Help Print this page 

Document C:2011:039:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 39, 08 февруари 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 08/02/2011
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1830-365X

doi:10.3000/1830365X.C_2011.039.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 39

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
8 февруари 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 039/01

Разрешение за предоставяне на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от ДФЕС — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

1

2011/C 039/02

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения (1)

5

2011/C 039/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6041 — PAI/Gecos/Nuance) (1)

6

2011/C 039/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5980 — Tranquilidade/Banco Pastor/Pastor Vida/Espirito Santo Gestion/Gespastor) (1)

6

2011/C 039/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6015 — Banco Santander/Bank Zachodni WBK/BZWBK AIB Asset Management) (1)

7

2011/C 039/06

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6049 — Compagnie de Saint-Gobain/Trakya/JV) (1)

7

2011/C 039/07

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6077 — TPG/Ashland Distribution) (1)

8


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 039/08

Обменен курс на еврото

9

 

Европейски съвет за системен риск

2011/C 039/09

Решение на Европейския съвет за системен риск от 20 януари 2011 година относно процедурите и изискванията за подбора, назначаването и замяната на членовете на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск (ЕССР/2011/2)

10


 

V   Становища

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Европейска комисия

2011/C 039/10

МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана за представяне на предложения — EACEA/02/11 — Подкрепа за свързване в мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа

16

 

Европейска инвестиционна банка

2011/C 039/11

Подпомагане на научните изследвания в университетите: Резултати от Комитета на EIBURS 2010 за подбор на проекти

18

 

Европейски съвет за системен риск

2011/C 039/12

Покана за изразяване на интерес за външни експерти, които да бъдат назначени като членове на Консултативния научен комитет на Европейския съвет за системен риск (Франкфурт на Майн, Германия)

20

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2011/C 039/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6134 — Bouygues/Heijmans UK Limited) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

25


 

2011/C 039/14

Съобщение за читателите (Вж. вътрешната задна корица)

s3


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 

Top