеси на нанасяне на покритие и сушене е 150.

(11)  Дейностите по нанасяне на покритие при контролирани условия (като корабостроене, боядисване на самолети) могат да бъдат освободени от задължението за спазване на тези стойности в съответствие с член 5, параграф 3, буква б).

(12)  Ротативният сито печат върху текстил е включен в дейност № 3.

(13)  Прилага се за инсталации, при които средният диаметър на телта е ≤ 0,1 mm.

(14)  Прилага се за всички останали инсталации.

(15)  Пределно допустимата стойност за емисии се прилага за процеси на нанасяне на покрития и сушене при контролирани условия.

(16)  Първата стойност се прилага за процеси на сушене, а втората за процеси на нанасяне на покрития.

(17)  Изразена в масата на емитирания разтворител за килограм изчистен и изсушен продукт.

(18)  Пределно допустимата стойност за емисии в член 5, параграф 8 не се прилага за този отрасъл.

(19)  Следното изключение се отнася само за Гърция: пределно допустимата стойност за общото количество емисии не се прилага за период от 12 години след датата на въвеждане в сила на настоящата директива, за съществуващи инсталации в отдалечени райони и/или острови с население до 2 000 постоянни жители, където използването на авангардно технологично оборудване е икономически неосъществимо.

(20)  Не се прилага за импрегниране на креозот.

(21)  За покритие върху кожа при обзавеждане и конкретни продукти от кожа, използвани като дребни потребителски стоки, например чанти, колани, портфейли и т.н.

(22)  Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на оползотворени разтворители, пределно допустимата стойност за емисии в отпадъчни газове е 150.

(23)  Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на оползотворени разтворители, пределно допустимата стойност за емисии в отпадъчни газове е 150.

(24)  Стойността за дифузни емисии не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или препарати в запечатан контейнер.

(25)  Пределно допустимите стойности за общо количество на емисиите за инсталации, в които се обработващи отделни партиди семена и друга растителна маса, следва да се определят от компетентния орган за всеки отделен случай, като се прилагат най-добрите налични техники.

(26)  Прилага се за всички процеси на разделяне на фракции освен отстраняването на смоли от масла.

(27)  Прилага се за отстраняване на смоли.

(28)  Ако се използват техники, които позволяват повторна употреба на оползотворени разтворители, пределно допустимата стойност за емисии в отпадъчни газове е 150.

(29)  Стойността за дифузни емисии не включва разтворителите, които се продават като част от продукти или препарати в запечатан контейнер.


ПРИЛОЖЕНИЕ IIБ

ПЛАН ЗА НАМАЛЯВАНЕ

1.   Принципи

Целта на плана за намаляване е да се предостави възможност на оператора да постигне намаляване на емисиите чрез други средства, което да е равностойно на намаляването, което би се постигнало чрез прилагане на пределно допустимите стойности за емисии. За тази цел операторът може да използва всеки план за намаляване, който е специално предназначен за неговата инсталация, при условие че накрая се постига равностойно намаляване на емисиите. Съгласно член 11 от директивата държавите-членки докладват на Комисията за напредъка в постигането на едно и също намаляване на емисиите включително опита от прилагането на плана за намаляване.

2.   Практика

При нанасяне на покрития, лакове, лепила или мастила може да се използва следният план. Когато описаният по-долу метод е неподходящ, компетентният орган може да позволи на оператора да прилага всякакъв алтернативен план като изключение, който по мнение на органа отговаря на очертаните в настоящото приложение принципи. При изготвяне на плана се вземат предвид следните факти:

i)

когато заместителите, които съдържат малки количества или не съдържат разтворители, са все още в процес на разработка, на оператора може да се даде отсрочка за прилагането на плановете му за намаляване на емисиите;

ii)

еталонната точка за намаляване на емисиите следва в максимална степен да съответства на емисиите, които биха се получили, в случай че не са предприети на действия за намаляване;

Описаният по-долу план се прилага за инсталации, за които може да се приеме наличие на постоянно твърдо съдържание в продукта и то се използва за определяне на еталонната точка за намаляване на емисиите:

i)

операторът изпраща план за намаляване на емисиите, който включва намаляване на средното съдържание на разтворители от общо влаганото количество и/или повишена ефективност при използване на твърдите вещества за постигане на намаляване на общите емисии от инсталацията до определен процент от годишните еталонни емисии, определени като целеви емисии. Това трябва да се извърши в следните срокове:


Срок

Съществуващи инсталации

Максимално допустимо количество на общите емисии

Нови инсталации

До 31.1.2001 г.

До 31.1.2005 г.

Целева емисия × 1,5

До 31.1.2004 г.

До 31.1.2007 г.

Целева емисия

ii)

Годишните еталонни емисии се изчисляват, както следва:

а)

определя се общата маса на употребените за една година твърди вещества в количеството покритие и/или мастило, лак или лепило. Твърдите вещества са всички материали в покрития, мастила, лакове и лепила, които се втвърдяват веднага щом водата или летливите органични съединения се изпарят;

б)

годишната еталонна стойност на емисиите се изчислява чрез умножаване на определената в буква а) маса чрез подходящия коефициент, посочен в таблицата по-долу. Компетентните органи могат да коригират тези коефициенти за отделните инсталации, за да се отрази документираното повишаване на ефективността при използването на твърди вещества.


Дейност

Коефициент за умножение за целите в буква б), ii)

Дълбок печат; флексографски печат; ламиниране като част от печатната дейност; лакиране като част от печатната дейност; нанасяне на покритие върху дървесина; нанасяне на покритие върху текстил, текстилен филм или хартия; слепващо покритие

4

Покритие върху намотъчни проводници, пребоядисване на превозни средства

3

Покритие на повърхности, които влизат в съприкосновение с храни, боядисване на летателни апарати

2,33

Други покрития и ротативен ситопечат

1,5

в)

Целевите емисии са равни на годишните еталонни емисии, умножени по процент, равен на:

(стойността за дифузни емисии + 15), за инсталации, попадащи в приложното поле на точка 6 и долния диапазон на праговете, посочени в точка 8 и 10 от приложение IIА,

(стойността за дифузни емисии + 5) за всички други инсталации.

г)

съответствие се постига, ако действителните емисии на разтворители, определени от плана за управление на разтворители са по-малко от или равни на целевите емисии.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗТВОРИТЕЛИТЕ

1.   Въведение

Настоящото приложение предоставя насоки за осъществяването на план за управление на разтворители. В него се определят принципите, които следва да се прилагат (точка 2) и осигурява рамка за тегловния баланс (точка 3), както и указания за изискванията за проверка на съответствието (точка 4).

2.   Принципи

Планът за управление на разтворителите служи за следните цели:

i)

проверка на съответствието съгласно 9, параграф 1;

ii)

определяне на бъдещите възможности за намаляване;

iii)

възможност за предоставяне на информация на обществеността относно използването на разтворители, емисиите на разтворители и съответствието с директивата.

3.   Определения

Посочените по-долу определения осигуряват рамка за изготвянето на тегловен баланс.

Вложени органични разтворители (I):

I1

Количеството органични разтворители в чист вид или в закупени препарати, което се употребява в инсталациите по време на периода, за който е изчислен тегловният баланс.

I2

Количеството органични разтворители в чист вид или в препарати, които са оползотворени и повторно използвани като вложени в процеса разтворители. (Рециклираният разтворител се отчита всеки път, когато се използва за извършване на дейността.)

Изпуснати органични разтворители (О):

О1

Емисии в отпадъчни газове.

О2

Органични разтворители, изпуснати във вода, ако при изчисляване на О5 се вземе предвид обработката на отпадни води.

О3

Количеството органични разтворители, което остава като замърсител или утайка в продуктите от процеса.

О4

Неуловени емисии от органични разтворители във въздуха. Това включва общата вентилация на помещения, в които въздухът се изпуска във външната околна среда през прозорци, врати, вентилационни шахти и подобни отвори.

О5

Органични разтворители и/или органични съединения, изпуснати поради химични или физични реакции (включително например тези, които са унищожени, в това число чрез изгаряне или други видове обработка на отпадъчни газове или отпадни води, или уловени, в това число чрез абсорбция, ако не са отчетени съгласно О6, О7 или О8).

О6

Органични разтворители в събраните отпадъци.

О7

Органични разтворители или органични разтворители в препарати, които се продават или са предназначени за продажба като продукт с търговска стойност.

О8

Органични разтворители в препарати, възстановени за повторна употреба, но не като влагани в процеса продукти, доколкото не са отчетени съгласно О7.

О9

Органични разтворители, изпуснати по други начини.

4.   Насоки за използване на плана за управление на разтворители с цел проверка на съответствие

Използването на плана за управление на разтворители се определя чрез конкретните изисквания, които подлежат на проверка, както следва:

i)

Проверка на съответствието с възможността за намаляване в приложение IIБ, чиято пределно допустима стойност за общите емисии е изразена в емисии на разтворители за една единица продукт или е посочена по друг начин в приложение IIА.

а)

За всички дейности, които използват приложение IIБ, планът за управление на разтворители следва да се съставя годишно за определяне на потреблението (С). Потреблението се изчислява съгласно следното уравнение:

 

Formula

Следва да се извърши паралелно изчисление, за да се определят твърдите вещества, използвани при нанасяне на покрития, за да се получи годишната стойност на еталонните емисии и целевите емисии за всяка година.

б)

За оценяване на съответствието с пределно допустимата стойност за общите емисии, изразени като емисии на разтворители за единица продукт или по друг начин, посочени в приложение IIА, планът за управление на разтворители се съставя годишно, за да се определят емисиите (Е). Емисиите могат да се изчисляват съгласно следното уравнение:

 

Formula

където F са дифузните емисии, определени в буква а), ii). След това цифрата на емисиите се разделя на съответния параметър на продукта.

в)

За оценка на съответствието с изискванията на член 5, параграф 5, буква б), ii), планът за управление на разтворители следва да се съставя годишно, за да се определят общите емисии от всички дейности и тази цифра се сравнява с общите емисии, които биха се получили при спазване на изискванията на приложение II за всяка дейност поотделно.

ii)

Определяне на дифузните емисии за съпоставка със стойностите за дифузни емисии в приложение IIА:

а)

Методология

Дифузните емисии могат да се изчисляват по следната формула:

 

Formula

или

 

Formula

Това количество може да се определи чрез пряко количествено измерване. Като алтернатива може да се извърши равностойно изчисление с други средства например с помощта на ефективността на улавяне на процеса.

Стойността на дифузните емисии се изразява като съотношение от вложените материали, което може да се изчисли по следната формула:

 

Formula

б)

Честота

Определянето на дифузните емисии може да се извършва чрез кратка, но пълна серия от мерки и не е необходимо да се повтаря до евентуалната промяна на оборудването.


Top