Help Print this page 

Document L:2008:107:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 107, 17 април 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Dates
  • Date of document: 17/04/2008
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 107

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
17 април 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 338/2008 на Съвета от 14 април 2008 година за адаптиране на квотите за улов на атлантическа треска, които да се предоставят на Полша в Балтийско море (подразделения 25—32, води на ЕО) от 2008 до 2011 година

1

 

 

Регламент (ЕО) № 339/2008 на Комисията от 16 април 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

4

 

*

Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (1)

6

 

 

Регламент (ЕО) № 341/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през месец април 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити съгласно Регламент (ЕО) № 616/2007 за птичето месо

26

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/308/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за назначаване на двама членове и двама заместник-членове от Австрия в Комитета на регионите

28

 

 

2008/309/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за назначаване на един член от Белгия в Комитета на регионите

29

 

 

2008/310/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за назначаване на седем членове и седем заместник-членове от Обединеното кралство в Комитета на регионите

30

 

 

2008/311/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 14 април 2008 година за назначаване на един член от Ирландия в Европейския икономически и социален комитет

31

 

 

Комисия

 

 

2008/312/Евратом

 

*

Решение на Комисията от 5 март 2008 година за установяване на стандартен документ за надзор и контрол на превоза на радиоактивни отпадъци и отработено гориво съгласно Директива 2006/117/Евратом на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 793)

32

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

 

2008/313/ОВППС

 

*

Решение CHAD/2/2008 на Комитета за политика и сигурност от 18 март 2008 година за създаване на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз в Република Чад и Централноафриканската република

60

 

*

Съвместно действие 2008/314/ОВППС на Съвета от 14 април 2008 година за подкрепа на дейностите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) в областта на ядрената сигурност и проверка и в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение

62

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top