Help Print this page 

Document L:2007:077:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 77, 16 март 2007г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 16/03/2007
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-3633

Официален вестник

на Европейския съюз

L 77

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
16 март 2007 г.


Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

Европейски парламент

 

 

2007/143/ЕО, Евратом

 

*

Окончателно приемане на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2007 година

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 18, параграф 1 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

Съдържание

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

Европейски парламент

 

*

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.

Всички приходи, предвидени в член 18, параграф 1 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.

Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top