Help Print this page 

Document 31998L0034

Title and reference
Директива 98/34/EО на Европейския Парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; отменен и заместен от 32015L1535
OJ L 204, 21.7.1998, p. 37–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 020 P. 337 - 348
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 219
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 023 P. 207 - 219
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 042 P. 58 - 69

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/34/oj
Multilingual display
Authentic language
  • Authentic language: испански, датски, немски, гръцки, английски, френски, италиански, нидерландски, португалски, фински, шведски, исландски, норвежки
Dates
  • Date of document: 22/06/1998
  • Date of effect: 10/08/1998; влизане в сила дата на публикуване + 20 виж член 14
  • Date of end of validity: 06/10/2015; отменен и заместен от 32015L1535
Miscellaneous information
  • Author: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз
  • Form: Директива
  • Addressee: Държави - членки
  • Additional information: разширяване на ЕИП от 22001D0118(21)
Procedure
Relationship between documents
Text

13/ 23

BG

Официален вестник на Европейския съюз

207


31998L0034


L 204/37

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДИРЕКТИВА 98/34/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 22 юни 1998 година

за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално членове 100а, 213 и 43 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията (1),

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет (2),

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора (3),

(1)

като имат предвид, че Директива 83/189/ЕИО на Съвета от 28 март 1983 г. за установяване на процедурата за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти (4) е била многократно и съществено изменяна; като имат предвид, че за целите на яснота и рационалност посочената директива следва да бъде консолидирана;

(2)

като имат предвид, че вътрешният пазар обхваща пространство, без вътрешни граници, където се гарантира свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали; като имат предвид, че следователно забраната за количествени ограничения на движението на стоки и на мерките, които имат същия ефект, е един от основните принципи на Общността;

(3)

като имат предвид, че за да се насърчи гладкото функциониране на вътрешния пазар, следва да бъде осигурена възможно най-голяма прозрачност по отношение на националните инициативи за създаване технически стандарти или регламенти;

(4)

като имат предвид, че бариерите пред търговията, които са в резултат на техническите регламенти за продуктите, могат да бъдат разрешени, само когато са необходими, за да се спазват важни изисквания и когато те имат за цел обществения интерес, чиято т основна гаранция са те

(5)

като имат предвид, че е от съществено значение за Комисията тя да разполага с необходимата информация преди приемането на техническите разпоредби; като имат предвид, че следователно държавите-членки, от които се изисква да улеснят постигането на задачите си съгласно член 5 от Договора, трябва да я нотифицират за проектите си в областта на техническите регламенти;

(6)

като имат предвид, че всички държави-членки също трябва да бъдат информирани и за техническите регламенти, предвидени от всяка една държава-членка;

(7)

като имат предвид, че целта на вътрешния пазар е да създава среда, която допринася за конкурентноспособността на предприятията; като имат предвид, че предоставянето на повече информация е един от начините за подпомагане на предприятията да се възползват от предимствата, присъщи на този пазар; като имат предвид, че следователно е необходимо да се даде възможност на стопанските субекти да дадат своята оценка за влиянието на вътрешните технически регламенти, предлагани от други държави-членки, като обезпечават редовното публикуване на заглавия на нотифицирани проекти и посредством тези разпоредби относно поверителността на тези проекти;

(8)

като имат предвид, че е подходящо, в интерес на правната сигурност, държавите-членки публично да обявят приемането на национален технически регламент в съответствие с официалните изисквания, посочени в настоящата директива;

(9)

като имат предвид, че мерките, предназначени да обезпечат безпрепятственото функциониране или трайното развитие на пазара,относно техническите регламенти за продуктите, включват по-голяма прозрачност на националните намерения и разширяване на критериите и условията за оценка на потенциалния ефект от предлаганите правила на пазара;

(10)

като имат предвид, че следователно всички изисквания, установени по отношение на продукта, е необходимо да бъдат оценени и да се вземе предвид напредъка в националната практика за нормативната уредба за продуктите;

(11)

като имат предвид, че изискванията, които са различни от техническите спецификации, отнасящи се до жизнения цикъл на даден продукт, след като е бил пуснат на пазара, могат да повлияят върху свободното движение на тази стока или да създават пречки за гладкото функциониране на вътрешния пазар;

(12)

като имат предвид, че е необходимо да се изясни концепцията за фактическата техническа нормативна уредба; като имат предвид, че по-специално разпоредбите, посредством които общественият орган се позовава на техническите спецификации или на други изисквания, или насърчава съблюдаването им, и разпоредбите, които се отнасят до продуктите, с които обществения орган е свързан, с оглед на обществения интерес, предават на такива изисквания или спецификации по-обвързваща стойност, отколкото те биха имали иначе по силата на частния им произход;

(13)

като имат предвид, че на Комисията и на държавите-членки трябва да се предостави достатъчно време, за да могат да предложат поправки към дадена предвидена мярка, с цел да бъдат отстранени или намалени пречките, които тя може да създаде за свободното движение на стоки;

(14)

като имат предвид, че съответната държава-членка трябва да вземе предвид тези поправки при формулиране на окончателния текст на предвижданата мярка;

(15)

като имат предвид, че е присъщо за вътрешния пазар, и по-специално, когато принципът за взаимно признаване не може да бъде прилаган от държавата-членка, Комисията да приема или предлага да бъдат приемани задължителни актове на Общността; като имат предвид, че е установен специфичен временен период на прекъсване, с цел да не може въвеждането на националните мерки да спре приемането на задължителните актове на Общността от Съвета или Комисията в същата област;

(16)

като имат предвид, че въпросната държава-членка трябва, съгласно общите задължения, установени в член 5 от Договора, да отлага прилагането на предвидената мярка за срок, който е достатъчен, за да се проведе съвместно проучване на предлаганите поправки или подготовка на предложение за задължителен акт на Съвета, или за приемане на задължителен акт на Комисията; като имат предвид, че сроковете, установени в Споразумението, прието на събранието на представителите на правителствата на държавите-членки в рамките на Съвета от 28 май 1969 г., предвиждащо период на прекъсване и нотифициране на Комисията (5), както е изменено със Споразумението от 5 Март 1973 г. (6), се оказаха недостатъчни за въпросните случаи и следва съответно да бъдат удължени;

(17)

като имат предвид, че процедурата относно договаряне на периода на прекъсване и нотифицирането на Комисията, която се съдържа в горепосоченото споразумение от 28 май 1969 г., остава приложима за продукти, които са предмет на тази процедура, които не са предмет на настоящата директива;

(18)

като имат предвид, че с оглед улесняване приемането на мерките на Общността от Съвета, държавите-членки следва да се въздържат от приемане на технически регламенти, след като Съвета приеме обща позиция по предложение на Комисията относно този сектор;

(19)

като имат предвид, че на практика националните технически стандарти могат да имат еднакви последствия за свободното движение на стоки както техническите регламенти;

(20)

като имат предвид, че следователно би изглеждало необходимо да се уведоми Комисията за проекти на стандартите при условия, сходни с тези, които се прилагат за техническите регламенти; като имат предвид, че съгласно член 213 от Договора, Комисията може, в рамките и при условията, установени от Съвета в съответствие с разпоредбите на Договора, да събира всякаква информация и да извършва необходими за осъществяването на поверените ѝ задачи проверки;

(21)

като имат предвид, че също така е необходимо за държавите-членки и за институциите по стандартизация да бъдат осведомени за стандартите, предвидени от стандартизиращите институции в останалите държави-членки;

(22)

като имат предвид, че систематичното нотифициране е в действителност необходимо само в случай на наличие на нови обекти за стандартизация и доколкото разглеждането на тези обекти на национално ниво може да предизвика разлики в националните стандарти, които в резултат, могат да предизвикат смущения във функционирането на пазара; като имат предвид, че всяко последващо нотифициране или съобщение, свързано с напредъка на националните дейности, трябва да зависи от интереса към такива дейност, изразена от тези, на които този нов обект е бил вече предаден;

(23)

като имат предвид, че Комисията, въпреки това, трябва да бъде способна да изисква съобщаване за всички или част от националните програми за стандартизация, за да може да прегледа развитието на дейността по стандартизацията, и по специално в икономическите сектори;

(24)

като имат предвид, че европейската система за стандартизацията трябва да бъде организирана от и за заинтересуваните страни на базата на съгласуваност, прозрачност, откритост, разбирателство, независимост от специалните интереси, ефективност и вземане на решение въз основа на националното представяне;

(25)

като имат предвид, че функционирането на стандартизацията в Общността трябва да бъде основано на основните права за националните органи по стандартизация, като, например, възможността да се придобиват проекти на стандарти, да се осведомяват за предприетите действия в отговор на предоставяните коментари, да се присъединяват към националните действия за стандартизация или да изискват изготвянето на Европейски стандарти на мястото на националните стандарти; като имат предвид, че от държавите-членки зависи прилагането на подходящите мерки в техните правомощия, за да гарантират, че техните органи по стандартизацията съблюдават тези права;

(26)

като имат предвид, че разпоредбите относно дълготрайните договорености за периода на прекъсване, приложими за националните органи по стандартизацията, когато се изготвя европейски стандарт, трябва да бъдат приведени в съответствие със съответните разпоредби, приети от органите по стандартизация в рамките на европейските органи по стандартизацията;

(27)

като имат предвид, че е необходимо да бъде създаден Постоянен комитет, чиито членове ще бъдат посочени от държавите-членки със задачата да помагат на Комисията да проверява проектите на националните стандарти и да сътрудничат в усилията му да намалява неблагоприятните въздействия от това върху свободното движение на стоки;

(28)

като имат предвид, че Постоянният комитет следва да бъде консултиран по исканията за проекти по стандартизацията, посочени в настоящата директива;

(29)

като имат предвид, че настоящата директива не трябва да засяга задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за транспониране на директивите, определени в приложение III, част Б,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:

1.

„продукт“, всеки промишлен продукт и всеки селскостопански продукт, включително и рибни продукти;

2.

„техническа спецификация“, спецификацията, която се съдържа в документа, в който са изложени основните характеристики на продукта, като например ниво на качество, функционални характеристики, безопасност или размери, включително изискванията, които се прилагат към продукта по отношение на името, с което продукта се продава, терминология, символи, изпитване и методи за изпитване, опаковка, маркиране или етикетиране и процедури за оценяване на съответствието.

Терминът „техническа спецификация“ също така включва производствените методи и процеси, използвани по отношение на селскостопански продукти, както е посочено в член 38, параграф 1 от Договора, продуктите, предназначени за консумация от човека и от животните, и медицинските продукти, както е определено в член 1 от Директива 65/65/ЕИО (7), както и производствените методи и процеси, които се отнасят за останалите продукти, върху чиито характеристики те оказват влияние;

3.

„други изисквания“, изискване, различно от техническа спецификация, наложена на продукт най-вече с цел защита на потребителя или околната среда, и което засяга неговия цикъл на съществуването след пускането му на пазара, като например, условията на употреба, рециклиране, многократна употреба или изхвърляне, когато такива условия могат значително да повлияят върху състава или естеството на продукта или върху неговата продажба;

4.

„стандарт“, техническа спецификация, одобрена от одобрен орган по стандартизацията, за многократно или продължително приложение, и с който стандарт не е задължително да има съответствие и е един от следните:

Международен стандарт: стандарт, приет от международна организация по стандартизация и направен достояние на широката общественост,

Европейски стандарт: стандарт, приет от европейски орган по стандартизация и направен достояние на широката общественост,

Национален стандарт: стандарт, приет от национален орган по стандартизация и направен достояние на широката общественост;

5.

„програма за стандартизация“, работна програма на признат орган по стандартизация, изброяваща обектите, за които се извършва работата по стандартизацията;

6.

„проект на стандарт“, документ, който съдържа текста на техническите спецификации относно даден обект, който се обсъжда за приемане в съответствие с процедурата за определяне на националните стандарти, така както документа изглежда след подготвителната работа и е предоставен за обществено обсъждане или обществено допитване;

7.

„Европейски орган по стандартизация“, орган, посочен в приложение I;

8.

„Национален орган по стандартизация“, орган, посочен в приложение II;

9.

„технически регламент“, технически спецификации и други изисквания, включително и съответните административни разпоредби, съблюдаването на което е задължително, юридически или фактически, в случай на продажба или употреба в държава-членка или в по-голяма част от нея, както и законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, с изключение на тези, предвидени в член 10, които забраняват производството, вноса, продажбата или употребата на даден продукт.

Фактическите технически регламенти включват:

законовите, подзаконовите или административните разпоредби на държавата-членка, които се отнасят или до техническите спецификации или до други изисквания, или до професионалния кодекс или кодекса на добрата практика, които от друга страна се отнасят до техническата спецификация или други условия и изисквания, съобразяването с които предполага съответствие със задълженията наложени от гореспоменатите законови, подзаконови или административни разпоредби,

доброволните споразумения, при които възложител е обществен орган, и които поставят изискването, с оглед на обществения интерес, за наличието на съответствие с техническата спецификация или с останалите изисквания, с изключение на изискванията на тръжната процедура за възлагане на обществени поръчки,

техническите спецификации или други изисквания, които са свързана с данъчни или финансови мерки, влияещи върху потреблението на продукти чрез насърчаване на съответствието с такива технически спецификации или с други изисквания; техническите спецификации или други изисквания, свързани с националната система за социално осигуряване не са включени.

Това съставлява техническите регламент, наложени от властите, посочени от държавите-членки, и които се явяват в списъка, който предстои да се изготви от Комисията преди 1 юли 1995 г. в рамките на Комитета, посочен в член 5.

Същата процедура се използва за изменение на настоящия списък;

10.

„проект на технически регламент“, текстът на техническата спецификация или на друго изискване, включително административни разпоредби, формулирано с цел влизането му в сила или евентуалното му влизане в сила като технически регламент, текстът, бидейки на етапа на подготовка, при който все още могат да се направят съществени поправки.

Настоящата директива не се прилага за онези мерки, които държавите-членки считат за необходими според Договора за защита на лица, по-специално на работниците, когато продуктите се използват, при условие че тези мерки не оказват влияние върху продуктите.

Член 2

1.   Комисията и органите по стандартизацията, посочени в приложения I и II, се информират за новите обекти, за които националните органи, посочени в приложение II, решават, чрез включването им в своята „програма за стандартизация“, да изготвят или изменят даден стандарт, освен когато той е идентичен или равностойно транспониран в чужд или европейски стандарт.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, показва по-специално дали въпросният стандарт:

ще транспонира международен стандарт, без да бъде равностоен на него,

ще представлява нов национален стандарт, или

ще изменя национален стандарт.

След консултация с Комитета, посочен в член 5, Комисията може да изготви правила за консолидираното представяне на тази информация и план и критерии, които определят представянето на тази информация, за да се улесни нейното оценяване.

3.   Комисията може да изиска да ѝ бъдат предоставени целите или част от програмите по стандартизация.

Тя предоставя тази информация на държавите-членки във форма, която позволява различните програми да бъдат оценени и сравнени.

4.   Когато е необходимо, Комисията изменя приложение II на базата на информация от държавите-членки.

5.   Съветът решава, въз основа на предложение от Комисията, за всички изменения на приложение I.

Член 3

На органите по стандартизацията, посочени в приложения I и II, както и на Комисията, при поискване, се изпращат всички проекти на стандартите; те ще бъдат информирани от заинтересования орган за предприетите действия по каквито и да било бележки направени от тях във връзка с проектите

Член 4

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да гарантират, че органите им по стандартизация:

предоставят информация в съответствие с членове 2 и 3,

публикуват проекти на стандарти по начин, при който също могат да се получават коментари от страните, установени в други държави-членки,

предоставят на другите органи, посочени в приложение II, правото да бъдат включени пасивно или активно (като изпращат наблюдател) в планираните дейности,

не възразяват даден обект на стандартизация в тяхната работна програма да бъде обсъден на европейско ниво, в съответствие с правилата, установени от Европейските органи по стандартизация и не предприемат никакви действия, които могат да засягат решенията в това отношение.

2.   Държавите-членки се въздържат, по-специално, от всякакви действия, с които признават, одобряват или използват, като се позовават на националния им стандарт, приет в нарушение на членове 2 и 3 и на параграф 1 от настоящия член.

Член 5

Създава се Постоянен комитет, който се състои от представители, определени от държавите-членки, които могат да се позоват на помощта на експерти или консултанти; неговият председател е представител на Комисията.

Комитетът изготвя своя процедурен правилник.

Член 6

1.   Комитетът се среща най-малко два пъти в годината с представителите на институциите по стандартизация, посочени в приложения I и II.

2.   Комисията предоставя на Комитета доклад за въвеждането и прилагането на процедурите, определени в настоящата директива и представя предложения с цел отстраняване на съществуващите или очаквани пречки за търговията.

3.   Комитетът изразява своето становище относно информацията и предложенията, посочени в параграф 2 и в тази връзка може да предлага, по-специално, Комисията да:

изисква от европейските институции по стандартизация да изготвят Европейски стандарт в рамките на определен срок,

гарантира, когато е необходимо, че първоначално заинтересованите държави-членки да се разберат помежду си за подходящи мерки, за да избегне риска от създаване на пречки на търговията,

предприема всички необходими мерки,

определя областите, където изглежда, че има нужда от хармонизация и, в случай на необходимост, следва да предприема съответната хармонизация в даден сектор.

4.   Комитетът трябва да бъде консултиран от Комисията:

a)

преди да направи всякакви изменение на списъците в приложения I и II (член 2, параграф 1);

б)

при изготвяне на правилата за консолидираното представяне на информация и на плана и критериите за представяне програмата за стандартите (член 2, параграф 2);

в)

когато решава относно настоящата система, чрез която обмяната на информация, предвидена в настоящата директива, ще влезе в сила, и за всички промени, които ще ѝ бъдат направени;

г)

когато преглежда функционирането на системата, установена с настоящата директива;

д)

при поискване от органите по стандартизация, посочени в първо тире от параграф 3.

5.   Комитетът може да бъде консултиран от Комисията относно всеки предварителен проект за технически регламент, получен от последния.

6.   Всички въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, могат да бъдат предоставени на Комитета по искане на председателя му или на държава-членка.

7.   Процедурите на Комитета, както и информацията, която се предоставя, са поверителни.

Въпреки това, Комитетът и националните органи, могат, при условие че се взети необходимите мерки, да се консултират, за експертно мнение, с физически или юридически лица, включително лица от частния сектор.

Член 7

1.   Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че при изготвянето на Европейски стандарт, посочен в първо тире от член 6, параграф 3, или след неговото одобрение, техните органи по стандартизация не предприемат никакви действия, които биха могли да накърнят предвидената хармонизацията и, по-специално, те не публикуват в областта на въпросната тема нови или преразгледани национални стандарти, които не отговарят изцяло на съществуващите европейски стандарти.

2.   Параграф 1 не се прилага по отношение работата на органите по стандартизация, предприета по искане на обществените органи за изготвяне на техническа спецификация или стандарт за специфични продукти, с цел прилагане технически регламенти за такива продукти.

Държавите-членки предоставят на Комисията всички искания, предвидени в предходната алинея, под формата на проект на технически регламент, в съответствие с член 8, параграф 1, и заявяват основанията за влизането им в сила.

Член 8

1.   При условията, предмет на член 10, държавите-членки незабавно предоставят на Комисията всички проекти за технически регламенти, с изключение, когато те само транспонират пълния текст на международен или европейски стандарт, в който случай информацията относно съответния стандарт е достатъчна; те също така предоставят на Комисията възможност да правят изявление за причините за необходимостта от прилагане на техническия регламент, когато това не е разяснено в проекта.

Когато е необходимо, освен ако вече не е било изпратено с предишно съобщение, държавите-членки едновременно предават текста на основните законодателни или нормативни разпоредби, главно и пряко заинтересовани, ако запознаването с такива текстове е необходимо за оценяване значението на проекта на техническия регламент.

Държавите-членки предоставят отново проекта при горепосочените условия, ако направят промени в проекта, с които значително се изменя обхвата му, съкращава се първоначално предвидения срок за прилагането му, допълват се спецификации или изисквания, или последните се правят по-ограничителни.

Когато, по-специално, проектът конкретно цели да ограничи търговията или употребата на химическо вещество, приготвянето или самия продукт, на основания отнасящи се до общественото здраве или защитата на потребителите или околната среда, държавите-членки също така изпращат резюме или позоваване на всички съответни данни, имащи отношение към въпросното вещество, препарат или продукт и за известните и налични заместители, когато такава информация е налице, и предоставят очакваните резултати от мярката върху общественото здраве и защитата на потребителя и околната среда, заедно с анализ на риска, извършен, както е необходимо, в съответствие с общите принципи за оценка на риска от химически вещества, както е посочено в член 10, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 793/93 (8), в случай на наличие на вещество или в член 3, параграф 2 от Директива 67/548/ЕИО (9), в случай на ново вещество.

Комисията незабавно нотифицира останалите държави-членки за проекта и всички документи, които са му били препратени; тя също може да отнесе този проект, за мнение, до Комитета, посочен в член 5 и, когато е необходимо, до комитета, отговорен за въпросната сфера.

По отношение на техническите спецификации или други изисквания, посочени във втора алинея от член 1, параграф 9, трето тире, подробните коментари или становища на Комисията или държавите-членки могат да се отнасят единствено до аспекта, който може да попречи на търговията, а не данъчната или финансовата страна на мярката.

2.   Комисията и държавите-членки могат да правят коментари на държавата-членка, която е изпратила проект на технически регламент; тази държава-членка взима под внимание такива коментари, доколкото е възможно, при последващата повторна подготовка на техническия регламент.

3.   Държавите-членки незабавно предоставят окончателния текст на техническия регламент на Комисията.

4.   Информацията, предоставена в съответствие с настоящия член, не е поверителна, освен при изричното желание на нотифициращата държава-членка. Всички такива молби се обосновават.

При такива случаи, ако са предприети необходимите предпазни мерки, Комитетът, посочен в член 5 и националните органи, могат да потърсят експертен съвет от физически или юридически лица от частния сектор.

5.   Когато проектите на техническия регламент съставляват част от мерките, които се изисква да бъдат предоставени на Комисията при етапа на изготвяне на проекта според друг акт на Общността, държавите-членки могат да предадат съобщение, по смисъла на параграф 1, според този друг акт, при условие че официално покажат, че споменатата информация също съдържа информация за целите на настоящата директива.

Липсата на реакция от страна на Комисията, по смисъла на настоящата директива, към проект на технически регламент, не засяга което и да било решение прието според други актове на Общността.

Член 9

1.   Държавите-членки отлагат приемането на проект за технически регламент с три месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 8, параграф 1.

2.   Държавите-членки отлагат:

с четири месеца приемането на проект на технически регламент под формата на доброволно споразумение по смисъла на член 1, параграф 9, второ тире,

без да се засягат параграфи 3, 4 и 5, за шест месеца приемането на всеки друг проект на технически регламент,

от датата на получаване от страна на Комисията на съобщението, посочено в член 8, параграф 1, ако Комисията или друга държава-членка предостави подробно становище до три месеца от тази дата, което изразява, че предвидената мярка може да създаде пречки за свободното движение на стоки в рамките на вътрешния пазар.

Заинтересованата държава-членка докладва на Комисията действията, които предлага да предприеме, като реакция на тези подобни подробни становища. Комисията изразява коментар на тази реакция.

3.   Държавите-членки отлагат приемането на проект на технически регламент с 12 месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 8, параграф 1, ако, в рамките на три месеца след тази дата, Комисията обяви намерението си да предложи или приеме директива, регламент или решение по въпроса, в съответствие с член 189 от Договора.

4.   Държавите-членки отлагат приемането на проект на технически регламент с 12 месеца от датата на получаване от Комисията на съобщението, посочено в член 8, параграф 1, ако до три месеца след тази дата Комисията обяви, че проекта на технически регламент се отнася за въпрос, който е предмет на предложение за директива, регламент или решение, представено на Съвета в съответствие с член 189 от Договора.

5.   Ако Съветът приема обща позиция по време на периода на прекъсване, посочен в параграфи 3 и 4, този период, при условията на параграф 6, се удължава до 18 месеца.

6.   Задълженията, посочени в параграфи 3, 4 и 5, отпадат:

когато Комисията уведоми държавите-членки, че не възнамерява повече да предлага или приема задължителни актове Общността,

когато Комисията уведоми държавите-членки за оттеглянето на проекта или предложението си,

когато Комисията или Съветът приеме задължителен акт на Общността.

7.   Параграфи от 1 до 5 не се прилагат, в случаите когато, при извънредни обстоятелства, предизвикани от сериозни и непредвидими причини, свързани с опазването на общественото здраве и сигурност, защитата на животните или опазването на растенията, държава-членка е длъжна да изготви технически регламент в много кратки срокове, за да може веднага да ги приложи и въведе, без да бъдат възможни някакви консултации. В съобщението, посочено в член 8, държавите-членки представят своите основания, които налагат спешното предприемане на тези мерки. Комисията възможно най-бързо представя становището си за начина на съобщаване. Тя предприема съответните действия, когато се злоупотребява с настоящата процедура. Комисията информира Европейския парламент за това.

Член 10

1.   Членове 8 и 9 не се прилагат за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки или доброволните споразумения, посредством които държавите-членки:

спазват задължителните актове на Общността, които налагат приемане на техническите спецификации,

изпълняват задълженията, произтичащи от международните споразумения, които водят до приемането на общи технически спецификации в Общността,

се позовават на защитните клаузи, предвидени в задължителните актове на Общността,

прилагат член 8, параграф 1 от Директива 92/59/ЕИО (10),

ограничават себе си до прилагане на решението на Съда на Европейските общности,

ограничават себе си до изменение на техническия регламент по смисъла на член 1, параграф 9 от настоящата директива, в съответствие с искането на Комисията, с оглед премахване пречките на търговията.

2.   Член 9 не се прилага за законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, които забраняват производството, доколкото те не пречат на свободното движение на продукти.

3.   Член 9, параграфи от 3 до 6 не се прилага спрямо доброволните споразумения, посочени в член 1, параграф 9, второ тире.

4.   Член 9 не се прилага спрямо техническите спецификации или други изисквания, посочени в член 1, параграф 9, трето тире.

Член 11

Комисията докладва на всеки две години на Европейския парламент, на Съвета и на Икономическия и социален комитет за резултатите по прилагането на настоящата директива. Списъците на работата по стандартизация, поверена на организациите по Европейска стандартизация, съгласно настоящата директива, както и статистиката за получените уведомления, се публикуват ежегодно в Официален вестник на Европейските общности.

Член 12

Когато държавите-членки приемат техническия регламент, в него се съдържа позоваването на настоящата директива или то се извършва при официалното му публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

Член 13

1.   Директивите и решенията, изброени в приложение III, част А се отменят с настоящото, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за транспониране на упоменатите директиви, установени в приложение III, част Б.

2.   Позовавания на отменените директиви и решения се считат за позовавания на настоящата директива и следва да се тълкуват в съответствие с таблицата на съответствието, определена в приложение IV.

Член 14

Настоящата директива влиза в сила на 20-ия ден след датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 15

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 22 юни 1998 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. GIL-ROBLES

За Съвета

Председател

J. CUNNINGHAM


(1)  ОВ C 78, 12.3.1997 г., стр.4.

(2)  ОВ C 133, 28.4.1997 г., стр. 5.

(3)  Становище на Европейския парламент от 17 септември 1997 г. (ОВ C 304, 6.10.1997 г., стр.79), Обща позиция на Съвета от 23 февруари 1998 г. (ОВ C 110, 8.4.1998 г., стр.1) и Решение на Европейския парламент от 30 април 1998 г. (ОВ C 152, 18.5.1998 г.). Решение на Съвета от 28 май 1998 г.

(4)  ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр.8. Директива, последно изменена с Решение 96/139/EО на Комисията (ОВ L 32, 10.2.1996 г., стр.31).

(5)  ОВ C 76, 17.6.1969 г., стр. 9.

(6)  ОВ C 9, 15.3.1973 г., стр. 3.

(7)  Директива 65/65/ЕИО на Съвета от 26 януари 1965 г. за сближаване разпоредбите, установени в законовите, подзаконовите или административните разпоредби, свързани с медицинските продукти (ОВ 22, 9.2.1965 г., стр. 369/65), Директива, последно изменена с Директива 93/39/ЕИО (ОВ L 214, 24.8.1993 г., стр. 22).

(8)  Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценката и контрола на рисковете от съществуващите вещества (ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1).

(9)  Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 г. относно сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ L 196 16.8.1967 г., стр. 1). Директива, изменена с Директива 92/32/ЕИО (ОВ L 154, 5.6.1992 г., стр. 1).

(10)  Директива 92/59/ЕИО на Съвета от 29 юни 1992 г. относно общата безопасност на продуктите (ОВ L 228,11.8.1992 г., стр.24).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЕВРОПЕЙСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

CEN

Европейски комитет по стандартизация

Cenelec

Европейски комитет по стандартизация в електротехниката

ETSI

Европейски институт за далекосъобщителни стандарти


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

1.   БЕПГИЯ

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2.   ДАНИЯ

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

3.   ГЕРМАНИЯ

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4.   ГЪРЦИЯ

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

5.   ИСПАНИЯ

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

6.   СРРАНЦИЯ

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

7.   ИРПАНДИЯ

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

8.   ИТАПИЯ

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

9.   ЛЮКСЕМБУРГ

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10.   НИДЕРЛАНДИЯ

NNI

Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11.   АВСТРИЯ

ON

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12.   ПОРТУГАЛИЯ

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13.   ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14.   ФИНЛАНДИЯ

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

15.   ШВЕЦИЯ

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen


(1)  UNI and CEI, in cooperation with the Istituto superiore delle Poste e telecommunicazioni and the ministero dell'Industria, have allocated the work within ETSI to CONCIT, Comitato nazionale di coordinamento per le tecnologie dell'informazione.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

Отменени директиви и решения

(посочени в член 13)

Директива 83/189/EИО и последващите ѝ изменения

Директива 88/182/EИО на Съвета

Решение 90/230/EИО на Комисията

Решение 92/400/EИО на Комисията

Директива 94/10/EО на Европейския парламент и на Съвета

Решение 96/139/EО на Комисията

ЧАСТ Б

Списък на сроковете за транспониране в националното законодателство

(посочен в член 13)

Директива

Срок за транспониране

83/189/ЕИО (ОВ L 109, 26.4.1983 г., стр. 8)

31.1.1984 г.

88/182/ЕИО (ОВ L 81, 26.3.1988 г., стр. 75)

1.1.1989 г.

94/10/ЕО (ОВ L 100, 19.4.1994 г., стр. 30)

1.7.1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Таблица на съответствието

Директива 83/189/ЕИО

Настояща директива

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 5

Член 5

Член 6

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 14

Член 15

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение IV


Top