Help Print this page 

Document C:2008:154E:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, CE 154, 19 юни 2008г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 19/06/2008
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1725-2431

Официален вестник

на Европейския съюз

C 154E

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
19 юни 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейски парламент

 

СЕСИЯ 2008—2009

 

Заседания от 21 до 24 април 2008 г.

 

Понеделник, 21 април 2008 г.

2008/C 154E/01

ПРОТОКОЛ

1

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Възобновяване на сесията

Одобряване на протокола от предишното заседание

Действия, предприети вследствие на искане за защита на парламентарен имунитет

Състав на комисиите и делегациите

Подписване на актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение

Поправки (член 204а от Правилника за дейността)

Внесени документи

Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Отпаднали писмени декларации

Петиции

Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента

Ред на работа

Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Бюджетна рамка и приоритетите за 2009 г. — (Раздел III) (разискване)

Изслушване по въпросите на геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления, извършени от тоталитарните режими (8 април 2008 г.) (разискване)

Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност * (разискване)

Получаване на виза от граждани на Беларус и Украйна (разискване)

Донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС (разискване)

Роля на доброволческата дейност и приноса ѝ за икономическо и социално сближаване (разискване)

Статут на Европейския омбудсман (разискване)

Корабокрушението на товарния кораб New Flame и последиците за залива на Алхесирас (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

17

 

Вторник, 22 април 2008 г.

2008/C 154E/02

ПРОТОКОЛ

19

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Годишен доклад на ЕИБ за 2006 г. (разискване)

Освобождаване от отговорност 2006 (разискване)

Време за гласуване

Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет относно Управление и партньорство на национално и регионално ниво и основа за проектите в областта на регионалната политика (член 117 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултиране с Комитета на регионите относно: Управление и партньорство на национално и регионално ниво и основа за проектите в областта на регионалната политика (член 118 от Правилника за дейността) (гласуване)

Искане за консултиране с Комитета на регионите относно: Аспекти на регионалната политика и политиката на сближаване в Договора от Лисабон (член 118 от Правилника за дейността) (гласуване)

Трансгранично сътрудничество в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Статут на Европейския омбудсман (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Донорство и трансплантация на органи: политически действия на ниво ЕС (гласуване)

Роля на доброволческата дейност и приноса ѝ за икономическо и социално сближаване (гласуване)

Годишен доклад на ЕИБ за 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, раздел III — Комисия (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, Европейски парламент (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2006 г. раздел II — Съвет (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на ЕО (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., Раздел V — Сметна палата (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2006 г.: общ бюджет на ЕС, Икономически и социален комитет (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., Раздел VII — Комитет на регионите (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г., Раздел VIII — Европейски омбудсман (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на ЕС за финансовата 2006 г. — Раздел IХ — Европейски надзорен орган по защита на данните (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за възстановяване за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за морска безопасност за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската железопътна агенция за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност за финансовата 2006 г. (ENISA) (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз за финансовата 2006 г. (FRONTEX) (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2006 г. (гласуване)

Приветствие с добре дошли

Време за гласуване (продължение)

Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейски полицейски колеж за финансовата 2006 г. (CEPOL) (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на шести, седми, осми и девети Европейски фондове за развитие за финансовата 2006 г. (гласуване)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (GNSS) за финансовата 2006 г. (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Повишаване на цените на хранителните стоки в Европейския съюз и в развиващите се страни (разискване)

Европейски програми за спътникова радионавигация (EGNOS и Галилео) ***I (разискване)

Декларация за финансови интереси

Време за въпроси (въпроси към Комисията)

Въвеждане в действие на Директивата относно командироването на работници вследствие на на решенията на Съда на ЕО (разискване)

Политиката на Китай и отражението ѝ върху Африка (разискване)

Изпълнение на плана на Десетия европейски фонд за развитие (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

45

ПРИЛОЖЕНИЕ I

47

ПРИЛОЖЕНИЕ II

64

 

Сряда, 23 април 2008 г.

2008/C 154E/03

ПРОТОКОЛ

193

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Среща на високо равнище: Европейски съюз — Латинска Америка и Карибите (разискване)

Преговори между ЕС и САЩ относно освобождаването от визи (разискване)

Време за гласуване

Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕО и Бивша югославска република Македония с оглед на присъединяването на България и на Румъния към ЕС *** (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения, решения и съгласувани практики между дружества за линейно корабоплаване (Кодифика- ция) * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Медиация по гражданскоправни и търговскоправни въпроси ***II (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Европейски програми за спътникова радионавигация (EGNOS и Галилео) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Зелена книга за ролята на гражданското общество по отношение на политиката на ЕС в областта на наркотичните вещества (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Корекция на многогодишната финансова рамка (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Изпълнение на плана на Десетия европейски фонд за развитие (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване)

Напредък на Бившата югославска република Македония — 2007 г. (гласуване)

Политиката на Китай и отражението ѝ върху Африка (гласуване)

Тържествено заседание — Словения

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Положението в Бирма (разискване)

Нелегална имиграция, външни действия на ЕС и Frontex (разискване)

Европейска стратегия по въпросите на биологичното разнообразие (COP 9) и биологичната безопасност (COP-MOP 4) (разискване)

Време за въпроси (въпроси към Съвета)

Към реформа на Световната търговска организация (разискване)

Споразумение за свободна търговия със Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (разискване)

Режим на нулева търпимост по отношение на неразрешени генетично модифицирани организми (ГМО) и икономически последици от него (разискване)

Дневен ред на следващото заседание

Закриване на заседанието

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

204

ПРИЛОЖЕНИЕ I

206

ПРИЛОЖЕНИЕ II

210

 

Четвъртък, 24 април 2008 г.

2008/C 154E/04

ПРОТОКОЛ

237

ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО

Откриване на заседанието

Внесени документи

Годишна политическа стратегия за 2009 г. (внесени предложения за резолюция)

Корабокрушението на кораба New Flame и последиците от него в залива край Алхесирас (внесени предложения за резолюция)

Зелена книга относно пазарните инструменти за опазването на околната среда и за целите на свързаните с това политики (разискване)

Международни стандарти за финансова отчетност и управлението на Съвета по международни счетоводни стандарти (разискване)

Време за гласуване

Годишна политическа стратегия за 2009 г. (гласуване)

Бюджетна рамка и приоритетите за 2009 г. — (Раздел III) (гласуване)

Корабокрушението на кораба New Flame и последиците от него в залива край Алхесирас (гласуване)

Среща на високо равнище: Европейски съюз — Латинска Америка и Карибите (гласуване)

Положението в Бирма (гласуване)

Европейска стратегия по въпросите на биологичното разнообразие (COP 9) и биологичната безопасност (COP-MOP 4) (гласуване)

Към реформа на Световната търговска организация (гласуване)

Споразумение за свободна търговия със Съвета за сътрудничество на страните от Персийския залив (гласуване)

Зелена книга относно пазарните инструменти за опазването на околната среда и за целите на свързаните с това политики (гласуване)

Международни стандарти за финансова отчетност и управлението на Съвета по международни счетоводни стандарти (гласуване)

Обяснениe на вот

Поправки на вот и намерения за гласуване

Одобряване на протокола от предишното заседание

Съобщаване на общи позиции на Съвета

Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

Зимбабве

Иран: случаят на Khadijeh Moghaddam

Чад

Време за гласуване

Зимбабве (гласуване)

Иран: случаят на Khadijeh Moghaddam (гласуване)

Чад (гласуване)

Поправки на вот и намерения за гласуване

Състав на комисиите и делегациите

Решения относно някои документи

Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)

Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

График на следващите заседания

Прекъсване на сесията

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

252

ПРИЛОЖЕНИЕ I

254

ПРИЛОЖЕНИЕ II

266


Легенда на използваните символи

*

процедура на консултация

**I

процедура на сътрудничество, първо четене

**II

процедура на сътрудничество, второ четене

***

одобрение

***I

процедура на съвместно вземане на решение, първо четене

***II

процедура на съвместно вземане на решение, второ четене

***III

процедура на съвместно вземане на решение, трето четене

(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание)

Указания относно времето за гласуване

Освен ако е указано обратното, докладчиците уведомяват писмено председателството относно своята позиция по измененията.

Съкращения на наименованията на комисиите

AFET

Комисия по външни работи

DEVE

Комисия по развитие

INTA

Комисия по международна търговия

BUDG

Комисия по бюджетите

CONT

Комисия по бюджетен контрол

ECON

Комисия по икономически и парични въпроси

EMPL

Комисия по заетостта и социалните въпроси

ENVI

Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните

ITRE

Комисия по промишлеността, изследванията и енергетиката

IMCO

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

TRAN

Комисия по транспорт и туризъм

REGI

Комисия по регионално развитие

AGRI

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

PECH

Комисия по рибно стопанство

CULT

Комисия по културата и образованието

JURI

Комисия по правни въпроси

LIBE

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

AFCO

Комисия по конституционни въпроси

FEMM

Комисия по правата на жените и равенството между половете

PETI

Комисия по петиции

Съкращения на наименованията на политическите групи

PPE-DE

Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи

PSE

Група на социалистите в Европейския парламент

ALDE

Група на Алианса на либералите и демократите за Европа

UEN

Група на Съюза за Европа на нациите

Verts/ALE

Група на Зелените/Европейски свободен алианс

GUE/NGL

Конфедеративна група на Европейската обединена левица — Северна зелена левица

IND/DEM

Група Независимост/Демокрация

NI

Независими членове

BG

 

Top