Help Print this page 

Document L:2008:107:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 107, 17 април 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 17/04/2008
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 107

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
17 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 338/2008 на Съвета от 14 април 2008 година за адаптиране на квотите за улов на атлантическа треска, които да се предоставят на Полша в Балтийско море (подразделения 25—32, води на ЕО) от 2008 до 2011 година

1

 

 

Регламент (ЕО) № 339/2008 на Комисията от 16 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (1)

6

 

 

Регламент (ЕО) № 341/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през месец април 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

26

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/308/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за назначаване на двама членове и двама заместник-членове от Австрия в Комитета на регионите

28

 

 

2008/309/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за назначаване на един член от Белгия в Комитета на регионите

29

 

 

2008/310/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за назначаване на седем членове и седем заместник-членове от Обединеното кралство в Комитета на регионите

30

 

 

2008/311/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2008 година за назначаване на един член от Ирландия в Европейския икономически и социален комитет

31

 

 

Комисия

 

 

2008/312/Евратом

 

*

Решение на Комисията от 5 март 2008 година за установяване на стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117/Евратом на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 793)

32

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/313/ОВППС

 

*

Решение CHAD/2/2008 на Комитета за политика и сигурност от 18 март 2008 година за създаване на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република

60

 

*

Съвместно действие 2008/314/ОВППС на Съвета от 14 април 2008 година за подкрепа на дейностите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в областта на ядрената сигурност и проверка и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top